Spis treści

ARTYKUŁY

1. Poradniki i czasopisma jako źródło postulatywne do badań nad pożywieniem dzieci i młodzieży na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1795–1914 (perspektywa społeczno-kulturowa i zdrowotno-wychowawcza) / Hand-books and Magazines as Postulating to the Research of Children and Youth Nutrition in the Kingdom of Poland between 1795–1914 (social, cultural, health-educational perspective)
Aneta Bołdyrew
2. Czy Łódź w XIX wieku była miastem kobiet? / Was Lodz in XIXth century a city of women?
Marta Sikorska-Kowalska
3. Protekcjonizm agrarny, a rozwój przemysłu w Królestwie Prus w drugiej połowie XIX w. i początkach XX w. na przykładzie prowincji Pomorze / Agrarian protectionism and industrial development in the Kingdom of Prussia in the 19th century and early 20th century, the example of Pomerania Province
Janusz Myszczyszyn
4. Gmina Starozakonnych miasta Łodzi w latach I wojny światowej / The Jewish Community in the city of Łódź during World War I
Małgorzata Łapa
5. Działania Towarzystwa „Kropla Mleka” na rzecz opieki nad dzieckiem i matką w Łodzi w latach I wojny światowej / Activities of “Kropla Mleka” Society consisting in the provision of care for children and mothers in Łódź during the World War I
Joanna Sosnowska
6. Finanse Rady Głównej Opiekuńczej i jej struktur terenowych w latach 1918–1921 / Finance of Central Welfare Council and its regional structures in the years 1918–1921
Małgorzata Przeniosło
7. Rozwój konteneryzacji na świecie od końca XIX w. do czasów współczesnych / The development of the containerisation in the world since the end of XIXth century to the present day
Aleksandra Bartosiewicz
8. Władze polskie wobec problemu roszczeń finansowych w stosunkach z Włochami w latach 1945–1956 / The Polish authorities to issue financial claims in relations with Italy in the years 1945–1956
Dariusz Jarosz, Maria Pasztor

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

9. Kobiety przez Boga wymyślone (Rzecz o książce Katarzyny Czachowskiej, Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831–1923). Życie i dzieło, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, ss. 396)
Ewelina Maria Kostrzewska
10. Joanna Podolska, Michał Jagiełło, Spacerownik. Rosyjskimi śladami po województwie łódzkim, fot. Tomasz Stańczak, Wyd. Agora SA, Łódź 2012, ss. 216
Aleksandra Rybka
11. Thomas Hüetlin, Gute Freunde. Die wahre Geschichte des FC Bayern München, Wilhelm Heyne Verlag, wyd. 5, Monachium 2012, ss. 358
Agnieszka Maria Kita
12. Kamil Śmiechowski, Z perspektywy stolicy. Obraz Łodzi w warszawskich tygodnikach społeczno-kulturalnych (1881–1905), Łódź 2012, ss. 228
Marta Sikorska-Kowalska

Recent Submissions