Recent Submissions

 • Manifest als Medium des Protestes in der Berliner Dadabewegung und im Wiener Aktionismus 

  Kupczyńska, Kalina ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Tematem artykułu jest manifest jako gatunek dominujący w awangardzie historycznej (w tym wypadku w dadaizmie), jak i w neoawangardzie austriackiej (akcjonizm wiedeński). Ten ostatni, radykalny ruch sztuki austriackiej ...
 • Poszukiwania tożsamości żydowskiej w powojennych Niemczech Wschodnich - Konteksty twórczości Jurka Beckera 

  Tomasi-Kapral, Elżbieta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Das Problem, wie der Völkermord an den Juden in der Nazizeit in der SBZ/ DDR behandelt wurde, war Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Abhandlungen von Philologen und Historiken. In den Jahren 1990-2000 wurden die ...
 • Der Artz als Expressionist. "Die Ermordung einer Butterblume" von Alfred Döblin 

  Cieślak, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Początki twórczości literackiej Alfreda Döblina, znanego przede wszystkim z monumentalnych modernistycznych oraz historycznych powieści, przypadają na okres studiów. Spośród powstałych w tym czasie opowiadań Die Ermordung ...
 • Die lexikographische Auffassung des Valenzphänomens - deutsche Verbvalenzwörterbücher 

  Żytyńska, Małgorzata ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Już w latach sześćdziesiątych zjawisko walencji znacznie zyskało na znaczeniu. Przyczyną tego mógł być fakt, iż gramatyka oparta na teorii walencji w coraz większym stopniu znajdowała swoje miejsce w nauczaniu języków ...
 • Zur textuellen Funktion der Tempora in der Textsorte politischer Zeitungskommentar 

  Wesołowska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Zainteresowanie poznawcze autorki prezentowanego artykułu koncentruje się na określeniu funkcji czasów w tekstach typu polityczny komentarz prasowy. Punktem wyjścia do rozważań staje się charakterystyka referencyjna ...
 • Fragen der internationalen Werbung 

  Kaszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Tendencja do zmniejszenia kosztów produkcji przez firmy działające na międzynarodowym rynku dotyka również reklamy. Międzynarodowe przedsiębiorstwa, chcąc ograniczyć wydatki na reklamę w poszczególnych krajach, decydują ...
 • Was wird von der Werbung in Wirklichkeit verkauft? : Analyse der gegenwärtigen Schlüsselwörter 

  Kaszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Reklama jako sztuka perswazji wykorzystuje obecnie każdą technikę i każdy środek w celu zwiększenia swego wpływu na potencjalnego konsumenta. Ważnym aspektem reklamy są tzw. słowa-klucze (Schlüsselwörter), które ze względu ...
 • Zur Standardsprache und Wortgeographie 

  Sadziński, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Autor analizuje słownictwo niemieckie pod kątem jego regionalnego zróżnicowania, koncentrując się zwłaszcza na osi północ-południe. Zwraca uwagę na charakterystyczne cechy diatopicznych wariantów północnych (m. in. ...
 • Lässt sich Urteilssprache als ein Teilgebiet der Rechtssprache eindeutig definieren? 

  Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Tekst ten ma na celu przybliżenie problemu jednoznaczności języka prawa na podstawie niemieckich i polskich wyroków sądowych. Język prawa jest tak bogaty i różnorodny, że trudno o jego jednoznaczną, definicję. Język wyroków ...
 • Sprachwandel und Wortfeld 

  Sikorska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Zmiany dokonujące się w języku na przestrzeni dziejów są wynikiem zmian w rzeczywistości pozajęzykowej. Nowe elementy leksyki są m. in. efektem procesu zapożyczenia z innych języków. Słowa te w momencie przejmowania ich ...
 • Alternationen mit Null im Deutschen und Polnischen 

  Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Celem artykułu jest ogólna analiza alternacji z zerem, zachodzących w języku niemieckim i polskim. Alternacje te, występujące zarówno we fleksji, jak też i w słowotwórstwie, służą w obu konfrontowanych językach, a ...
 • Synchron-konfrontative Analyse des deutschen Artikels 

  Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  W artykule wyodrębniono podstawowe fukcje rodzajnika - generalizującą, indywidualizującą, anaforyczną, kataforyczną - i podjęto próbę przyporządkowania im polskich wariantów realizacyjnych. Ponieważ język polski nie zna ...