Show simple item record

dc.contributor.authorFabińska, Monika
dc.date.accessioned2024-04-04T07:58:39Z
dc.date.available2024-04-04T07:58:39Z
dc.date.issued2021-04-14
dc.identifier.citationFabińska M., Kapitał regionalny a zarządzanie innowacyjnym rozwojem regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, https://doi.org/10.18778/8220-502-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-502-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/51378
dc.description.abstractZe względu na nieustannie rosnące tempo zmian, determinowane wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań we wszystkich obszarach gospodarki oraz zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne konieczne jest ciągłe monitorowanie zachodzących transformacji oraz szybka adaptacja do nowych warunków. Monitorowanie czynników kapitału regionalnego pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidywać zmiany i ich efekty, a na tej bazie podejmować odpowiednie działania. Podstawą w zarządzaniu innowacyjnym rozwojem regionu oraz tworzeniu odpowiednich ram dla właściwej koordynacji i stymulacji działań podejmowanych przez poszczególnych aktorów sceny regionalnej na rzecz kreacji regionu wiedzy jest zastosowanie odpowiedniego instrumentarium. Stanowią je narzędzia SPI (inteligentne narzędzia wspierające proces tworzenia założeń strategicznych), dlatego powinny być wykorzystywane przez decydentów politycznych i ekonomicznych z uwagi na dostarczanie im zbioru obiektywnych i wyczerpujących informacji. Narzędziem uniwersalnym w ramach instrumentarium SPI jest benchmarking regionalny. Pozwala on osiągnąć dodatkową wartość, na którą składają się procesy identyfikacji, zrozumienia i kreatywnej adaptacji informacji – dobrych praktyk – zarówno w odniesieniu do wnętrza regionu, jak i jego otoczenia – regionów wiodących i/lub konkurujących. Może być też stosowany do zdiagnozowania poziomu efektywności wykorzystania pozostałych narzędzi SPI w odniesieniu do innych regionów. W książce omówiono metodykę zastosowania benchmarkingu do monitorowania czynników kapitału regionalnego w ujęciu NUTS2 oraz sformułowano rekomendacje dla modelu uwzględniającego narzędzia SPI w zarządzaniu innowacyjnym rozwojem regionu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZarządzanie;
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectkapitał regionalnypl_PL
dc.subjectzarządzanie innowacyjnym rozwojem regionupl_PL
dc.subjectbenchmarking wynikówpl_PL
dc.subjectNUTS 2pl_PL
dc.subjectinnowacyjność regionupl_PL
dc.subjectsektor publicznypl_PL
dc.titleKapitał regionalny a zarządzanie innowacyjnym rozwojem regionupl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Monika Fabińska, Łódź 2020; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020pl_PL
dc.page.number246pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-503-9
dc.referencesAcs Z.J., Varga A., Geography, Endogenous Growth, and Innovation, „International Regional Science Review” 2002, vol. 25, no. 1, s. 132–148.pl_PL
dc.referencesAhner D., Przyszłość polityki spójności – główne wyzwania, [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum, Warszawa 2008, s. 26–32.pl_PL
dc.referencesAlmeida R.K., Openness and Technological Innovation in East Asia: Have They Increased the Demand for Skills?, „Asia-Pacific Development Journal”, June 2010, vol. 17, no. 1, s. 63–95, https://www.unescap.org/sites/default/files/apdj-17–1-fulltext.pdf (dostęp: 6.06.2019).pl_PL
dc.referencesAlraouf A.A. (red.), Knowledge-Based Urban Development in the Middle East, IGI Global, Hershey 2018.pl_PL
dc.referencesAnnoni P., Dijkstra L., The EU Regional Competitiveness Index 2019, European Union, Luxembourg 2019, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2019_03_rci2019.pdf (dostęp: 24.09.2020).pl_PL
dc.referencesAnnoni P., Dijkstra L., Gargano N., The EU Regional Competitiveness Index 2016, Working Papers 02/2017, European Commission, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf (dostęp: 5.03.2019).pl_PL
dc.referencesArribas-Bel D., Kourtit K., Nijkamp P., Benchmarking of world cities through Self-Organizing Maps, „Cities” 2013, vol. 31, s. 248–257.pl_PL
dc.referencesArtelaris P., Arvanitidis P., Petrakos G., Workpackage No. 1: Comprehensive theoretical and methodological framework: Theoretical and Methodological Study on Dynamic Growth Regions and Factors Explaining their Growth Performance, DYNREG Dynamic Regions in a Knowledge-Driven Global Economy Lessons and Policy Implications for the EU, 2006, no. 2, https://www.researchgate.net/publication/5019625_Theoretical_and_Methodological_Study_on_Dynamic_Growth_Regions_and_Factors_Explaining_their_Growth_Performance (dostęp: 6.06.2019).pl_PL
dc.referencesAsheim B., The changing role of learning regions in the globalizing knowledge economy: a theoretical re-examination, „Regional Studies” 2012, vol. 46, no. 8, s. 993–1004.pl_PL
dc.referencesAsheim B.T., Coenen L., Knowledge bases and regional innovation systems: Comparing Nordic clusters, „Research Policy” 2005, no. 34, s. 1173–1190.pl_PL
dc.referencesAsheim B.T., Isaksen A., Nauwelaers C., Tödtling F., Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2003.pl_PL
dc.referencesAthey G., Nathan M., Webber Ch., What role do cities play in innovation, and to what extent do we need city-based innovation policies and approaches?, Nesta Working Paper, 01/June 07.pl_PL
dc.referencesBachtler J., Yuill D., Policies and Strategies for Regional Development: A Shift in Paradigm?, „Regional and Industrial Policy Research Paper” 2001, no. 46, s. 1–42.pl_PL
dc.referencesBank Danych Lokalnych GUS, http://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 7.09.2019).pl_PL
dc.referencesBaranowska A., Srok Ł., Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów – analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2009, https://www.ewaluacja.gov.pl/media/23744/Klastry%20zaawansowanych%20technologii%20jako%20instrument%20wsparcia%20rozwoju%20i%20konkurencyjno%C5%9Bci%20region%C3%B3w%20-analiza%20i%20wnioski%20dla%20polityki%20regionalnej%20oraz%20polityki%20sp%C3%B3jno%C5%9Bci.pdf (dostęp: 7.09.2019).pl_PL
dc.referencesBartnik K.M., Znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju regionalnym na przykładzie Finlandii, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2016, vol. 4, nr 6, s. 7–26.pl_PL
dc.referencesBathelt H., Malmberg A., Maskell P., Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation, „Progress in Human Geography” 2004, vol. 28, no. 1, s. 1–30.pl_PL
dc.referencesBąkowski A., Siemaszko A., Snarska-Świderska M., Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBehrens K., Thisse J.F., Regional economics: A new economic geography perspective, „Regional Science and Urban Economics” 2007, no. 37, s. 457–465.pl_PL
dc.referencesBoekema F., Morgan K., Bakkers S., Rutten R., Knowledge, Innovation and Economic Growth The Theory and Practice of Learning Region, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2000.pl_PL
dc.referencesBoguski J., Zarządzanie regionem na przykładzie Polski, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2003.pl_PL
dc.referencesBudner W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesBurzyński W., Przyszłość europejskich regionów. Globalne porównania regionów i korporacji, [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum, Warszawa 2008, s. 119–129.pl_PL
dc.referencesCamagni R., Regional Competitiveness: Towards a Concept of Territorial Capital, [w:] R. Capello, R. Camagni, B. Chizzolini, U. Fratesi (red.), Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe European Competiveness and Global Strategies, Springer, Berlin – Heidelberg 2008, s. 33–47.pl_PL
dc.referencesCamagni R., Spatial Diffusion of Pervasive Process Innovation, [w:] R. Capello (red.), Seminal Studies in Regional and Urban Economics Contributions from an Impressive Mind, Springer, Berlin 2017, s. 49–65.pl_PL
dc.referencesCamagni R., Territorial capital and regional development, [w:] R. Capello, P. Nijkamp (red.), Handbook of Regional Growth and Development Theories, Edward Elgar Publishing Inc., Cheltenham – Northampton 2009, s. 118–132.pl_PL
dc.referencesCapello R., Knowledge, Innovation, and Regional Performance: Toward Smart Innovation Policies Introductory Remarks to the Special Issue, „Growth and Change” 2013, vol. 44, no. 2, s. 185–194.pl_PL
dc.referencesCapello R., Fratesi U., Modelling Regional Growth: An Advanced MASST Model, „Spatial Economic Analysis” 2012, vol. 7(3), s. 293–318.pl_PL
dc.referencesCapello R., Caragliu A., Nijkamp P., Territorial Capital and Regional Growth Increasing Returns in Cognitive Knowledge Use, TI 2009–059/3 Tinbergen Institute Discussion Paper.pl_PL
dc.referencesCapello R., Camagni R., Chizzolini B., Fratesi U., Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe European Competiveness and Global Strategies, Springer, Berlin 2008.pl_PL
dc.referencesCappon P., Laughlin J., Canada’s Composite Learning Index: A path towards learning communities, „International Review of Education” 2013, vol. 59, no. 4, s. 505–519.pl_PL
dc.referencesCarrillo F.J., Yigitcanlar T., García B., Lönnqvist A., Knowledge and the City Concepts, Applications and Trends of Knowledge-Based Urban Development, Routledge, New York – London 2014.pl_PL
dc.referencesChądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesChristensen J., Drejer I., The Strategic Importance of Location: Location Decisions and the Effects of Firm Location on Innovation and Knowledge Acquisition, „European Planning Studies”, September 2005, vol. 13, no. 6, s. 807–814.pl_PL
dc.referencesClar G., Acheson H., Buczek M., Przewodnik Regstrat. Strategiczne narzędzia polityki (narzędzia SPI). Kreowanie lepszej polityki regionalnej w Europie, Wrocław University of Technology, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesClar G., Hafner-Zimmermann S., Sautter B., Buczek M., Allan J., Enabling better RTDI policy-making in Europe’s Regions. Strategic policy intelligence tools – a guide, Steinbeis-Edition, Stuttgart – Dublin 2008.pl_PL
dc.referencesCook P., Kirkpatrick C., Globalization, Regionalization and Third World Development, „Regional Studies” 1997, vol. 31.1, s. 55–66.pl_PL
dc.referencesCooke P., From Technopoles to Regional Innovation Systems: The Evolution of Localised Technology Development Policy, „Canadian Journal of Regional Science” 2001, vol. XXIV, no. 1, s. 21–40, http://www.cjrs-rcsr.org/archives/24–1/COOKE.pdf (dostęp: 6.06.2019).pl_PL
dc.referencesCooke P., Schartz D., Creative Regions Technology, Culture and Knowledge Entrepreneurship, Routledge, London 2007.pl_PL
dc.referencesCooke P., Heidenreich M., Braczyk H.-J., Regional Innovation Systems. The role of governance in a globalized world Second Edition, Routledge, London 2004.pl_PL
dc.referencesCzaputowicz J., Implikacje integracji z Unią Europejską dla polskiej służby cywilnej, [w:] B. Kudrycka (red.), Rozwój kadr administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2001, s. 48–74.pl_PL
dc.referencesCzarnitzki D., Hottenrott H., Are local milieus the key to innovation performance?, „Journal of Regional Science” 2009, vol. 49(1), s. 81–112.pl_PL
dc.referencesDandi R., Sammarra A., Muzzi C., Biggiero L., The role of innovation catalysts in the Triple Helix: empirical evidence from three high-tech sectors in central Italy, Paper presented at the „5th Triple Helix Conference. The Capitalization of Knowledge: cognitive, economic, social & cultural aspects”, 18–21 May, Turin 2005.pl_PL
dc.referencesDe la Porte C., Pochet P., Room G., Social Benchmarking, Policy Making and New Governance in the EU, „Journal of European Social Policy” 2001, vol. 11(4), s. 291–307.pl_PL
dc.referencesDomański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDrozdowski R., Ekspertyza Potencjał regionów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007.pl_PL
dc.referencesEcorys, Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce, Warszawa 2008, https://www.academia.edu/4400926/Badanie_dotycz%C4%85ce_stworzenia_systemu_wska%C5%BAnik%C3%B3w_dla_oceny_realizacji_zasady_good_governance_w_Polsce (dostęp: 23.02.2020).pl_PL
dc.referencesEliška J., Regions Competitiveness Increase by Improving Conditions for Industry and Services, „Journal of Competitiveness” 2013, vol. 5, issue 1, s. 68–81.pl_PL
dc.referencesEtzkowitz H., The Triple Helix of University – Industry – Government Implications for Policy and Evaluation, The Swedish Institute for Studies in Education and Research – SISTER, Stockholm 2002.pl_PL
dc.referencesEtzkowitz H., Klofsten M., The innovating region: toward a theory of knowledge-based regional development, „R&D Management” 2005, vol. 35, no. 3, s. 243–255.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission Enterprise Directorate-General, 2002 European Innovation Scoreboard: Technical Paper No 3 Regional innovation performances, Brussels 2002.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission Enterprise Directorate-General, 2003 European Innovation Scoreboard: Technical Paper No 3 Regional innovation performances, Brussels 2003.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, European Innovation Scoreboard 2007. Comparative Analysis of Innovation Performance, PRO INNO Europe paper No. 6, 2008.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Territorial state and perspectives of the European Union, Scoping document and summary of political messages, Luxemburg 2005.pl_PL
dc.referencesEzmale S., Strategies for enhancing attractiveness of the cities in Latgale region, „Economics of European Union” 2012, no. 6, s. 121–127.pl_PL
dc.referencesFabińska M., Usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu a rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw (na przykładzie regionu łódzkiego), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2007, nr 480, s. 325–343.pl_PL
dc.referencesFabińska M., Piasecki T., Raport z benchmarkingu regionalnego, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., Nowakowska A., Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów, [w:] A. Nowakowska (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 11–23.pl_PL
dc.referencesFerrera M., Matsaganis M., Sacchi S., Open co-ordination against poverty: the new EU “social inclusion process”, „Journal of European Social Policy” 2002, vol. 12(3), s. 227–239.pl_PL
dc.referencesFierla I., Kuciński K., Strategy for Economic, Empirical Analysis of the Relative Importance of Location Factors, Portland 2002.pl_PL
dc.referencesFierla I., Kuciński K., Współczesna ewolucja czynników lokalizacji przemysłu w Polsce, [w:] I. Fierla, K. Kuciński (red.), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001, s. 7–74.pl_PL
dc.referencesFilek J., W poszukiwaniu dobrej administracji, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 2(2), s. 27–39.pl_PL
dc.referencesFilipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.pl_PL
dc.referencesFischer M.M., Nijkamp P., Entrepreneurship and regional development, [w:] R. Capello, P. Nijkamp (red.), Handbook of Regional Growth and Development Theories, Edward Elgar Publishing, Inc., Cheltenham – Northampton 2009, s. 182–198.pl_PL
dc.referencesFlorida R., Toward the Learning Region, „Futures” 1995, vol. 27, no. 5, s. 527–536.pl_PL
dc.referencesFuchs G., Shapira P. (red.), Rethinking Regional Innovation and Change: Path Dependency or Regional Breakthrough, Springer Verlag, New York 2005.pl_PL
dc.referencesFujita M., Krugman P., The new economic geography: Past, present and the future, „Regional Science” 2004, no. 83, s. 139–164.pl_PL
dc.referencesFujita M., Mori T., Frontiers of the New Economic Geography, Blackwell Publishing, RSAI, London 2005.pl_PL
dc.referencesFujita M., Krugman P., Mori T., On the evolution of hierarchical urban systems, „European Economic Review” 1999, no. 43, s. 209–251.pl_PL
dc.referencesGabe T. M., Abel J.R., Shared Knowledge and the Coagglomeration of Occupations, „Regional Studies” 2016, vol. 50(8), s. 1360–1373.pl_PL
dc.referencesGancarczyk J., Gancarczyk M., Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters). Od korzyści zewnętrznych do korzyści sieci, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 2–3, s. 75–89.pl_PL
dc.referencesGawlikowska-Hueckel K., Umiński S., Ocena konkurencyjności województw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesGawlikowska-Hueckel K. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesGeiβendörfer M., Rahn T., Stoiber M., Handbuch Erfolgreiches Regionalmanagement, Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München 2003.pl_PL
dc.referencesGloberman S., The Location of Higher Value-Added Activities, Industry Canada Research Publications Program, Canada 2001.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Nauka i technika w 2016 roku, Warszawa – Szczecin 2018.pl_PL
dc.referencesGodlewska H., Lokalizacja działalności. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., Fakty i mity rozwoju regionalnego, „Zarządzanie Publiczne” 2008, nr 4(6), s. 73–89.pl_PL
dc.referencesGrabowska A., Konkurencyjność regionu a kapitał społeczny, [w:] D. Bochańczyk-Kupka, S. Swadźba (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja: aspekty mikro i mezoekonomiczne, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 156, s. 189–198.pl_PL
dc.referencesGrosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 1(8), s. 25–48.pl_PL
dc.referencesGrosse T.G., Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007, nr 1(27), s. 27–49.pl_PL
dc.referencesGwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.pl_PL
dc.referencesHabib Mortazavi S., Bahrami M., Integrated Approach to Entrepreneurship – Knowledge based Economy: A Conceptual Model, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2012, no. 41, s. 281–287.pl_PL
dc.referencesHassink R., Klaerding C., The End of the Learning Region as We Knew It; Towards Learning in Space, „Regional Studies” 2012, vol. 46, no. 8, s. 1055–1066.pl_PL
dc.referencesHausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesHeijs J., Innovation, Technology Policy and Regional Development, https://www.researchgate.net/profile/Joost_Heijs/publication/265357030_9_Innovation_Technology_Policy_and_Regional_Development/links/54d66cb60cf25013d03331e0.pdf http://iloirror.library.cornell.edu/public/english/region/eurpro/budapest/download/regdev_ch9.pdf (dostęp: 6.06.2019).pl_PL
dc.referencesHendarmana A.F., Tjakraatmadja J.H., Relationship among Soft Skills, Hard Skills, and Innovativeness of Knowledge Workers in the Knowledge Economy Era, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2012, no. 52, s. 35–44.pl_PL
dc.referencesHolden M., Urban indicators and the integrative ideals of cities, „Cities” 2006, vol. 23, no. 3, s. 170–183.pl_PL
dc.referencesHollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), European Trend Chart on Innovation, Brussels 2006.pl_PL
dc.referencesHollanders H., Es-Sadki N., Regional Innovation Scoreboard 2017, European Union 2017.pl_PL
dc.referencesHollanders H., Es-Sadki N., Kaner M., Regional Innovation Scoreboard 2016, European Union 2016. Hollanders H., Es-Sadki N., Merkelba I., Regional Innovation Scoreboard 2019, European Union 2019, https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/ris2019.pdf (dostęp: 12.12.2019).pl_PL
dc.referencesHollanders H., Rivera Léon L., Roman L., Regional Innovation Scoreboard 2012, European Union 2012.pl_PL
dc.referencesHollanders H., Tarantola S., Loschky A., Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, Pro Inno Europe Inno Metrics, Brussels 2009.pl_PL
dc.referencesHollanders H., Es-Sadki N., Buligescu B., Rivera Leon L., Griniece E., Roman L., Regional Innovation Scoreboard 2014, European Union 2014.pl_PL
dc.referencesHowells J., Innovation and regional economic development: A matter of perspective?, „Research Policy” 2005, no. 34, s. 1220–1234.pl_PL
dc.referencesHuggins R., Competitiveness and the Global Region The Role of Networking, [w:] J. Simmie (red.), Innovation, Networks and Learning Regions?, Regional Policy and Development Series 18, Jessica Kingsley Publishers, London 1997, s. 97–119.pl_PL
dc.referencesHuggins R., Regional Competitive Intelligence: Benchmarking and Policy-making, „Regional Studies” 2010, vol. 44, issue 5, s. 639–658.pl_PL
dc.referencesInstytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Ekspertyza Analiza porównawcza innowacyjności regionów w Polsce w oparciu o metodologie European Innovation Scoreboard, Radom 2008, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/3B2E3AC5-CBDE-47D4-AF6A-3ED270D74965/52556/Ekspertyza.pdf (dostęp: 10.05.2019).pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 1, s. 7–20.pl_PL
dc.referencesJessop B., Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 2, s. 5–25.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesJung-Hoon K., The Role of Two Agglomeration Economies in the Production of Innovation: A Comparison between Localization Economies and Urbanization Economies, „Enterprise and Innovation Management Studies” 2001, vol. 2, no. 2, s. 103–117.pl_PL
dc.referencesKalinowski T., Sobczak D., Czynniki lokalizacyjne przedsiębiorstw w województwie słupskim i gdańskim. Wyniki badań ankietowych, Wydawnictwo Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1997.pl_PL
dc.referencesKalinowski T. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesKalinowski T. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesKalinowski T. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesKalinowski T. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesKamińska A., Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesKimelberg S. M., Williams E., Evaluating the Importance of Business Location Factors: The Influence of Facility Type, „Growth and Change” 2013, vol. 44, no. 1, s. 92–117.pl_PL
dc.referencesKlasik A., Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Kluczowe pojęcia i metodologia, [w:] A. Klasik (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” 2005, z. 218, s. 7–22.pl_PL
dc.referencesKlasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.pl_PL
dc.referencesKlasik A., Kuźnik F. (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.pl_PL
dc.referencesKlepka M., Raport. Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKlepka M., Raport z inwentaryzacji Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKlepka M., Opieczyński M., Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co świadczy o sukcesie wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020, Bruksela, 3.3.2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp: 12.12.2019).pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Mój region, moja Europa, nasza przyszłość. Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, UE 2017, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_pl.pdf (dostęp: 5.03.2019).pl_PL
dc.referencesKoschatzky K., The regionalization of innovation policy: New options for regional change?, [w:] G. Fuchs, P. Shapira (red.), Rethinking Regional Innovation and Change: Path Dependency or Regional Breakthrough, Springer Verlag, New York 2005, s. 291–312.pl_PL
dc.referencesKosiedowski W., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 221–242.pl_PL
dc.referencesKosiedowski W. (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesKot J., Bioekonomia w aspekcie zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego kapitału, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2016, R. 20, nr 2, s. 273–282.pl_PL
dc.referencesKot J., Kraska E., Ocena konkurencyjności polskich regionów oparta na metodzie M.E. Portera, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Polityka Ekonomiczna” 2018, vol. 14, issue 527, s. 148–159.pl_PL
dc.referencesKot J., Kraska E., Środowisko innowacyjne polskich regionów i jego wpływ na procesy rozwoju gospodarczego, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 362, s. 127–140.pl_PL
dc.referencesKot J., Kraska E., The role of the voivodeship capital cities of Eastern Poland in the aspect of stimulating regional development, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2019, vol. 63, nr 5, s. 136–151.pl_PL
dc.referencesKożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKożuch B., Zarządzanie publiczne w zarysie, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003.pl_PL
dc.referencesKrugman P., Increasing Returns and Economic Geography, „Journal of Political Economy” 1991, vol. 99, no. 3, s. 483–499.pl_PL
dc.referencesKuciński K., Przestrzenne aspekty konkurencyjności firm, [w:] I. Fierla, K. Kuciński (red.), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2001, s. 38–51.pl_PL
dc.referencesKutvonen A., Ranking Regional Innovation Policies: Dea-based Benchmarking in a European Setting, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta 2007.pl_PL
dc.referencesKuźnik F., Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego, [w:] B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005, s. 68–73.pl_PL
dc.referencesLaakso S., Kostiainen E., Design in the Local Economy: Location Factors and Externalities of Design, „Knowledge and Policy” 2009, vol. 22(4), s. 227–239.pl_PL
dc.referencesLuque-Martinez T., Munoz-Leiva F., City benchmarking: A methodological proposal referring specifically to Granada, „Cities” 2005, vol. 22(6), s. 411–423.pl_PL
dc.referencesMalecki E.J., Regional Social Capital: Why it Matters, „Regional Studies” 2011, vol. 46(8), s. 1–17.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, „Studia KPZK. Polska Akademia Nauk” 2011, nr 134, s. 26–44.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju, „Mazowsze, Studia Regionalne” 2016, nr 18, s. 111–119.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Turała M., Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesMarrocu E., Paci R., Education or Creativity: What Matters Most for Economic Performance?, „Economic Geography” 2012, vol. 88(4), s. 369–401.pl_PL
dc.referencesMarszał T., Funkcja przemysłowa małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesMarszał T., Rozwój zrównoważony a planowanie miast w świetle doświadczeń ostatniego ćwierćwiecza, [w:] J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 47–65.pl_PL
dc.referencesMarszał T., Struktura funkcjonalna małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesMartin P., Can Regional Policies Affect Growth and Geography in Europe?, „The World Economy” 1998, vol. 21(6), s. 757–774.pl_PL
dc.referencesMartin R.L., A study on the factors of regional competitiveness. A draft final report for the European Commission Directorate-General Regional Policy, University of Cambridge, Cambridge 2007.pl_PL
dc.referencesMasood A., Dimensions of Industrial Location Factors: Review and Exploration, „Journal of Business and Public Affairs” 2007, vol. 1, issue 2, s. 1–26.pl_PL
dc.referencesMcCann P., Shefer D., Location, agglomeration and infrastructure, „Papers Regional Science” 2004, no. 83, s. 177–196.pl_PL
dc.referencesMendis P., Glocalization: The Human Side of Globalization as if the Washington Consensus Mattered, Lulu Press, Morrisville 2007.pl_PL
dc.referencesMiernyk W.H., A Note on Recent Regional Growth Theories, „Journal of Regional Science” 1979, vol. 19, no. 3, s. 303–308.pl_PL
dc.referencesMilosevic D., Djuric M., Filipovic J., Ristic S., Benchmarking as a Quality Management Tool in Public Administration, „Engineering Economics” 2013, vol. 24(4), s. 364–372.pl_PL
dc.referencesMorgan K., The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal, „Regional Studies” 1997, vol. 31, no. 5, s. 491–500.pl_PL
dc.referencesMoritz L., Jacques R., Scenarios on the territorial future of Europe, ESPON Project 3.2, https://www.researchgate.net/publication/286611012_Scenarios_on_the_territorial_future_of_Europe (dostęp: 5.03.2019).pl_PL
dc.referencesMoulaert F., Sekia F., Territorial Innovation Models: A Critical Survey, „Regional Studies” 2003, vol. 37, no. 3, s. 289–302.pl_PL
dc.referencesMutual Learning Platform, Regional Foresight Report Regional Foresight – Boosting Regional Potential, http://www.institut-destree.eu/Archives/Gunter-Clar_Philippe-Destatte_boosting-regional-potential_MLP-Foresight-2006.pdf (dostęp: 7.03.2010).pl_PL
dc.referencesNiedzielski P., Innowacyjność, [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 119–120.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Regionalne Strategie Innowacji w Polsce – pierwsze doświadczenia i oceny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2007, nr 453, seria „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 8, s. 203–210.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Regionalny kontekst procesów innowacji, [w:] A. Nowakowska (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 19–37.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E., Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesNowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.pl_PL
dc.referencesNowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesNowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011.pl_PL
dc.referencesNowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012.pl_PL
dc.referencesNowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2013.pl_PL
dc.referencesNowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014.pl_PL
dc.referencesObrót nieruchomościami w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesObrót nieruchomościami w 2017 r. Analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesOck Park S., Regional innovation strategies in the knowledge-based economy, „GeoJournal” 2001, no. 53, s. 29–38.pl_PL
dc.referencesOECD, Cities and Regions in the New Learning Economy, Paris 2001.pl_PL
dc.referencesOECD, Reviews of Regional Innovation: Competitive Regional Clusters, National Policy Approaches, OECD Publications, Paris 2007.pl_PL
dc.referencesOECD, Territorial Outlook, OECD Publications Service, Paris 2001.pl_PL
dc.referencesOlejniczak K., Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003, nr 2(12), s. 55–77.pl_PL
dc.referencesOleński J., Wpływ globalizacji na rozwój społeczny i ekonomiczny regionów – problemy metodologiczne, [w:] A.F. Bocian (red.), Rozwój regionalny a procesy globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 19–42.pl_PL
dc.referencesOlesiński Z., Zarządzanie w regionie. Polska – Europa – świat, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesParr J.B., Growth-pole Strategies in Regional Economic Planning: A Retrospective View. Part 1. Origins and Advocacy, „Urban Studies”, vol. 36, no. 7, s. 1195–1215.pl_PL
dc.referencesPellegrin J., Regional Innovation Strategies in the EU or A Regionalized EU Innovation Strategy? Conceptual and empirical underpinnings of the EU approach, „Innovation” 2007, vol. 20, no. 3, s. 203–221.pl_PL
dc.referencesPellenbarg P.H., Sustainable business sites in the Netherlands: a survey of policies and experiences, 40th European Congress, European Regional Science Association, Barcelona 2000.pl_PL
dc.referencesPerez C., Technological change and opportunities for development as a moving target, „Cepal Review” 2001, no. 75, s. 109–130, http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/20135/lcg2150i_Perez.pdf (dostęp: 6.06.2019).pl_PL
dc.referencesPiasecki R., Rozwój gospodarczy a globalizacja. Ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPlümper T., Graff M., Export specialization and economic growth, „Review of International Political Economy”, Winter 2001, vol. 8: 4, s. 661–688.pl_PL
dc.referencesPoddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP, Informacje o naborze, 2019, https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3498-poddzialanie-2–3–1-innowacje-w-msp (dostęp: 19.02.2020).pl_PL
dc.referencesPopper R., How are foresight methods selected?, „Foresight” 2998, vol. 10, no. 6, s. 62–89.pl_PL
dc.referencesPorter M.E., Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, „Economic Development Quarterly” 2000, no. 14(1), s. 15–34.pl_PL
dc.referencesPorter M.E., The Competitive Advantage of Nations, „Harvard Business Review” 1990, http://www.economie.ens.fr/IMG/pdf/porter_1990_-_the_competitive_advantage_of_nations.pdf (dostęp: 19.02.2020).pl_PL
dc.referencesPrzygodzki Z., Kapitał terytorialny w rozwoju regionów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2016, t. 2, nr 319, s. 83–97.pl_PL
dc.referencesRichert-Kaźmierska A., Zarządzanie rozwojem regionalnym – wpływ zmian demograficznych, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2013, R. 17, nr 1, s. 123–133.pl_PL
dc.referencesRio C.R. del, Learning to Innovate, [w:] C.R. del Rio (red.), Learning to Innovate: Learning Regions, OECD, Spain 2001, s. 25–47.pl_PL
dc.referencesRobertson R., Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity, [w:] M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson (red.), Global Modernities, Sage Publications, London 1995, s. 25–44.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Województw 2006, GUS, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Województw 2010, GUS, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesRogut A., Governance – współczesne trendy zarządzania regionem, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesRogut A., Piasecki B., LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, czyli jak określić kierunki rozwoju technologicznego województwa łódzkiego. Przewodnik metodologiczny, Kolegium Wydawnicze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesRogut A., Piasecki B., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS PLUS – Prezentacja, Rada Miejska Łodzi, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesRogut A., Piasecki B., Klepka M., Czyż P., Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesRomer P. M., Increasing Returns and Long-Run Growth, „Journal of Political Economy” 1986, vol. 94, no. 5, s. 1002–1037.pl_PL
dc.referencesRutten R., Boekema F., From Learning Region to Learning in a Socio-spatial Context, „Regional Studies” 2012, vol. 46, no. 8, s. 981–992.pl_PL
dc.referencesRutten R., Boekema F., The Learning Region Foundations, State of the Art, Future, Elgar Edward Publishing Ltd., Cheltenham 2007.pl_PL
dc.referencesRutten R., Boekema F., Kuijpers E., Economic Geography of Higher Education, Routledge, London 2003.pl_PL
dc.referencesRybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach: offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSadowski M., Knop Sz., Karaplios S., Sionko P., Nowak J., Analiza atrakcyjności wybranych sektorów gospodarki w Polsce, PMR Ltd., Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesSalvesen D., Renski H., The Importance of Quality of Life in the Location Decisions of New Economy Firms, Center for Urban and Regional Studies, Chapel Hill 2002.pl_PL
dc.referencesScapolo F., New horizons and challenges for future-oriented technology analysis, „Technological Forecasting & Social Change” 2005, no. 72, s. 1059–1063.pl_PL
dc.referencesSchäffer V., Regionalmanagement in Sachsen-Anhalt Theoretische Grundlagen und praktischen Ausgestaltung im Vergleich dreier Regionen, Freie Universität Berlin, Institut für Geographische Wissenschaften, Berlin 2003.pl_PL
dc.referencesSchätz L., Revilla Diez J., Technological change and regional development in Europe, Physica Verlag, Heidelberg 2002.pl_PL
dc.referencesSchienstock G., Mechanizmy zależności od ścieżki a proces tworzenia nowej ścieżki rozwoju – na przykładzie Finlandii, [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSchmutzler A., The New Economic Geography, „Journal of Economic Survey” 1999, vol. 13, no. 4, s. 355–379.pl_PL
dc.referencesSchoales J., Alpha Clusers: Creative Innovation in Local Economies, „Economic Development Quarterly” 2006, vol. 20, no. 2, s. 162–177.pl_PL
dc.referencesServillo L., Atkinson R., Russo A.P., Territorial attractiveness in EU urban and spatial policy: A critical review and future research agenda, „European Urban and Regional Studies” 2012, vol. 19, issue 4, s. 349–365.pl_PL
dc.referencesShen L.-Y., Ochoa J.J., Shah M.N., Zhang X., The application of urban sustainability indicators: A comparison between various practices, „Habitat International” 2011, vol. 35, issue 1, s. 17–29.pl_PL
dc.referencesSimmie J., Learning City Regions: Theory and Practice in Private and Public Sector Spatial Planning, „Planning Practice and Research” 2012, vol. 27(4), s. 1–17.pl_PL
dc.referencesSimmie J. (red.), Innovation, Networks and Learning Regions?, „Regional Policy and Development”, series 18, Jessica Kingsley Publishers, London 1997.pl_PL
dc.referencesSloagett G., Woods M.D., Critical Factors in Attracting New Business and Industry in Oklahoma, Oklahoma Cooperative Extension Service, Oklahoma 2003.pl_PL
dc.referencesSmits R., Zweck A., Rader M., Barre R., Salo A., Strategic Policy Intelligence: Current Trends, the State of Play and Perspectives, European Commission, Seville 2001.pl_PL
dc.referencesSobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesSolvell O., Lindqvist G., Ketels Ch., The Cluster Initiative Greenbook, Ivory Tower AB, Stockholm 2003.pl_PL
dc.referencesStawasz D., The Principles of the “Smart City” Concept as a Determinant of Urban Policy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2019, nr 2(63), s. 101–107.pl_PL
dc.referencesStawasz D., Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesStawasz D., Sikora-Fernandez D., Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesStawasz D. (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesStiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesStimson R.J., Strough R.R., Roberts B.H., Regional Economic Development Analysis and Planning Strategy, Springer, Berlin – Heidelberg – New York 2006.pl_PL
dc.referencesStock W.G., Informational Cities: Analysis and Construction of Cities in the Knowledge Society, „Journal of the American Society for Information Science and Technology” 2011, vol. 62(5), s. 963–986.pl_PL
dc.referencesStorper M., Kemeny T., Makarem N.P., Osman T., The Rise and Fall of Urban Economies: Lessons from San Francisco and Los Angeles, Stanford University Press, Stanford 2015.pl_PL
dc.referencesSucháček J., On the Emergence of Glocalisation, Ostrava 2008, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10025/ (dostęp: 12.12.2019).pl_PL
dc.referencesSwyngedouw E., Globalisation or ‘Glocalisation’? Networks, Territories and Rescaling, „Cambridge Review of International Affairs”, April 2004, vol. 17(1), s. 25–48.pl_PL
dc.referencesSzultka S. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2016.pl_PL
dc.referencesSzymańska A.I., Płaziak M., Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2014, nr 10, s. 71–84.pl_PL
dc.referencesTarkowski M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2015.pl_PL
dc.referencesTondl G., Convergence After Divergence? Regional Growth in Europe, Springer Verlag, Wien 2001.pl_PL
dc.referencesTorres O., Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja. Rozważania na temat glokalizacji, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 23–41.pl_PL
dc.referencesTorres O., Rola administracji terytorialnej w procesie internacjonalizacji małych firm. Przypadek inkubatora biznesu w Montpellier, [w:] B. Piasecki, K. Kubiak (red.), Partnerstwo dla innowacji, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2009, s. 173–186.pl_PL
dc.referencesTransakcje kupna/sprzedaży nieruchomości w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesTrembaczowski L., Learning regions as driving forces for urban economic resilience – two subregional examples of post-industrial city transition, „Journal of Economics & Management” 2012, no. 10, s. 137–150.pl_PL
dc.referencesVecchiato R., Roved C., Foresight for public procurement and regional innovation policy: The case of Lombardy, „Research Policy” 2014, vol. 43(2), s. 438–450.pl_PL
dc.referencesWallas T. (red.), Europa Środkowo-Wschodnia w procesie globalizacji i integracji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Słubice 2003.pl_PL
dc.referencesWieloński A., Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesWisconsin Economic Development Institute, A Guide to Preparing the Economic Development Element of a Comprehensive Plan, WEDI, Madison 2003.pl_PL
dc.referencesYigitcanlar T., Empirical approaches in knowledge city research, „Expert Systems with Applications: An International Journal” 2014, vol. 41(12), s. 5547–5548.pl_PL
dc.referencesYigitcanlar T., Lönnqvist A., Benchmarking knowledge-based urban development performance: Results from the international comparison of Helsinki, „Cities” 2013, vol. 31, s. 357–369.pl_PL
dc.referencesZhang X., Zhang K.H., How Does Globalisation Affect Regional Inequality Within a Developing Country? Evidence from China, „The Journal of Development Studies” 2003, vol. 39, no. 4, s. 47–67.pl_PL
dc.referencesZiółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 75–88.pl_PL
dc.referencesZygiaris S., Lending Dynamism to Innovative Capacity in the Periphery of Europe, „Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal” 2012, vol. 17(3), https://pdfs.semanticscholar.org/a419/69b6ea2549a8d703adf0edccfd78109604d3.pdf (dostęp: 19.02.2020).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-502-2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/