Show simple item record

dc.contributor.authorBurzyńska, Monika
dc.contributor.authorManiecka-Bryła, Irena
dc.date.accessioned2015-07-02T22:31:54Z
dc.date.available2015-07-02T22:31:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10516
dc.description.abstractThe purpose of this study was to assess the incidence of depression and factors determining its occurrence among beneficiaries of the City Social Care Centre Lodz-Polesie aged 65 and over. In conducting the study health related quality of life geriatric depression rating scale was used. The first stage of the research was conducted in 2011 among 108 people. In statistical analysis there were used: structure indices, measurable features distribution and χ2 test of independence. In the study there were 88 (81.5%) women and 20 (18.5%) men. The average age of beneficiaries was 78.2 years. Men receiving social care benefits were mainly bachelors or widowers, while women most often were widowed. Older people mainly benefited from the care services (77.1%). 22.9% of all patients benefited from financial assistance in the form of benefits. 81.2% of seniors indicated that they suffer from chronic diseases, while only 18.8% indicated that they are ill rarely or never. Among 78% of people probable depression was found. There was found statistic correlation between the incidence of depression and education, subjective assessment of health status and level of satisfaction with life. The most important conclusions are: 1) older people receiving social assistance are highly prone to depression, 2) understanding of the determinants of depression in the elderly can help to improve their quality of life and to reduce costs of medical aid caused this disease.pl_PL
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy była próba oceny częstości występowania depresji i wybranych czynników warunkujących jej występowanie wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź-Polesie w wieku 65 lat i więcej. Przeprowadzając badanie jakości życia związanej ze stanem zdrowia osób starszych jako jedno z narzędzi badania stosowano Geriatryczną Skalę Oceny Depresji. Pierwszy etap badania przeprowadzono w 2011 roku wśród 108 osób. W analizie statystycznej danych wykorzystano wskaźniki struktury, miary położenia dla cech mierzalnych oraz test niezależności χ2. W badaniu wzięło udział 88 (81,5%) kobiet i 20 (18,5%) mężczyzn. Średni wiek badanych wynosił 78,2 lat. Mężczyźni uzyskujący świadczenia pomocy społecznej najczęściej byli kawalerami lub wdowcami, zaś kobiety najczęściej były owdowiałe. Osoby starsze w głównej mierze korzystały z usług opiekuńczych (77,1%). Niemal 23% wszystkich badanych korzystało z pomocy finansowej w postaci zasiłków. Aż 81,2% badanych seniorów wskazało, że choruje przewlekle lub często, zaś jedynie 18,8%, że rzadko lub wcale. U 78% badanych stwierdzono prawdopodobną depresję. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy występowaniem depresji, a wykształceniem, subiektywną oceną stanu zdrowia, a także poziomem zadowolenia z życia. Najważniejsze wnioski płynące z badania to: 1) osoby starsze korzystające z pomocy społecznej są w dużym stopniu narażone na występowanie depresji; 2) poznanie uwarunkowań występowania depresji u osób starszych może przyczynić się do poprawy ich jakości życia i do zmniejszenia wydatków na opiekę medyczną powodowaną tą chorobą.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;297
dc.subjectelderly peoplepl_PL
dc.subjectdepressionpl_PL
dc.subjectsocial carepl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectdepresjapl_PL
dc.subjectpomoc społecznapl_PL
dc.titleWystępowanie depresji u osób starszych korzystających z pomocy społecznej – wstępne wyniki badaniapl_PL
dc.title.alternativeThe Occurance of Depression in Older People Using Social Care – Preliminary Resultspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[211]-233pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzipl_PL
dc.referencesAllsup S.J., Gosney M.A., 2002, Anxiety and depression in an older research population and their impact on clinical outcomes in a randomized controlled trial. Postgrad Medical Journal, 78, 674–677pl_PL
dc.referencesAyotte B.J., 2010, Physical Health and Depression: A Dyadic Study of Chronic Health Conditions and Depressive Symptomatology in Older Adult Couples. The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 66B(1), 438–448pl_PL
dc.referencesBack J.H., Lee Y., 2010, Gender differences in the association between socioeconomic status (SES) and depressive symptoms in older adults. Archives of Gerontology and Geriatrics, 52(3), 140pl_PL
dc.referencesBenyamini Y., Blumstein T., Lusky A. et al., 2003, Gender differences in the self-rated healthmortality association: is it poor self-rated health that predicts mortality or excellent selfrated that predicts survival? The Gerontologist, 43(3), 396–405pl_PL
dc.referencesBień B., 1999, Epidemiologiczna ocena rozpowszechnienia niesprawności funkcjonalnej u osób w późnej starości, a świadczenie opieki. Gerontologia Polska, 7(2), 42–47pl_PL
dc.referencesBień B., Górska M., Pędich W., 2000, Niesprawność fizyczna, poznawcza i emocjonalna w populacji osób starszych a świadczenie opieki. [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno-demograficzny. Materiały na ogólnopolskie seminarium naukowe, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 149–156pl_PL
dc.referencesBjornskov C., 2008, Healthy and happy in Europe? On the association between happiness and life expectancy over time. Social Science and Medicine, 66,1750–1759pl_PL
dc.referencesBobeł B., 2006, Współczesna rzeczywistość a problemy i potrzeby osób w starszym wieku. [w:] Pawlak Z. (red.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 255–259pl_PL
dc.referencesBowling A., 2007, Aspirations for older age in the 21st century. What is successful aging? International Journal of Aging and Human Development, 64(3), 263–297pl_PL
dc.referencesBromley D.B., 1969, Psychologia starzenia się, PWN, Warszawa, 12–33pl_PL
dc.referencesChen C.M., Mullan J., Griffiths D. et al., 2011, Trajectories of depression and their relationship with health status and social service use. Archives of Gerontology and Geriatrics, 53(2), 118–124pl_PL
dc.referencesChipperfield J.G., 2008, Everyday physical activity as a predictor of late-life mortality. The Gerontologist, 48(3), 349–357pl_PL
dc.referencesDudek D., Zięba-Wróbel A. i in., 2000, Zaburzenia depresyjne a jakość życia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Psychiatria Polska, 1, 73–80pl_PL
dc.referencesGąbka-Dembal A., Milanowski J., 2004, Choroby wieku starszego oraz potrzeby zdrowotne i społeczne tej populacji. [w:] Solecki L. (red.), Problemy ludzi starych i niepełnosprawnych w rolnictwie, Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2004, s. 75–80pl_PL
dc.referencesHeitzman J., 2007, Depresja – odpowiedzi na pytania, Urban & Partner, Wrocław, 22–24pl_PL
dc.referencesHumańska M.A., Kędziora-Kornatowska K., 2009, Współzależność pomiędzy nasileniem stanów depresyjnych a poczucie jakości życia u osób starszych. Psychogeriatria Polska, 6(1), 15–22pl_PL
dc.referencesJaracz J., 2006, Depresja w wieku podeszłym. Świat Medycyny i Farmacji, 3 (68), 40–47pl_PL
dc.referencesKozłowski S., 1986, Zdolności przystosowawcze organizmu a wiek człowieka. [w:] Encyklopedia seniora. Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa, 265–278pl_PL
dc.referencesKrzymiński S., 1993, Geriatria i psychogeriatria. Zagadnienia ogólne. [w:] Krzymiński S. (red.), Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, PZWL, Warszawa, 9–33pl_PL
dc.referencesManiecka-Bryła I., Śliwińska M., Szlawska M., 2010, Próba oceny czynników determinujących jakość życia ludzi starszych mieszkających w środowisku wiejskim. [w:] Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 243–253pl_PL
dc.referencesOrzechowska A., Wysokiński A., Przybylska B. i in., 2008, Zaburzenia depresyjne u osób w podeszłym wieku w zależności od aktywności życiowej. Polski Merkuriusz Lekarski, 25(150), 503–506pl_PL
dc.referencesPędich W., 2004, Zróżnicowanie warunków życia i sytuacji socjalnej ludzi starszych na wsi. [w:] Solecki L. (red.), Problemy ludzi starych i niepełnosprawnych w rolnictwie, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 26–36pl_PL
dc.referencesPuto G., Ocetkiewicz T., Zawisza K., 2007, Wpływ depresji i funkcji poznawczych na subiektywną ocenę jakości życia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca po 80. roku życia. Gerontologia Poska, 15(3), 90–96pl_PL
dc.referencesPużyński S., 2009, Depresje i zaburzenia afektywne, PZWL, Warszawa, 35pl_PL
dc.referencesRogers M.P., White K., Warshaw M.G. i wsp., 1994, Prevalence of medical illness in patients with anxiety disorders. International Journal of Psychiatry Medicine, 24, 83–96pl_PL
dc.referencesRybakowski J., 2009, Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej, Termedia, Poznań, 41–44pl_PL
dc.referencesŚwięcicki Ł., 2010, Depresja – zwykła choroba? Urban & Partner, Wrocław, 10–25pl_PL
dc.referencesSygit M., Pietrzak M., Sygit K., 2001, Długowieczność, Problemy Medycyny Społecznej, 33, 134–142pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2007, Przyczyny zgonów osób sędziwych w Polsce w latach 1980–2004. Gerontologia Polska, 15(4), 119–127pl_PL
dc.referencesTobiasz-Adamczyk B., Szafraniec K., 1998, Socjomedyczne czynniki warunkujące ryzyko zgonu osób starszych. Gerontologia Polska, 6(1), 40–43pl_PL
dc.referencesWdowiak L., Budzyńska-Kapczuk A., 2004, Wielkie problemy geriatryczne – zespoły otępiennodepresyjne. Pielęgniarka i Położna, 46 (8), 23pl_PL
dc.referencesWells K.B., Burnam M.A., Rogers W., 1992, The course of depression in adult outpatients. Results from the Medical Outcomes Study. Archives of General Psychiatry, 49, 788–794pl_PL
dc.referencesWorach-Kardas H., 2000, Zdrowotność ludzi starszych – możliwości i bariery socjoekonomiczne zachowań prozdrowotnych. [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno-demograficzny. Materiały na ogólnopolskie seminarium naukowe, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 41–46pl_PL
dc.referencesZanetti O., Solerte S.B., Cantoni F., 2009, Life expectancy in Alzheimer disease. Archives of Gerontology and Geriatrics, 49(1), 237–243pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record