Ekonomia polityczna
Redaktor zeszytu: Wiesław Caban

CONTENT

 1. Zmiany systemowe realizowane w Jugosławii po roku 1974
  Anna Fornalczyk
 2. Naukowe podstawy planowego kształtowania cen w ZSRR
  W. A. Slepow
 3. Ceny transferowo-kooperacyjne wielkich organizacji gospodarczych (niektóre problemy cen wewnętrznych)
  Włodzimierz Kincel
 4. Próba klasyfikacji kompensaty podwyżek cen detalicznych
  Walentyna Kwiatkowska
 5. Przedsiębiorstwo jako podmiot tworzenia i podziału społecznego funduszu spożycia
  Andrzej Bogus
 6. System wynagrodzeń kadry inżynieryjno-technicznej a stymulowanie postępu technicznego w przedsiębiorstwie
  Maria Korycka, Ewa Małecka
 7. Modele z indukowanym postępem technicznym
  Maria Wrotniak
 8. Internacjonalizacja kapitalistycznego sposobu produkcji w obecnej fazie jego rozwoju — niektóre formy i sprzeczności
  Zbigniew Podlasiak
 9. Rola akumulacji kapitału we wzroście gospodarczym RFN w latach 1950—1970
  Szczepan Miłosz
 10. System podatkowy i jego rola w wyrównywaniu dochodów w Szwecji
  Stanisław Rudolf
 11. Sektor państwowy we Włoszech
  Anna Borkowska
 12. Poglądy Włodzimierza I. Lenina na sprzeczność między produkcją a konsumpcją w gospodarce kapitalistycznej
  Janina Godłów
 13. Poglądy ekonomiczne Mikołaja Danielsona (N-ona)
  Teresa Kostrzewa

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions