Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek, Iwona
dc.date.accessioned2015-09-24T11:05:10Z
dc.date.available2015-09-24T11:05:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11933
dc.description.abstractInterwar period meant intensive functioning of independent Polish state authorities, also on the field of education. Legislative works concerned, among many other, matters of development of librarianship, school’s libraries modus operandi as well. Ministerial authorities prepared legal documents aimed, for example, at regulation of teachers–librarians’ work. Local authorities also aspired to form libraries in institutions that were under their supervision. Lodz didn’t belong to the lead of cities with best supplied school libraries. However, the need to collect books at schools was noticed not only by teachers alone, but also by city authorities. The school libraries were recognized as inseparable part of each school, necessary for successful completion of teaching–education processes. Lodz junior secondary schools had quite affluent libraries. During the formation process of Lodz school libraries their teachers played significant role. The Lodz teachers supported all undertakings being aimed at development of school’s libraries and popularizing the reading among secondary school children.pl_PL
dc.description.abstractLata międzywojenne to okres intensywnych działań władz niepodległego Państwa także na polu oświaty i szkolnictwa. Prace legislacyjne dotyczyły również spraw rozwoju bibliotekarstwa, w tym szkolnego. Władze ministerialne przygotowywały akty prawne mające na celu m. in. unormowanie pracy nauczycieli–bibliotekarzy. Także władze samorządowe dążyły, by w podległych im placówkach tworzone były biblioteki. Łódź nie należała do czołówki miast z najlepiej zaopatrzonymi bibliotekami szkolnymi; jednak potrzebę gromadzenia w szkołach księgozbiorów dostrzegali nie tylko nauczyciele, ale także władze miasta. Biblioteki uznane zostały za nierozłączną część szkoły, niezbędną w realizacji procesów dydaktyczno–wychowawczych. Łódzkie gimnazja dysponowały dość zasobnymi księgozbiorami W procesie formowania księgozbiorów szkół znaczną rolę odegrało łódzkie nauczycielstwo, które wspierało wszelkie przedsięwzięcia mające na celu rozwój bibliotek szkolnych i upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum;20
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectschool librariespl_PL
dc.subjectLodz education systempl_PL
dc.subjectteachers-librarianspl_PL
dc.subjectreading promotionpl_PL
dc.subjectbiblioteki szkolnepl_PL
dc.subjectszkolnictwo łódzkiepl_PL
dc.subjectnauczyciele-bibliotekarzepl_PL
dc.subjectpromocja czytelnictwapl_PL
dc.titleBiblioteki szkolne w Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd działalnościpl_PL
dc.title.alternativeSchool Libraries in Lodz During the Twenty-Years Interwar Period. Review of Functioningpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number33-57pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationBiblioteka Geograficzna UŁ, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAraszkiewicz, F. (1978). Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.pl_PL
dc.references(APŁ, Państwowe Gimnazjum Żeńskie). Archiwum Państwowe w Łodzi. Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. E. Szczanieckiej w Łodzi, 1920–39, (1945–49) 252/0, sygn. 12.pl_PL
dc.references(APŁ, Państwowe Seminarium Nauczycielskie). Archiwum Państwowe w Łodzi. Państwowe Seminarium Nauczycielskie z językiem wykładowym niemieckim w Łodzi w latach 1919–1939, nr zespołu 258, Biblioteka szkoły, sygn. 22.pl_PL
dc.references(APŁ, Państwowe Seminarium Nauczycielskie). Archiwum Państwowe w Łodzi. Archiwum Miasta Łodzi. Wydział Oświaty i Kultury. „Polskie Seminarium Nauczycielskie”, sygn. 16691.pl_PL
dc.references(APŁ, Państwowe Seminarium Nauczycielskie. Inwentarz). Archiwum Państwowe w Łodzi. Państwowe Seminarium Nauczycielskie z językiem wykładowym niemieckim w Łodzi w latach 1919–1939. Inwentarz Biblioteki Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Łodzi, sygn. 21.pl_PL
dc.references(APŁ, PSP nr 25). Archiwum Państwowe w Łodzi. Publiczna Szkoła Powszechna nr 25 w Łodzi, ul. Drewnowska 88, (1903–1939), 234/0, sygn. 66.pl_PL
dc.references(APŁ, PSP nr 76). Archiwum Państwowe w Łodzi. Publiczna Szkoła Powszechna nr 76 w Łodzi, ul. Targowa 79, (1930–1939), 267/16, sygn. 6.pl_PL
dc.references(APŁ, Sprawozdania). Archiwum Państwowe w Łodzi. Sprawozdania Publicznej Szkoły Powszechnej 7 klasowej Męskiej nr 25 im. Kr. B. Chrobrego za rok szkolny 1927/1928 oraz 1937/1938.pl_PL
dc.references(APŁ, WWP). Archiwum Państwowe w Łodzi. Wolna Wszechnica Polska. Oddział w Łodzi 245/0, sygn. 370.pl_PL
dc.referencesAugustyniak, J. (1933). Życie naukowe Łodzi. Łódź: Wydawnictwa Kasy im. Mianowskiego.pl_PL
dc.referencesAugustyniak, J. (1937). Biblioteki miejskie w Łodzi w świetle działalności ostatnich trzech lat. Prace Polonistyczne, 407–410.pl_PL
dc.referencesAugustyniak, J. (1938). Dwadzieścia lat istnienia Biblioteki Publicznej w Łodzi. W: W służbie idei. Księga zbiorowa ku uczczeniu 35–lecia pracy Aleksego Rżewskiego 1902–1937 (s. 359–372). Łódź: Nakł. Komitetu Uczczenia Pracy Aleksego Rżewskiego.pl_PL
dc.referencesAugustyniakowa, I. (1934/35). Biblioteki dziecięce w Łodzi. Historia i stan obecny. Bibliotekarz, 3–4, 29–33.pl_PL
dc.referencesBaranowski, K. (1981). Żydowskie średnie szkoły ogólnokształcące w Łodzi. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 3, 21–36.pl_PL
dc.referencesBaranowski, K. (1993). Początki Łodzi akademickiej. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesBraun, J. (1928). Dziesięciolecie szkoły powszechnej w Łodzi od 1918 r. do 1928 r. W: Jednodniówka z okazji dziesięciolecia szkoły powszechnej 1918–1928. Dla starszych (s. 4–10). Łódź: b. w.pl_PL
dc.referencesBudżet dodatkowy Zarządu miasta Łodzi na rok 1927/1928 (1927). Łódź: Magistrat m. Łodzi.pl_PL
dc.references(Dekret, 1919). Dekret z dnia 7 lutego 1919 roku o obowiązku szkolnym. (Dz. Urz. Min. WRiOP 1919, nr 2, poz. 2).pl_PL
dc.referencesDrzewiecki, M. (1977). Polskie biblioteki szkolne w okresie międzywojennym (zarys problematyki). Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 3, 180–194.pl_PL
dc.referencesDrzewiecki, M. (1980). Współczesna biblioteka szkolna. Warszawa: Biblioteka Narodowa.pl_PL
dc.referencesDzienisiewicz, H. (1938). Oświata pozaszkolna na terenie miasta Łodzi w latach 1919–1938. Łódź: Drukarnia R. Tylko.pl_PL
dc.referencesFalkowska, H. (1966). Z dziejów bibliotek szkolnych. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydaw. Szkolnych.pl_PL
dc.referencesHolcgreber, J. (red.) (1930). Księga pamiątkowa dziesięciolecia Samorządu Miasta Łodzi 1919–1929. Łódź: nakł. Magistratu Łódzkiego.pl_PL
dc.references(Instrukcja, 1923). Instrukcja w sprawie bibliotek dla młodzieży szkół powszechnych. (Dz. Urz. MWRiOP 1925, nr 11, poz. 103).pl_PL
dc.referencesJednodniówka wydana z okazji dziesięciolecia istnienia szkół powszechnych w Łodzi. Pisemko poświęcone młodzieży szkolnej, 1918–1928 (1928). Łódź: b. w.pl_PL
dc.referencesKoliński, M. (2007). Łódź między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918–1939. Łódź: „Księży Młyn” Dom Wydawniczy Michał Koliński.pl_PL
dc.referencesKonieczna, J. (1988). Biblioteki. W: R. Rosin (red.), Łódź. Dzieje miasta. T. 1: Do 1918 r. (s. 562–571). Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.pl_PL
dc.referencesKonieczna, J. (1991). Biblioteki szkół łódzkich w początkach XX wieku (do 1918r.). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2, 97–112.pl_PL
dc.referencesKonieczna, J. (2005). Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej (1820–1918). Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKronika miejska. Z Rady Szkolnej Miasta Łodzi (1926). Dziennik Zarządu Miasta Łodzi, 8, 26,11–12.pl_PL
dc.referencesMały Rocznik Statystyczny (1939).Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.pl_PL
dc.referencesNagórska, I. (1972). Początki czytelnictwa dzieci i młodzieży w Łodzi. Bibliotekarz, 11–12, 350–357.pl_PL
dc.referencesNaszej szkole i naszemu miastu w hołdzie: jednodniówka uczennic klasy ósmej Gimnazjum Zofii Pętkowskiej i Wiktorii Macińskiej w Łodzi (1934). Łódź: Wyd. Gimn. Zofii Pętkowskiej i Wiktorii Macińskiej.pl_PL
dc.referencesNiemierowska–Szczepańczyk, B. J. (1995). Niezapomniana szkoła łódzka Z. Pętkowskiej (1901–1950). Łódź: nakł. autora.pl_PL
dc.references(Okólnik, 1919). Okólnik No 8950/19 S II do Dyrekcji wszystkich państwowych szkół średnich w sprawie uporządkowania księgozbiorów (Dz. Urz. MWRiOP 1919, nr 9, poz. 28).pl_PL
dc.references(Okólnik, 1924). Okólnik MWRiOP w sprawie wykonania postanowień roz. 4, działu F Ustawy z dn. 9 X 1923 roku o uposażeniu funkcjonariuszy państwowych i wojska (Dz. U. 1924, nr 8, poz. 74).pl_PL
dc.referencesOlbrych, J. (1928). Nasza czytelnia. W: Jednodniówka wydana z okazji dziesięciolecia istnienia szkół powszechnych w Łodzi 1918–1928. Pisemko poświęcone młodzieży szkolnej (s. 11). Łódź: Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.pl_PL
dc.referencesOstrowiecka, E. (1930). Czytelnia. W: Sprawozdanie Gimnazjum Żeńskiego Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich w Łodzi 1929/30. (s. 82-83). Łódź: nakł. Gimnazjum.pl_PL
dc.referencesPetrykowski, R. (1961). Szkoła eksperymentalna w Łodzi 1923–1929. Łódź: Państwowe Zakłady Wydaw. Szkolnych.pl_PL
dc.referencesRadlińska, H. (1961). Zagadnienia bibliotekarstwa i czytelnictwa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pl_PL
dc.referencesRadziszewska, K. & Woźniak, K. (red.) (2000). Pod jednym dachem. Niemcy oraz ich polscy i żydowscy sąsiedzi w Łodzi w XIX i XX wieku. Łódź: Wydaw. Literatura.pl_PL
dc.references(Rozporządzenie, 1937). Rozporządzenie MWRiOP z dn. 24 maja 1937 roku o organizacji szkolnictwa dokształcającego zawodowego (Dz. Urz. MRiOP 1937, nr 3, poz. 169).pl_PL
dc.referencesSachadyniuk, A. (oprac.) (1957). Kronika I Liceum Mikołaja Kopernika (b. Gimnazjum Towarzystwa „Uczelnia”) w Łodzi, 17 X 1906 – 17 X 1956. Łódź: Komitet Obchodu Jubileuszu 50–lecia Szkoły im. M. Kopernika.pl_PL
dc.referencesSkorek, H. W. (oprac.) (1987). Gimnazjum i Liceum im. Kopernika w Łodzi 1906–1986. Łódź: b. w.pl_PL
dc.referencesSosnowska, J. (2013a). Wydział Oświaty i Kultury Zarządu Miasta Łodzi w upowszechnianiu edukacji dziecka w dwudziestoleciu międzywojennym. Kultura i Wychowanie, 5, 66–79.pl_PL
dc.referencesSosnowska, J. (2013b). Miejska Szkoła Pracy jako przykład nowatorstwa pedagogicznego w szkolnictwie powszechnym międzywojennej Łodzi. W: J. Bonar (red.), Poznać – zrozumieć – doświadczyć: konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji (s. 187–208). Kraków: Impuls.pl_PL
dc.referencesSpodenkiewicz, P. (1999). Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska – ludzie miejsca. Łódź: Łódzka Księgarnia Niezależna.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Gimnazjum Żeńskiego Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich w Łodzi 1929/30. (1930). Łódź: nakł. Gimnazjum.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności Wydziału Oświaty i Kultury Magistratu m. Łodzi za rok 1924. (1925). Łódź: Wydział Oświaty i Kultury Magistratu Miasta Łodzi.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności Wydziału Oświaty i Kultury w roku 1925. (1926). Łódź: Wydział Oświaty i Kultury Magistratu Miasta Łodzi.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności Wydziału Oświaty i Kultury za rok 1928. (1929). Łódź: Wydział Oświaty i Kultury Magistratu Miasta Łodzi.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności Wydziału Oświaty i Kultury za rok 1929. (1930). Łódź: Wydział Oświaty i Kultury Magistratu Miasta Łodzi.pl_PL
dc.referencesStowarzyszenie Topografie. Szkoła. (b. d.). Pobrane 1 grudnia 2014, z: http://topografie.pl/art-wypowiedzi/art-szkola.htmlpl_PL
dc.referencesSzczepańska, B. (2002). Działalność łódzkiego samorządu miejskiego w dziedzinie oświaty powszechnej i pozaszkolnej w latach 1919–1939. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesSzkolnictwo chlubą Łodzi. Nowy wzorowy budynek szkoły powszechnej przy ul. Rokicińskiej (1934). Kurier Łódzki, 7 sierpnia, 8.pl_PL
dc.referencesSzocki, J. (1988). Biblioteki szkolne w II Rzeczypospolitej. Chowanna, 4, 447– 463.pl_PL
dc.referencesŚwiderski, S. (1931). Stowarzyszenie słuchaczów i absolwentów Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi „Bratnia Pomoc”. W: J. Augustyniak (red.), Pamiętnik Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi (s. 30–38). Łódź: Koło b. Słuchaczów i Absolwentów.pl_PL
dc.referencesTruchin, S. (1930). Szkice z dziejów szkolnictwa i kultury. Poznań: Druk. Mieszczańska.pl_PL
dc.references(Ustawa, 1922). Ustawa z dnia 17 lutego 1922 roku o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych. (Dz. U. 1922, nr 18, poz. 143).pl_PL
dc.references(Ustawa, 1932). Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa. (Dz. U. 1932, nr 38, poz. 389).pl_PL
dc.referencesWalczak, K. & Olszycka, B. & Patora, J. (b. d.). Z historii szkół na Księżym Młynie. Pobrane 1 grudnia 2014, z: www.zsp11.edu.lodz.pl/hist_karty.htmpl_PL
dc.referencesWalicki, J. (1997). Żydzi i Niemcy w samorządzie Łodzi lat 1917–1939. W: P. Samuś (red.), Polacy – Niemcy – Żydzi w Łodzi w XIX–XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy (s. 359–377). Łódź: Ibidem.pl_PL
dc.referencesZ Komisji Powszechnego Nauczania (1919). Dziennik Zarządu Miasta Łodzi, 1, 9, s. 5.pl_PL
dc.referencesZawadzki, W. (b. d.). Szkolnictwo powszechne w powiecie łódzkim (1918–1928). W: Jednodniówka z okazji dziesięciolecia szkolnictwa powszechnego wydana przez Komitet Szkolnictwa Powszechnego w powiecie łódzkim. (b. m. w.).pl_PL
dc.contributor.authorEmaili_kaczmarek@poczta.onet.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska