Show simple item record

dc.contributor.authorKonecki, Krzysztof
dc.date.accessioned2012-12-14T07:58:16Z
dc.date.available2012-12-14T07:58:16Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.citationKrzysztof Konecki (1988) Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej, 'Studia Socjologiczne', 1: 225-245pl_PL
dc.identifier.issn0039-3371
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1125
dc.descriptionDrukowana wersja artykułu została opublikowana w "Studia Socjologiczne", 1988, nr 1, s.225-245pl_PL
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji socjologii pracy według Anzelma L. Straussa i jego współpracowników oraz pokazanie implikacji teoretyczno-badawczych płynących z jej przyjęcia. Broniona będzie teza, Ŝe praca nie jest moŜliwa bez interakcji i Ŝe niemoŜliwe jest zrozumienie pracy bez ujęcia jej w całym uwikłaniu w wiele reakcji społecznych, widocznych na poziomie komunikacyjnym. Analiza "pracy na poziomie interakcji" (pojęcie K. K.) ma dwa aspekty: 1. Aspekt metodologiczny, pozwalający zakreślić pole analizy pracy tylko do poziomu interakcyjnego oddzielając go od innych uprawnionych poziomów analizy pracy, np. psychologicznego lub strukturalnego. Jest to zabieg heurystyczny, pozwalający odwołać się równieŜ do tych poziomów dla wyjaśnienia zjawisk z poziomu interakcyjnego. 2. Aspekt teoretyczny, gdzie sugeruje się, Ŝe proces pracy kształtowany jest przede wszystkim na emergentnym poziomie interakcyjnym i właśnie dlatego tylko na tym poziomie moŜe być analizowany i badany. Aspekt teoretyczny pracy dotyczyłby głównie analizy "pracy na poziomie interakcji" według A. L. Straussa. We wprowadzeniu zostanie przedstawione ujęcie problematyki pracy w "socjologii interakcjonistycznej w stylu Chicago" (pojęcie z: Strauss, Fisher, bez daty), w którym to nurcie sytuuje się A. L. Strauss i jego szkoła. Następnie zostanie omówiona socjologia pracy A. L. Straussa jako socjologia analizująca i ujmująca pracę na poziomie interakcji oraz inne badania nad pracą, które moŜna zaliczyć do tego nurtu rozumienia pracy. Będzie to głównie wątek zajmujący się aspektem mowy w procesie pracy (talk). Propozycja A. L. Straussa zostanie równieŜ przedstawiona w świetle ujęcia pracy w polskiej socjologii pracy1, by uwypuklić specyfikę ujęcia A. L. Straussa. Omówione orientacje socjologiczne, badające pracę na poziomie interakcji, dotyczą tzw. socjologii interpretatywnej (por. CzyŜewski, 1985), natomiast dorobek A. L. Straussa zalicza się często do orientacji socjologicznej zwanej symbolicznym interacjonizmem (szkoła chicagowska), która to orientacja mieści się w zakresie tzw. socjologii interpretatywnej. Akcentuje się przy tym tradycję meadowską oraz blumerowską interpretację G. H. Meada i jej wspólnotę z koncepcją A. L. Straussa (zob. Bokszański, 1986, s. 89-90). Jakkolwiek taka ocena jest słuszna, to dotyczy ona głównie początku twórczości A. L. Straussa (1959), bowiem później widoczny jest wyraźnie wpływ prac E. Hughesa i H. Beckera, a jak sam A. L. Strauss stwierdza, korzenie jego koncepcji sięgają głównie prac R. Parka i W. Thomasa. A. L. Strauss i B. Fisher (bez daty) sugerują, Ŝe symboliczny interakcjonizm w większym stopniu czerpie inspiracje z empirycznie zorientowanej socjologii R. Parka i W. Thomasa niŜ z socjologicznie zorientowanej filozofii G. H. Meada. By podkreślić odmienność tych dwóch interpretacji tego kierunku w socjologii, proponują nazwać go interakcjonizmem. Chcą oni w ten sposób usunąć, wyznaczony przez H. Blumera, schemat interpretacji źródeł tej orientącji socjologicznej, nawiązujący głównie do dorobku G. H. Meada i zwanej symbolicznym interakcjonizmem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologiipl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Socjologiczne;1988/nr 1
dc.subjectinterakcja, symboliczny interakcjonizm, praca, socjologia pracy, trajektoria, praca nad trajektoriąpl_PL
dc.titlePraca w koncepcji socjologii interakcjonistycznejpl_PL
dc.title.alternativeWork in interactionist sociologypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.typePreprintpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record