Redaktor zeszytu: Romana Gupieniec

CONTENT

1. W 40-lecie pracy naukowej doc. dr. Jerzego Kmiecińskiego (1951-1991)
Andrzej Nadolski
2. Bibliografia prac naukowych doc. dr. Jerzego Kmiecińskiego
oprac. Beata Górska-Grabarczyk
3. "Paradygmat poszlakowy" i problemy wnioskowania w badaniach archeologicznych
Stanisław Tabaczyński
4. Józef Szujski (1835-1883) o badaniach nad pierwostanem człowieka
Andrzej Abramowicz
5. Józefa Jodkowskiego kłopoty z objęciem posady w Wilnie w świetle listów do Wandalina Szukiewicza
Maria Magdalena Blombergowa
6. Frühe Traditionen der Zusammenarbeit polnischer und deutscher Wissenschaftler am Beispiel der Societas Jablonowiana in Leipzig
Edith Hoffmann
7. Działalność archeologiczna Towarzystwa Naukowego w Toruniu w Borach Tucholskich do 1914 r.
Tadeusz Grabarczyk
8. Udział komponentu maglemoskiego w rozwoju kulturowym późnomezolitycznych społeczeństw Pomorza w świetle badań na stanowisku Jastrzębia Góra 4, woj. Gdańsk
Lucyna Domańska
9. Siekierka miedziana z Wożuczyna w woj. zamojskim
Jan Gurba
10. O možné kontinuitě sakrálních kruhových architektur v pravěku Evropy
Vladimír Podborský
11. Z badań nad tzw. horyzontem starosznurowym w rozwoju późnoneolitycznej kultury społeczeństw Kujaw
Aleksander Kośko
12. Sztylet krzemienny typu skandynawskiego z Charzykowych, gm. Chojnice
Włodzimierz Wojciechowski
13. Skarb z III okresu epoki brązu (Mont.) grupy konstantynowskiej kultury łużyckiej z Prawęcic w woj. łódzkim
Zdzisław Kaszewski
14. Krótki zarys przemian kulturowych w środkowej i późnej epoce brązu w międzyrzeczu Bzury i Pilicy
Henryk Wiklak
15. Kultowy ryt z wczesnej epoki żelaza z Altmarku
Rosemarie Müller
16. Obiekt rowkowy z Inowrocławia-Mątew, stan. 1
Aleksandra Cofta-Broniewska
17. Klucz ze Śladkowa Górnego, gm. Zgierz
Irena Jadczykowa
18. Rzymskie importy ceramiczne z cmentarzyska w Zadowicach pod Kaliszem
Eleonora Kaszewska
19. Nieznane bagienne miejsce ofiarne z okresu rzymskiego na terenie Wielkopolski
Tadeusz Makiewicz
20. Zur Problematik des Gladiatorenkampfes zur Ehrung des Andenkens des Crixus
Egon Maróti
21. Przyczynek do genezy wielbarskich cmentarzysk kurhanowych z kręgami kamiennymi
Krzysztof Walenta
22. Die Fibel als Kleidungszubehör in der Tracht der Daker (2.-3. Jhr. u.Z.)
Ion Ioniţa
23. "Specyficzne pochówki" kultury wielbarskiej
Magdalena Tempelmann-Mączyńska
24. Sypialnie Wrocławia w X-XII wieku
Józef Kaźmierczyk
25. Pracownie bursztynnicze w południowo-wschodnim rejonie gdańskiego grodu na przełomie X-XI wieku
Barbara Lepówna
26. Uwagi o przemianach budownictwa drewnianego na przełomie wczesnego i późnego śreniowiecza
Romana Gupieniec
27. Uwagi na temat stylistyki czternastowiecznego przekazu o inwestycjach obronnych Kazimierza Wielkiego
Tadeusz Poklewski
28. Założenie obronne w Czarnym Sadzie, stan. 1, gm. Koźmin, woj. kaliskie w świetle badań terenowych w 1987 roku
Leszek Wojda
29. Human impact on the vegetation of Bory Tucholskie on the basis of palynological investigations
Björn E. Berglund, Grażyna Miotk-Szpignatowicz
30. Próba korelacji faz osadnictwa pradziejowego z wynikami badań paleobotanicznych w mikroregionie oderskim
Elżbieta Grzelakowska, Zofia Balwierz
31. Zastosowanie modelu paleodemograficznego do rekonstrukcji historycznego procesu etnogenezy Słowian
Janusz Piontek
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more