Show simple item record

dc.contributor.authorKaźmierczak, Arkadiusz
dc.contributor.authorKowalska, Jolanta Elżbieta
dc.contributor.authorMaszorek-Szymala, Anna
dc.date.accessioned2014-11-03T15:16:55Z
dc.date.available2014-11-03T15:16:55Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-83-7525-589-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5711
dc.description.abstractTreść monografii dotyczy kultury fizycznej i zdrowotnej człowieka we współczesnej egzystencji. Jest to problematyka wymagająca nieustannej refleksji naukowej – zwłaszcza wobec coraz częściej obserwowanych negatywnych postaw społeczeństwa wobec dbałości o własne zdrowie. Obok życia szkolnego, osobistego i zawodowego u każdego człowieka powinno być miejsce na aktywność fizyczną – sport, rekreację ruchową, turystykę czy rehabilitację. Z uwagi na to, że aktywność fizyczna w społeczeństwie jest coraz mniejsza, tak ważne staje się promowanie zdrowego stylu życia. Nie ogranicza się to tylko do aktywności fizycznej, ale także do innych postaw wobec swojego zdrowia. Ruch ze względu na walory zdrowotne i wychowawcze jest niezastąpionym elementem w ciągu całego życia - bez względu na wiek człowieka. Na podstawie licznych badań naukowych pokazujących niski stan zdrowia Polaków na tle innych krajów Unii Europejskiej realizowany jest rządowy projekt - Narodowy Programu Zdrowia na lata 2007-2015. Jego celem jest między innymi: kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa, tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu, aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia. Aktywność fizyczna powinna odgrywać bardzo ważną rolę w zapobieganiu i leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych, a także patologiom społecznym. Dostrzegając wychowawczą rolę sportu w każdej dziedzinie wychowania: umysłowej, moralno-społecznej, estetycznej czy fizyczno-zdrowotnej wprowadzono realizację wychowania fizycznego w nowej formie do szkół (lekcji w systemie klasowo-lekcyjnym, fakultetów do wyboru przez ucznia oraz edukacji zdrowotnej prowadzonej przez nauczycieli wychowania fizycznego). Zreformowane cele i treści kształcenia zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwanym potocznie podstawą programową. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r. - polega na dostosowaniu celów oraz treści kształcenia w zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania do zmieniającej się rzeczywistości, bez zmian struktury systemu – typy szkół, liczby lat nauki w każdej z nich. Stąd też wszystkie te zjawiska i zmiany w życiu współczesnego człowieka wymagają dociekań wielu dyscyplin naukowych: pedagogicznych, społecznych czy medycznych. Monografia składa się z 20 tekstów prezentowanych w trzech częściach: Część pierwsza – Kultura fizyczna i zdrowotna w wymiarze wartości edukacyjnych – poprzez sport, rekreację, turystykę czy rehabilitację człowiek powinien się samorealizować i samodoskonalić. Służyć temu może również edukacja olimpijska z wartością fair play. Fair play jest elementem wychowania wszechstronnego, miedzy innymi: rozwoju umysłowego, społecznego, moralnego czy zdrowotnego. Również kształtowanie odpowiednich postaw wobec zdrowia, aktywności fizycznej i wychowania fizycznego powinno być głównym celem pracy edukacyjnej nauczycieli, instruktorów rekreacji i turystyki, trenerów. O tym piszą autorzy artykułów przedstawionych w tym rozdziale. Część druga – Kultura zdrowotna w systemie edukacji szkolnej oraz część trzecia – Aktywność fizyczna i sport w różnych środowiskach edukacyjnych przedstawiają interesujące wyniki badań empirycznych dotyczących poznania opinii i świadomości na tematy obszarów kultury fizycznej i zdrowotnej podmiotów z różnych środowisk edukacyjnych. Mamy nadzieję, że problematyka tej książki wzbudzi zainteresowanie osób z różnych kręgów naukowych, teoretyków i praktyków, w szczególności pedagogów i osób odpowiedzialnych za wychowanie przez kulturę fizyczną i zdrowotną do kultury fizycznej i zdrowotnej. W sposób szczególny pragniemy podziękować Dziekanowi Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ prof. dr hab. Grzegorzowi Michalskiemu za wsparcie naszych działań w wydaniu niniejszej monografii oraz wszystkim autorom, a zwłaszcza prof. dr hab. Zofii Żukowskiej, prof. dr hab. Ryszardowi Żukowskiemu, prof. dr hab. Zbigniewowi Dziubińskiemu i prof. dr hab. Danucie Umiastowskiej. Słowa podziękowania kierujemy również do mgr Anny Bartoszewskiej za trud w złożeniu niniejszego opracowania. Redaktorzy Arkadiusz Kaźmierczak, Anna Maszorek-Szymala, Jolanta Kowalskapl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectedukacja sanitarnapl_PL
dc.subjectpromocja zdrowiapl_PL
dc.subjectwychowanie fizycznepl_PL
dc.subjectphysical education and trainingpl_PL
dc.subjecthealth promotionpl_PL
dc.subjectsports Social aspectspl_PL
dc.subjectsporty aspekt społecznypl_PL
dc.subjectkultura fizyczna i zdrowotna w wymiarze wartościpl_PL
dc.subjectkultura zdrowotna w systemie edukacji szkolnejpl_PL
dc.subjectśrodowiskowe uwarunkowania aktywności fizycznej i sportupl_PL
dc.subjectphysical and health of culture in terms of valuepl_PL
dc.subjectculture of health in the system of school educationpl_PL
dc.subjectenvironmental conditions of physical activity and sportspl_PL
dc.titleParadygmaty współczesnej kultury fizycznej i zdrowotnejpl_PL
dc.title.alternativeParadigms of contemporary physical and health culturepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number1-338pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniupl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record