Show simple item record

dc.contributor.authorPrzybyłka, Arkadiusz
dc.date.accessioned2015-07-02T22:04:48Z
dc.date.available2015-07-02T22:04:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10514
dc.description.abstractIn relation to the progressing ageing process of the population in Poland grows a demand for health services and welfare. It causes growing costs of the health care and benefits processed by the system of the welfare. In the perspective of deepening this process one should start searching of system new solutions in order to meet the growing appearing needs amongst these categories of persons. In the article law and most often consumed social security benefits applying to solutions are described by elderly and disabled people, as well as some their costs.pl_PL
dc.description.abstractW związku z postępującym procesem starzenia się populacji w Polsce rośnie zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i opiekuńcze. Powoduje to rosnące koszty opieki zdrowotnej i świadczeń realizowanych przez system pomocy społecznej. W perspektywie pogłębiania tego procesu należy rozpocząć poszukiwania nowych rozwiązań systemowych w celu zaspokojenia rosnących potrzeb występujących wśród tych kategorii osób. W artykule przedstawione są obowiązujące rozwiązania prawne oraz najczęściej konsumowane świadczenia socjalne przez osoby starsze i niepełnosprawne, a także niektóre ich koszty.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;297
dc.subjecthealth carepl_PL
dc.subjectwelfarepl_PL
dc.subjectelderly peoplepl_PL
dc.subjectdisabled peoplepl_PL
dc.subjectochrona zdrowiapl_PL
dc.subjectpomoc społecznapl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectosoby niepełnosprawnepl_PL
dc.titleŚwiadczenia dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej (wybrane zagadnienia)pl_PL
dc.title.alternativeBenefits for Elderly and Disabled People in the Framework of Systems of the Health Care and the Welfare (Chosen Issues)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[183]-193pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachpl_PL
dc.referencesAnaliza wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z finansowaniem hospitalizacji pacjentów od 65 roku życia w 2009 r., 2010, NFZ, Warszawa, 7pl_PL
dc.referencesBłędowski P., Pędich W., 2004, Opiekunowie rodzinni jako podstawowe źródło opieki domowej nad niesprawnymi osobami starszymi, [w:] Błędowski P. (red), Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności. Warszawa, 178 i nast.pl_PL
dc.referencesGolinowska S., 2004, Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji, IPiSS, Warszawa, 24pl_PL
dc.referencesGUS, 2012, Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. ZWS GUS, Warszawa, 38–54pl_PL
dc.referencesGUS, 2011a, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 roku. ZWS GUS, Warszawa, 61pl_PL
dc.referencesGUS, 2011b, Pomoc społeczna w Polsce w latach 2005–2009. ZWS GUS, Warszawa, 56–60pl_PL
dc.referencesGUS, 2011c, Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. ZWS GUS, Warszawa, 69–86pl_PL
dc.referencesGUS, 2010, Pomoc społeczna – infrastruktura, beneficjenci, świadczenia w 2009 roku. ZWS GUS, Warszawa, 33pl_PL
dc.referencesGUS, 2009, Prognoza ludności na lata 2008–2035. ZWS GUS, Warszawa, 153 i nast.pl_PL
dc.referencesHalik J., 2002, Zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa polskiego, [w:] Halik J. (red), Starzy ludzie w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 122pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483)pl_PL
dc.referencesPrzybyłka A., 2008, Wpływ procesu starzenia na rynek usług medycznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing z.13, Rzeszów, 372–377pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie Świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. nr 139, poz. 1138)pl_PL
dc.referencesTyszka N. (red), 2011, Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – vademecum 2011, NFZ, Warszawa, 77–78pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społeczne (Dz. U. 2008, nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami)pl_PL
dc.referencesUstawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 122, poz. 696)pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami)pl_PL
dc.referencesWięckowska B., Szwałkiewicz E., 2011, Usługi społeczne w opiece długoterminowej. [w:] Grewiński M., Więckowska B. (red), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, WSP TWP, Warszawa, 156pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record