Spis treści

1. Wstęp
Wiesław Puś

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

2. Recepcja teorii ludności T. R. Malthusa w polskiej myśli społecznej na przełomie XIX i XX w. / The reception of the theory of population by T. R. Malthus in Polish social discussion on the turn of the XIXth century
Aneta Bołdyrew
3. Teoria „transferu kulturowego” i jej zastosowanie w badaniach historii społecznej (na przykładzie polsko-włoskich kontaktów doby Risorgimento) / Cultural transfer theory and its application to the analysis of social history (taking Polish-Italian relations of Risorgimento period as an example)
Lidia Jurek
4. Życie towarzyskie i kulturalne łodzian w latach 1870–1914 / Social and cultural life in Łódź from 1870 to 1914
Marta Piestrzeniewicz
5. Ekonomia społeczna i program samopomocy społecznej w projektach ekonomicznych Zygmunta Herynga / Social economic and social aid program in Zygmunt Heryng’s economic project
Marta Sikorska-Kowalska
6. Zapisy testamentowe i darowizny na cele dobroczynne w guberni kaliskiej 1865–1914 / Testamentary legacies and donations to charities in Kalisz Province between 1865 and 1914
Andrzej Tomaszewicz
7. Wojciech Kossak a burżuazja łódzka / Wojciech Kossak and bourgeoisie of Łódź
Dariusz Klemantowicz
8. Tytus Woyciechowski (1808–1879) – prekursor cukrownictwa na Lubelszczyźnie / Tytus Woyciechowski (1808–1879)
Bogdan Mardofel
9. Wpływ rosyjskiej polityki protekcyjnej na sytuację gospodarczą Królestwa Polskiego w latach 1877–1914 / The influence of the protection policy on the economy in the Kingdom of Poland in 1877–1914
Rafał W. Kowalczyk
10. Rozbudowa sieci kolejowej jako czynnik rozwoju aglomeracji łódzkiej do 1914 r. / Expansion of the railway system as a factor of Łódź agglomeration until 1914
Piotr Kulesza
11. Zarys działalności Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Łodzi w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego (1930–1935) / The outline of activity of Municipal Savings Bank of the city of Łódź in period of the great economic crisis (1930–1935)
Bogusław Piotr Marks
12. Puszcza Pilicka jako teren polowań reprezentacyjnych Prezydenta RP / The Forest Pilicka as terrain the representative huntings of Prezydent of Poland
Piotr Zwoliński
13. Gospodarcza i społeczna działalność rodziny Horaków do 1945 r. / Economical and social activity of the Horak’s family fill 1945
Aneta Stawiszyńska
14. Witold Staniewicz – minister reform rolnych w latach 1926–1930 / Witold Staniewicz – minister of agricultural reforms in 1926–1930
Małgorzata Łapa

RECENZJE I OMÓWIENIA

15. Michał Galas, „Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w XIX wieku”, Kraków 2007, ss. 335
Wiesław Puś
16. Leszek Ziątkowski, „Między możliwym a koniecznym. Reformy państwa pruskiego w końcu XVIII i na początku XIX wieku a proces równouprawnienia Żydów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Śląsku”, Wrocław 2007, ss. 239
Wiesław Puś
17. Andrew Uffindell, „Wielcy generałowie wojen napoleońskich oraz ich bitwy 1805–1815”, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2007, ss. 394
Rafał W. Kowalczyk
18. Mirosław Ustrzycki, „Ziemianie polscy na Kresach 1864–1914. Świat wartości i postaw”, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2006, ss. 406
Małgorzata Dajnowicz
19. Maria Krisań, „Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX – początku XX wieku”, Warszawa 2008, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, ss. 185
Tomasz Kargol
20. Paweł Grata, „Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923–1925)”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 215
Bogusław Piotr Marks
21. „Dwór a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, red. W. Caban, M. B. Markowski i M. Przeniosło, Kielce 2008, ss. 389
Ewelina Kostrzewska
22. Stanisław Borowiak, „Sprawa ordynacji rydzyńskiej na tle walki o ziemię w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, ss. 200
Jarosław Kita
23. Aurelia Scheffel, “Lodź- Geschichte(n). Erinnerungen – Episoden aus meinem Leben”, Norderstedt 2004, Books on Demand GmbH, ss. 110
Krzysztof Paweł Woźniak

Recent Submissions

View more