CONTENT

 1. Wprowadzenie
 2. Spory w ekonomii burżuazyjnej na temat roli państwa w sterowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi
  Janusz Górski
 3. Regulacja ekonomiczna i społeczna w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Instrumentarium realizacji i aspekty teoretyczne
  Bogusław Fiedor, Piotr Wilczyński
 4. Krytyka ”państwa dobrobytu” we współczesnej zachodnioniemieckiej myśli społeczno-ekonomicznej
  Tadeusz Hadrowlcz
 5. Postęp naukowo-teohniczny a kryzys burżuazyjnych teorii i regulowania gospodarki
  Gisela Kahl
 6. Problemy międzynarodowej państwowo-monopolistycznej polityki przemysłowej w Europie Zachodniej
  Herald Kunze
 7. Rola państwa w systemie społeczno-gospodarczym kapitalizmu – ujęcie ekonomii neoinstytucjonalnej
  Witold Lejman
 8. O nowych tendencjach w burżuazyjnej ekonomii i politycznej w dziedzinie teorii reprodukcji
  Klaus 0. W. Müller
 9. W kwestii teoretycznych kontrowersji między neomonetaryzmem a neokeynesizmem - na przykładzie sterowania procesem reprodukcji za pośrednictwem pieniądza i procentu
  Klaus Müller
 10. Rola państwa burżuazyjnego w koncepcjach konwergencyjnych
  Joachim Meisner
 11. Interwencjonizm państwowy w świetle historycznej ewolucji funkcji społeczno-gospodarczych państwa kapitalistycznego
  Adam Szeworski
 12. Co nowego wnosi “supply-side economioc" do problematyki stabilizacji gospodarczej we współczesnym kapitalizmie
  Jan Bednarczyk
 13. Ekonomia podaży - propozycja interpretacji pojęcia
  Leszek Filipowicz
 14. Polityka antycykliczna Stanów Zjednoczonych w latach 1970-1984
  Zbigniew Jurczyk
 15. Uwagi w kwestii roli pieniądza i polityki pieniężnej w ekonomii burżuazyjnej
  Eugeniusz Kwiatkowski
 16. Konserwatywne „państwo dobrobytu” – model aktywności gospodarczej w RFN w latach osiemdziesiątych
  Krzysztof Opawski
 17. Teoretyczne żródła i treści ekonomii podaży
  Marek Pasieka
 18. Polityka dobrobytu a nierówności spoleczne
  Grażyna Rongiers, Kornelia Woldan
 19. Public Choice - nowy kierunek ekonomii instytucjonalnej w zakresie regulacyjnej funkcji państwa kapitalistycznego
  Paweł Pawłowski
 20. Polityka przemysłowa państw zachodnioeuropejskich
  Zbigniew Podlasiak
 21. Rola państwa w sterowaniu przemianami strukturalnymi w świetle współczesnej teorii zachodnioeuropejskiej
  Stanisław Szukalski
 22. Ekonomiczna rola państwa kapistalistycznego – główne kwestie sporne dotyczące aspektu regulacyjnego
  Andrzej Wojtyna
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more