Spis treści

ARTYKUŁY

1. „Polityka solna” Rzeczpospolitej szlacheckiej u progu rozbiorów / “Salt policy” of The Republic of Noble in the beginning of Partitions of Poland
Rafał Wiktor Kowalczyk
2. „Ruiny panny palmiry”, czyli rzecz o starej pannie / “Miss Palmira’s ruins”, the article about the old maid
Nina Kapuścińska-Kmiecik
3. „Zwierzę w Belwederze” – narodziny warszawskiego mitu o Wielkim Księciu Konstantym / “Animal in the Belvedere” – birth of the myth warsaw about Grand Prince Constantine
Aleksandra Wesołowska
4. Życie kulturalne Zduńskiej Woli lat zaborów / Cultural life of Zduńska Wola in the year of annexations
Justyna Tomaszewska
5. Ludność żydowska w Błaszkach i jej główne źródła utrzymania (do 1864 r.) / The Jewish population in Błaszki and its main source of livelihood (up to 1864)
Marek Król
6. Działalność duszpasterska i społeczna pastora Rudolfa Gustawa Gundlacha (1850–1922). Przyczynek do historii dobroczynności w Łodzi / Pastoral and social activities of the Reverend Rudolf Gustaw Gundlach (1850–1922). A contribution to the history of charity in Łódź
Joanna Sosnowska
7. Warunki mieszkaniowe robotników na łamach „Gońca Łódzkiego” (1898–1906) / Housing conditions of workers in the papers of “Goniec Łódzki” (1898–1906)
Kamil Śmiechowski
8. Ozorków i jego mieszkańcy przełomu XIX i XX wieku na łamach „Rozwoju” / Ozorków and its inhabitants the late nineteenth and early twentieth century in thepages of “Rozwój”
Magdalena Pawlak
9. Kultura fizyczna łodzian na przełomie XIX i XX wieku / Physical education of the citizens of Lodz the late nineteenth and early twentieth century
Marta Piestrzeniewicz
10. Uprzemysłowienie powiatu sieradzkiego na kilka lat przed wybuchem I wojny światowej / Industrialization of Sieradz district for a few years before the outbreak of the First World War
Dariusz Klemantowicz
11. Ежи Гедройц и «Bunt Młodych» в общественно- политической жизни межвоенной Польши / Jerzy Giedroyć i „Bunt Młodych” wobec kwestii ukraińskiej w okresie międzywojennym / Jerzy Giedroyć and “Bunt Młodych” in the socio-political life of Poland between wars
Светлана Кравченко
12. Gospodarka Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej uwarunkowania rozwoju, reformy ekonomiczne / The economy of North-Eastern Kresy in the Second Polish Republic: conditions for development, and economic reforms
Eleonora Kirwiel
13. Rolnictwo w myśli politycznej Stronnictwa Chłopskiego (1926–1931) / Agriculture in the political thoughts of Stronnictwo Chłopskie (The Peasant Party)
Ewelina Podgajna
14. Łagodzenie skutków bezrobocia wśród młodzieży w Polsce w latach 1933–1935. Działalność Stowarzyszenia Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą / Mitigating effects of unemployment among the youth in the years 1933–1935. An activity of the Unemployed Youth Welfare Association
Karol Chylak
15. Romantyczna wizja „starego arrabalu” – mit i rzeczywistość / La visión romántica del viejo arrabal – el mito y la realidad
Agnieszka Maria Kita
16. Stefania Madej (1901–2010) z Dobronia. Stulatka i jej rodzina w świe¬tle wywiadów, wspomnień i publikacji prasowych / Stefania Madej (1901–2010) from Dobroń. A hundred-year-old woman and her family in the lights of interwievs, memoris and press releases
Piotr Szkutnik

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

17. Robert M. Edsel, Bret Witter, „Obrońcy dzieł sztuki. Alianci na tropie skradzionych arcydzieł”. Przeł. Paweł Kruk, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009, ss. 390, il.
Dariusz Matelski
18. Andrzej Tomaszewicz, Dobroczynność w guberni kaliskiej 1864–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 592
Wiesław Puś
19. Andrzej Żbikowski, Karski, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2011, ss. 503
Wiesław Puś
20. Monika Nawrot-Borowska, „Nauczanie domowe na ziemiach polskich w II połowie XIX i początkach XX wieku – zapatrywania teoretyczne i praktyka”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, ss. 574
Aneta Bołdyrew
21. Irmina Gadowska, „Żydowscy malarze w Łodzi w latach 1880–1919”, Wyd. Neriton, Warszawa 2010, ss. 198 + il.
Kamil Śmiechowski
22. Eduardo Galeano, „Blaski i cienie futbolu”, przełożył M. Zglinicki, Wyd. Spółdzielnia Pracy POLITYKA, t. IX, Warszawa 2012, ss. 303
Agnieszka Maria Kita
23. Zofia Jabłonowska-Ratajska, „Walca tańczyłam najlepiej z panien… Karnawałowe anegdoty i zwyczaje”, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2012, ss. 199
Nina Kapuścińska-Kmiecik

Recent Submissions

View more