Show simple item record

dc.contributor.authorRykała, Andrzej
dc.date.accessioned2015-09-15T13:38:55Z
dc.date.available2015-09-15T13:38:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2300-0562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11810
dc.description.abstractIzrael należy do tych państw, których położenie ma „wartość polityczną”. Znaczenie przypisywane obszarowi, który zajmuje, związane jest przede wszystkim z genezą i historią narodu żydowskiego oraz jego religią, w depozyt której Erec Israel została wpisana na trwałe i na zasadzie centralnego miejsca. Swoją „wartość geopolityczną” obszar ten zmienił wraz z pojawieniem się ludności arabsko-muzułmańskiej. Jej osiedle nie się stanowiło zwrot kulturowy w historii regionu. W artykule dokonano: 1) próby określenia relacji zachodzących między judaizmem a przestrzenią życia jego wyznawców, 2) przedstawienia geograficzno-politycznych i religijnych uwarunkowań życia Żydów w diasporze w kontekście odbudowy ich siedziby narodowej, 3) analizy przyczyn, przebiegu i konsekwencji zmian usytuowania geopolitycznego Izraela w powiązaniu z przeobrażeniami jego struktury terytorialno-religijno-narodowej, 4) określenia wpływu tych przeobrażeń na zachowanie uczestników stosunków międzynarodowych.pl_PL
dc.description.abstractIsrael belongs to the countries whose location has „ political value”. Though sma ll in term s of area and population, it is an important subject in the global political system. However, it does not owe this position to its activities in the international arena, measured by its participation in regional or local international structures. At the core of this situation is the geographical factor. Today it belongs to a group of factors de - termining the processes of international interactions (but not executing these processes), i.e. impacting them indirectly and creating reasons, not organis ing and initiating processes. Even though this factor is characterised by the relativity of its influence on international position and conduct of countries, stemming from the variability of its functions, it is also one of the most persistent factors. Wit h regard to Israel, it consists mainly of location (geopolitical location) and, paradoxically, given the aforementioned size of the country, its territory (borders) and the spatial, ethnic and religious diversity related to it. Due to its geographical loca tion between Europe, Africa and Central and Eastern Asia, the lands belonging to the modern Israel are well - placed to play a function of a natural bridge between cultures, nations, religions, languages. Despite this purpose, this area divides the Middle E astern countries instead of uniting them. Focusing the spatial and political behaviours of the countries in this region, it engages actors from outside the region into Middle - Eastern politics, including universal powers (able to act globally in all fields of international relations, e.g. the United States), sectoral powers (active in selected areas, e.g. Saudi Arabia) and regional powers (e.g. Egypt). The importance attributed to the said area, however, is associated primarily with the origins and history o f the Jewish nation (and state), as well as its religion, which gave this land to Israel for good and as a central location. The area, located at the intersection of important routes, elevated its „ geopolitical value” with the influx of Arab and Muslim pop ulation, whose settlement in the absence of exiled Jews was a real cultural turning point in the history of the region. The intersection of the most important religions, including Christianity, made this land a goal in expansion of European powers, determi ned to liberate it from the „ infidels” since the Middle Ages. This important stronghold was a place of interest for all regional powers, both in ancient and modern times. The well - established, over 1300 - year presence of Arabs in the region was shaken by th e immigration of Jews, well theoretically and politically grounded in Zionism, which lead to another fundamental change in the spatial, religious and ethnic structure of the area. A thickening network of Jewish settlements, the Holocaust, the compensation to surviving Jews, and finally the attempts by various powers to subjugate this politically „ unformed” territory resulted in the determination of part of the international community to normalise the issue of Jewish statehood. The success of establishing a national seat for Jews was accompanied by the defeat of the lack of the same decision for Palestinian Arabs. The division of Palestine, assuming the creation of the Jewish state, was rejected not only by its Arab inhabitants, but also by the neighbouring c ountries, becoming a hotbed of armed conflict between Jews and Arabs, which took on global repercussions. The failure to set the State of Palestine and unformed autonomy in the areas which are to be national seat for Palestinian Arabs result in the fact t hat the formation of Israel territory and its religious – national structure has not finished yet. The article has attempted to: 1) define the relations between Judaism and the life space of its believers, 2) present geopolitical and religious conditioning of life of Jews in diaspora in the context of the restoration of their national seat, 3) analyse the causes, the course and the consequences of changes in geopolitical placement of Israel in connection with the transformations of its territorial - religious - national structure, 4) define the impact of these transformations on the behaviour of the international relations participants.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
dc.relation.ispartofseriesStudia z Geografii Politycznej i Historycznej;3
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectIsraelen
dc.subjectPalestineen
dc.subjectJewsen
dc.subjectArabowieen
dc.subjectArabsen
dc.subjectjudaizmpl_PL
dc.subjectJudaismen
dc.subjectstateen
dc.subjectpolitico-historical regionen
dc.subjectMiddle East conflicten
dc.subjectIzraelpl_PL
dc.subjectPalestynapl_PL
dc.subjectŻydzipl_PL
dc.subjectpaństwopl_PL
dc.subjectregion historyczno - politycznypl_PL
dc.subjectkonflikt bliskowschodnipl_PL
dc.titlePaństwo wpisane w depozyt religii. Przeobrażenia struktury terytorialno-religijno-etnicznej Izraela w kontekście oddziaływań międzynarodowychpl_PL
dc.title.alternativeThe state written into the deposit of religion. Transformation of territorial – religious – ethnic structure of Israel in the context of interaction in the international relationsen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number97-149pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Politycznej i Studiów Rregionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwerystet Łódzkipl_PL
dc.referencesAdelson J., 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:] Tomaszewski J. (red.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, Warszawa, s. 387–477.pl_PL
dc.referencesAttali J., 2003, Żydzi, świat, pieniądze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBalke R., 2005, Izrael, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 2009, Peter M., Wolniewicz M. (red.), t. 3, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiger G., 1994, An Empire in the Holy Land, New York.pl_PL
dc.referencesBiger G., 1995, The Encyclopedia of International Boundaries, New York.pl_PL
dc.referencesBiger G., 2012, The boundaries of the Middle East – past, present and future, [w:] Rykała A. (red.), Granice – mniejszości narodowe i religijne – dziedzictwo, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 1, s. 61–67.pl_PL
dc.referencesBiger G., 2013, Walls, fences and international borders, [w:] Rykała A. (red.), Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 2, 87–108.pl_PL
dc.referencesBrowning W.R.F., 2009, Słownik Biblijny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBójko K., 2006, Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987–2006, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBójko K., Góra M., 2007, Wybrane aspekty polityki Izraela, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec palestyńskiej władzy narodowej 2000–2007, Kraków.pl_PL
dc.referencesBuber M., 2005, A Land of Two Peoples. Martin Buber on Jews and Arabs, Chicago.pl_PL
dc.referencesCaplan N., 2010, The Israel-Palestine Conflict. Contested Histories, Blackwell.pl_PL
dc.referencesChojnowski A., Tomaszewski J., 2001, Izrael, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChrostowski W., 2000, Asyryjska diaspora Izraelitów – wyzwania i problemy badawcze, „Collectanea Theologica”, 1 (70), s. 7–24.pl_PL
dc.referencesCziomer E., Zyblikiewicz L., 2002, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Kraków.pl_PL
dc.referencesDoktór J., 2004, Początki chasydyzmu polskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesEl-Cheikh I., 2005, Uchodźcy palestyńscy. Stan dzisiejszy i perspektywy, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2, s. 121–145.pl_PL
dc.referencesFinkelstein N. G., 2003, Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, London, New York.pl_PL
dc.referencesFlawiusz J., 2008, Dawne dzieje Izraela, cz. 1–2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGelvin J.L., 2009, Konflikt izraelsko-palestyński, Kraków.pl_PL
dc.referencesGilbert M. 1976, The Arab-Israeli Conflict. Its History in Maps, London.pl_PL
dc.referencesGilbert M., 1998, Israel. A History, London, New York Toronto, Sydney, Auckland.pl_PL
dc.referencesGorny Y., 1987, Zionism and the Arabs, 1882–1948, Oxford.pl_PL
dc.referencesGrabski A, 2004, Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce (1944–1949), Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrabski A, 2008, Lewica przeciwko Izraelowi. Studia o żydowskim lewicowym anty-syjonizmie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrabski A., Pisarski M., Stankowski A., 1997, Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrabski A., Rykała A, 2010, Żydzi w Polsce 1944–2010, [w:] Sienkiewicz W. (red.), Atlas historii Żydów polskich, Warszawa 2010, s. 393–421.pl_PL
dc.referencesIzrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, 2007, Albin B.J., Tokarz G. (red.), Wrocław.pl_PL
dc.referencesJadwiszczok M., 2010, Pierwsza wojna izraelsko-arabska 1948 roku i jej wpływ na formowanie się Izraelskich Sił Obronnych, praca doktorska wersja PDF, Poznań (dostęp 14.09.2014 r.).pl_PL
dc.referencesJamsheer H., 2004, Konflikt bliskowschodni – zarys i dokumenty, Płock.pl_PL
dc.referencesJarząbek J., 2012, Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany, kryzys ruchu narodowego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKubiak K., 2005, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKubiak K., 2006, Pierwsza wojna bliskowschodnia 1947–1949 (studium polityczno- -wojskowe), Wrocław.pl_PL
dc.referencesLapierre D., Collins L., 1998, O Jeruzalem! Dramatyczna opowieść o powstaniu państwa Izrael, Wrocław.pl_PL
dc.referencesŁoś-Nowak T., 2007, Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMahler R., 1967, Żydzi w dawnej Polsce w świetle liczb. Struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna Żydów w Koronie w XVIII wieku, [w:] Przeszłość demo-graficzna Polski. Materiały i studia, Warszawa, s. 131–180.pl_PL
dc.referencesMadeyska D., 2003, Liban, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMalantowicz A., 2012, Jordańczycy czy Palestyńczycy? Czyli o tożsamości i statusie społeczno-prawnym uchodźców palestyńskich w Jordanii, [w:] Solarz M.W. (red.) Polska geografia polityczna wobec problemów i wyzwań współczesnej Polski i świata. Wybrane problemy, Toruń, s. 99–129.pl_PL
dc.referencesMejcher H., 1999, Synaj, 5 czerwca 1967. Zarzewie konfliktów na Bliskim Wschodzie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowe stosunki polityczne, 1996, Malendowski W., Mojsiewicza Cz. (red.), Poznań.pl_PL
dc.referencesMorris B., 2008, 1948. A History of the First Arab-Israeli War, New Haven.pl_PL
dc.referencesNewman D., 1995, Separating Israelis and Palestinians: Demarcating De facto Boun-daries, „Boundary and Security Bulletin”, Summer: https://www.dur.ac.uk/resources/ibru/publications/full/bsb3-2_newman.pdfpl_PL
dc.referencesNewman D., 1995–1996, Territorial Discontinuity and Palestinian Autonomy: Imple-menting the Oslo II Agreement, „Boundary and Security Bulletin”, Winter: https://www.dur.ac.uk/resources/ibru/publications/full/bsb3-4_newman.pdf.pl_PL
dc.referencesNajnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950), 1993, Tomaszewski J. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesPatek A., 2002, Wielka Brytania wobec Izraela, maj 1948–styczeń 1949, Kraków.pl_PL
dc.referencesPiotrowski J., 1983, Spór o Palestynę, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPodraza A., 1991, Żydzi i wieś w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczy-pospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlachec-kiej”, Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński, 22–26 IX 1986 r., Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 237–256.pl_PL
dc.referencesPogońska-Pol M., 2010, Arabsko-izraelska wojna październikowa z 1973 roku w stosun-kach międzynarodowych, Toruń.pl_PL
dc.referencesRekłajtis E., 2003, Liban. Między wojną a pokojem, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRogan E., Shlaim A., 2007, The War for Palestine: Rewriting the History of 1948, Cambridge.pl_PL
dc.referencesRudnik E., 2007, Mniejszość arabska w Izraelu w świetle konfliktu bliskowschodniego, [w:] Albin B.J., Tokarz G. (red.), Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, Wrocław, s. 127–139.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2007, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2011, Mniejszości religijne w Polsce – geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2012, Żydowskie domy modlitwy w Łodzi – uwarunkowania rozwoju przestrzennego, rozmieszczenie, współczesne relikty i ich wykorzystanie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 12, s. 221–244.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2013, Zmiany usytuowania geopolitycznego i struktury terytorialno-religijnej (etnicznej) Izraela, [w:] Eberhardt P. (red.), Studia nad geopolityką XX w., „Prace Geograficzne” nr 242, Warszawa, s. 145–179.pl_PL
dc.referencesSchulze K.E., 2010, Konflikt arabsko-izraelski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchwartz S., 2010, Were the Jews Mediterranean Society? Reciprocity and Solidarity in Ancient Judaism, Princeton, Oxford.pl_PL
dc.referencesShavit A., 2014, Moja Ziemia Obiecana. Triumf i tragedia Izraela, Kraków.pl_PL
dc.referencesShindler C., 2011, Historia współczesnego Izraela, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłownik historii XX wieku, 1993, Bankowicz B., Bankowicz M., Dudek A. (red.), Kraków.pl_PL
dc.referencesSmoleński P., 2007, Izrael już nie frunie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmoleński P., 2012, Balagan. Alfabet izraelski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmoleński P., 2014, Sabra i Szatila. Na sumieniu generała Szarona, „Ale Historia”, dodatek do „Gazety Wyborczej” z 27 stycznia 2014 r.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., 2006, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Toruńpl_PL
dc.referencesStarożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian, 2007, Shanks H. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesStatistical Abstract of Israel, 2006, CBS: http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/shnatone_new.htm?CYear=2006&Vol=57 (dostęp 28.09.2014 r.).pl_PL
dc.referencesStein L., 2003, The Hope Fulfilled. The Rise of Modern Israel, Greenwood.pl_PL
dc.referencesSzydzisz M., 2007, Zaangażowanie ONZ w rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyń-skiego w okresie zimnowojennym, [w:] Albin B.J., Tokarz G. (red.), Izrael i Auto-nomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, Wrocław 2007, s. 141–157.pl_PL
dc.referencesŚwieca J., 1993, Regionalne i globalne oddziaływanie w kryzysie bliskowschodnim, Katowice.pl_PL
dc.referencesŚwirkowicz J., 2006, Narodziny izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTessler M., 1994, A History of the Izraeli-Palestinian Conflict, Bloomington–Indianapolis.pl_PL
dc.referencesThomas B., 1999, How Israel was won, New York–Oxford.pl_PL
dc.referencesUrzędowska M., 2013, Ten pechowy naród, „Gazeta Wyborcza” z 5 kwietnia 2013 r.pl_PL
dc.referencesWilson S., 2010, Izrael, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZarys encyklopedyczny religii, 1992, Drozdowicz Z. (red.), Poznań.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska