Now showing items 1-14 of 14

  • An Outline of the Study of the Social Meanings of Oeath in Modern Hospital 

   Peräkylä, Anssi (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Celem badań, przedstawionych w artykule jest opis społecznego znaczenia śmierci w szpitalu z punktu widzenia personelu. Podejście teoretyczne - etnometodologiczno-fenomenologiczne. Tak więc próbuje się odtworzyć proces ...
  • Community Ties and Educational Function of School 

   Kawka, Zdzisława; Rokicka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Artykuł podejmuje problem charakteru więzi tworzonych w szkole z punktu widzenia jej zadań wychowawczych i dydaktycznych. Szkoła stanowiąca obok domu - wspólnoty najważniejszą instytucję socjalizującą musi spełniać ...
  • Contacts with Institutions in the Light of a Time Budgets Survey 

   Żelazo, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Na podstawie wyników badań budżetów czasu przedstawiono w artykule statystyczny obraz częstości i czasochłonności kontaktów z instytucjami. Uczestniczący w badaniu mężczyźni - mieszkańcy Łodzi pozostawali przez ponad ...
  • Enterprise as an Institution in Poland 

   Jaśkiewicz, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Artykuł opisuje przemiany modelu przedsiębiorstwa w kontekście warunków jego funkcjonowania w systemie polityczno-gospodarczym. Dominacja celów politycznych w życiu gospodarczym i społecznym oraz cechy stworzonego po ...
  • Finnish Trade Union Activists between Institutions and Everyday Life 

   Melin, Harri (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród członków i aktywistów trzech central związkowych. Typowy aktywista jest mężczyzną w wieku 35-55 lat, wykwalifikowanym pracownikiem z wykształceniem zawodowym, ...
  • Introduction 

   Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  • Newspaper - Creator or Mirror of the Industrial Reality 

   Durajowa, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Niniejsze opracowanie dotyczy roli pracy w kształtowaniu rzeczywistości zakładowej, zwłaszcza postaw i zachowań pracowniczych. Wychodząc od analizy stadiów oddziaływania treści przekazywanych przez środki masowego ...
  • Social Ageing in Changing Society: An Introduction to a Research Project 

   Jyrkamä, Jyrki (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   W Uniwersytecie w Tampere podejmuje się badania poświęcone starzeniu się. Obok celów poznawczych pragnie się uzyskać praktyczne wyniki. Artykuł przedstawia teoretyczne i społeczne przesłanki projektu badań. W Finlandii ...
  • Social Bonds and Mass Organizations in the Rural Milieu 

   Piotrowski, Wacław; Starosta, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   W niniejszym artykule analizujemy układy więzi społecznych zachodzące pomiędzy instytucjonalną infrastrukturą środowiska wiejskiego reprezentowaną przez sformalizowane organizacje masowe a kulturowymi orientacjami ...
  • Social Identity: Some Preliminary Comparisons between Finland and Poland 

   Tolkki-Nikkonen, Mirja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Przedstawione badania mają swoje źródła w studium społecznej tożsamości mężczyzn i kobiet w świetle osobistych kontaktów. Ustalono, że tożsamość społeczna kobiet jest jakby wewnętrznie sprzeczna, podczas gdy opisy ...
  • The City as Social Space 

   Rajanti, Taina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   W formie eseju autorka analizuje społeczny i kulturowy fenomen miasta. Odwołuje się do koncepcji R. Girarda, W. Benjamina i M. de Certeau. Miasto jest przestrzenną formą organizowania stosunków społecznych, instytucji i ...
  • The Institutional Context of Social Investigations in Poland 

   Przybyłowska, Ilona; Kistelski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Artykuł zawiera próbę przedstawienia instytucjonalnego kontekstu badań socjologicznych w Polsce. Autorzy wskazuję na powiązania między społecznym odbiorem socjologii, badań socjologicznych i ich wyników, a systemem ...
  • The Role of "Agents" in the Pcocess of Adaptation of New Workers to the Work Situation 

   Konecki, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Niniejszy artykuł dotyczy problemów związanych z adaptacją nowych pracowników w zakładzie przemysłowym. Opisany jest w nim proces psychospołeczny, w którym nowy pracownik nawiązuje kontakty ze starszymi pracownikami. W ...
  • Work and Everyday Life 

   Czyżewski, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   W artykule podejmuję tzw. interpretatywne podejście do badania pracy. W części pierwszej punktem wyjścia jest paradoksalna obserwacja, i* czynności pracy stanowią zaniedbany przedmiot badań socjologii pracy, zajmującej ...