Show simple item record

dc.contributor.authorWalińska, Ewa
dc.contributor.authorRzetelska, Anna
dc.contributor.authorJurewicz, Anna
dc.date.accessioned2023-11-08T10:30:16Z
dc.date.available2023-11-08T10:30:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationWalińska E., Rzetelska A., Jurewicz A., Zmiany kapitału własnego spółki kapitałowej. Uwarunkowania prawne i skutki finansowe, WUŁ, Łódź 2020, https://doi.org/10.18778/8220-321-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-321-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48327
dc.description.abstractKapitał własny to kategoria ekonomiczna odgrywająca szczególną rolę w obrocie gospodarczym, ponieważ nie tylko inicjuje on działalność gospodarczą spółki kapitałowej, lecz także jest fundamentem finansowym w całym okresie jej funkcjonowania. Z uwagi na doniosłą rolę w biznesie i w otoczeniu gospodarczym kapitał własny uzyskał w praktyce normatywny wymiar, regulowany nie tylko przez prawo handlowe. Kapitał własny spółki zmienia się wskutek różnych decyzji – zarówno jej właścicieli, jak i zarządu. W prezentowanej monografii rozważania dotyczą zmian kapitału własnego w spółce kapitałowej – uwarunkowań prawnych określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz skutków finansowych, czyli bilansowych i podatkowych. Przedstawiono zmiany kapitału własnego w wyniku podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, wzrostu i zmniejszenia kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego. Omówiono też transformacje pozostałych elementów kapitału własnego – w tym kapitału z aktualizacji wyceny, zysku/straty lat ubiegłych, wynikających z przepisów prawa bilansowego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkapitał własny spółki kapitałowejpl_PL
dc.subjectprawo handlowepl_PL
dc.subjectprawo bilansowepl_PL
dc.subjectprawo podatkowepl_PL
dc.subjectsprawozdanie finansowepl_PL
dc.subjectspółka akcyjnapl_PL
dc.subjectkapitał zakładowypl_PL
dc.titleZmiany kapitału własnego spółki kapitałowej. Uwarunkowania prawne i skutki finansowepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number230pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowościpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowościpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-322-6
dc.referencesAllerhand M. (1991), Kodeks handlowy. Komentarz, reprint, Municipium S.A., Warszawa.pl_PL
dc.referencesBogucki S., Dumas A., Stachurski W., Winiarski K. (2014), Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz dla praktyków, ODDK Sp. z o.o. Sp.k., Gdańsk.pl_PL
dc.referencesChluska J. (2019), Kapitał własny jako kategoria sprawozdawcza, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesForemna-Pilarska M., Radawiecka E. (2009), Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGad J. (2016), Content of Disclosures Concerning Control over Financial Reporting: The Perspective of Polish Listed Companies, „Management and Business Administration. Central Europe”, vol. 24, nr 3, s. 23–46.pl_PL
dc.referencesGad J. (2016), The pillars of internal control and risk management systems in relation to financial reporting: The perspective of the Polish and German capital markets, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 88 (144), s. 37–60.pl_PL
dc.referencesGad J. (2019), Mechanizmy ładu korporacyjnego a system kontroli nad sprawozdawczością finansową. Perspektywa raportów zarządu polskich i niemieckich spółek publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGomułowicz A., Małecki J. (1995), Podatki i prawo podatkowe. Dla studentów i praktyków, Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze, Poznań.pl_PL
dc.referencesGoszczyk M. (2016), [w:] A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz art. 491–633, t. IV, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrześków M. (2018), Podatek dochodowy od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki jako forma ukrytej wpłaty na rzecz Skarbu Państwa, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 7, s. 45–52.pl_PL
dc.referencesJakubiec A. (2018), [w:] W.J. Katner (red.), Wielka encyklopedia prawa. Tom XIV. Prawo handlowe, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKamela-Sowińska A. (2010), Rachunkowość zaawansowana. Część I. Zaawansowana rachunkowość finansowa – wybrane zagadnienie, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań.pl_PL
dc.referencesKappes A. (2018), Prosta spółka akcyjna – czy rzeczywiście prosta i czy potrzebna? Uwagi do projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzającego prostą spółkę akcyjną (projektowane art. 300¹–300¹²¹ k.s.h.), „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 5, s. 10–16.pl_PL
dc.referencesKappes A. (2018), [w:] W.J. Katner (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKasprzyk R. (2010), Charakter prawny konwersji wierzytelności na udziały lub akcje w spółce kapitałowej, [w:] W.J. Katner, U. Promińska (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesKidyba A. (2011), Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKidyba A. (2015), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKidyba A. (2017), Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1–300, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKidyba A. (2017), Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do art. 301–633, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKosikowski C. (2004), Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOpalski A. (2016), [w:] Opalski A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom III A. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–392, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOpalski A. (2016), [w:] Opalski A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom III B. Spółka akcyjna. Komentarz art. 393–490, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOpalski A. (2010), [w:] S. Sołtysiński (red.), System prawa prywatnego. Prawo spółek kapitałowych, t. 17 B, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPabis R. (2013), Przepis art. 246 § 3 k.s.h. jako instrument ochrony statusu prawnego wspólników spółki z o.o. (zagadnienia wybrane), [w:] J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPopiołek W. (2013), Zgłoszenie wniosku w wpis uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 11, s. 4–10.pl_PL
dc.referencesPopiołek W. (2013), [w:] J. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPoszwa M. (red.) (2005), Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesPresentation of Items of Other Comprehensive Income, Amendments to IAS 1 (2011), IFRS, June.pl_PL
dc.referencesPyzioł W., Szumański A., Weiss I. (2016), Prawo spółek, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRadzikowski K. (2008a), Prawo podatkowe a czynności niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, „Państwo i Prawo”, nr 1, s. 108–116.pl_PL
dc.referencesRadzikowski K. (2008b), Skutki wadliwości czynności cywilnoprawnej w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 1, s. 133–144.pl_PL
dc.referencesRadzikowski K. (2010), Zwrot PCC a wadliwość czynności prawnej oraz rozwiązanie umowy lub odstąpienie stron od jej realizacji, „Przegląd Podatkowy”, nr 2, s. 20–26.pl_PL
dc.referencesRodzynkiewicz M. (2007), Komentarz KSH, LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRodzynkiewicz M. (2013), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRodzynkiewicz M. (2016), [w:] Opalski A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz art. 491–633, t. IV, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRomanowski M. (2010), [w:] S. Sołtysiński (red.), System prawa prywatnego. Prawo spółek kapitałowych, t. 17 B, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRomanowski M. (2016), [w:] A. Szumański (red.), System prawa prywatnego. Prawo papierów wartościowych, t. 18, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRzetelska A. (2006), Kilka uwag do tworzenia kapitału zapasowego w spółce akcyjnej, [w:] Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSamelak J. (red.) (2006), Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesSiemiątkowski T., Potrzeszcz R. (2011), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSołtysiński S. (2010), [w:] S. Sołtysiński (red.), System prawa prywatnego. Prawo spółek kapitałowych, t. 17 B, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSołtysiński S. (2013), [w:] S. Sołtysiński i inni (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom III. Komentarz, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSołtysiński S., Mataczyński M. (2008), [w:] S. Sołtysiński i inni (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 3, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSołtysiński S., Sójka T. (2013), [w:] Komentarz KSH, t. 3, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStatement of Financial Accounting Standards no. 130 Reporting Comprehensive Income 1997 (1997), Financial Accounting Standards Board.pl_PL
dc.referencesSzajkowski A., Tarska M. (2005), [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do artykułów 151–300, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTobor Z. (2007), Interpretacja „na korzyść podatnika”, [w:] J. Glumińska-Pawlic (red.), Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Katowice.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Rzetelska A., Jurewicz A. (2016), Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Wencel A., Jurewicz A., Wiatr M. (2014), Podatek dochodowy w systemie rachunkowości – zasady ustalania i rewizji, SKwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeiss I. (1994), Podwyższenie kapitału zakładowego i dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 12, s. 1–8.pl_PL
dc.referencesWeiss I., Szumański A. (2016), [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWędzki D. (2008), Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce – jaśniej czy ciemniej?, [w:] E. Walińska (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesZubrzycki J. (2009), Leksykon VAT 2009, Unimex, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 roku dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2006/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 roku zmieniająca dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. UE L 264/32.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE L347/1.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 roku dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, Dz. Urz. UE L 46/11, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0007, [dostęp: 17.01.2019].pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesKSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”, Dz. Urz. Min. Fin. 2012, poz. 15.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2017, poz. 776.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2018, poz. 1036.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2019, poz. 900 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 2020, poz. 256.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Dz.U. 2020, poz. 170.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U. 2019, poz. 1449 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19 (1), https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0475&from=EN, [dostęp: 29.12.2019].pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia emitenta, oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2018, poz. 2542.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2018, poz. 2545.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2019, poz. 2528.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2019, poz. 2529.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2020, poz. 1096.pl_PL
dc.referencesUchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2011 roku, sygn. akt II FPS 6/10.pl_PL
dc.referencesUmowa wniesienia aportu z komentarzem, postanowienie SN z dnia 19 września 1990 roku, III CRN 268/90, PUG 1991, nr 5, poz. 25, https://www.ncbr.gov.pl/potrzebuje-wiedzy-firma/aktualnosci/szczegoly/news/umowa-wniesienia-aportu-z-komentarzem50549, [dostęp: 17.01.2019].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tekst jednolity, Dz.U. 2019, poz. 1145.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 31 stycznia 1989 roku o opłacie skarbowej, Dz.U. 1989, nr 4, poz. 23 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, Dz.U. 2019, poz. 506 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity, Dz.U. 2019, poz. 1387 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity, Dz.U. 2019, poz. 865 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy, tekst jednolity, Dz.U. 2020, poz. 19.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, tekst jednolity, Dz.U. 2019, poz. 1519.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 grudnia 2003 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2003, nr 229, poz. 2276,pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jednolity, Dz.U. 2020, poz. 106.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, tekst jednolity, Dz.U. 2020, poz. 89.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. 2018, poz. 512 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, tekst jedn., Dz.U. 2019, poz. 1350 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk, Dz.U. 2019, poz. 1183.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), tekst jednolity, Dz.U. 2019, poz. 768 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 2018, poz. 1291.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tekst jednolity, Dz.U. 2020, poz. 85.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2019, poz. 1655 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesIndywidualna interpretacja z 27 października 2014 roku sygn. IBPP4/443-360/14/PK, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/ibpp4-443-36014-pk-pismo-wydane-przez-izba-skarbowa-w-184799895, [dostęp:18.05.2020].pl_PL
dc.referencesInterpretacja indywidualna z 20 stycznia 2017 roku nr 3063-ILPP2-3.4512.117.2016.3.KS, http://www.interpretacje.gofin.pl/10483/art/3063-ilpp2-3451211720163ks-dyrektor-izby-skarbowej-w-poznaniu-20-01-2017, [dostęp: 20.12.2018].pl_PL
dc.referencesInterpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie określenia, czy wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni powoduje powstanie przychodu po stronie podmiotu wnoszącego, DD6.8201.1.2018, Dz. Urz. Min. Fin. 2018, poz. 17, https://www.mf.gov.pl, [dostęp: 19.01.2019].pl_PL
dc.referencesInterpretacja z 1 czerwca 2005 roku, nr ZD/406-45/CIT/05, https://interpretacjepodatkowe.org/bonus/zd-406-45-1-cit-06, [dostęp: 1.12.2018].pl_PL
dc.referencesInterpretacja z 20 kwietnia 2006 roku, nr DP/PD/423-0033/06/AK, https://interpretacjepodatkowe.org/podwyzszenie-kapitalu, [dostęp: 1.12.2018].pl_PL
dc.referencesOrzeczenie NSA z 1 marca 2000 roku, sygn. I SA/Wr 2285/98, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D13C9102D4, [dostęp: 1.12.2018].pl_PL
dc.referencesOrzeczenie NSA w Warszawie z 27 września 2011 roku, sygn. akt I FSK 1383/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6E7EFE7890, [dostęp: 18.01.2019].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 16 kwietnia 2013 roku Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych konwersji pożyczki udzielonej przez udziałowca spółki z o.o. na kapitał podstawowy tej spółki. Izba Skarbowa w Łodzi, IPTPB2/436-7/13-2/AK, interpretacja indywidualna, https://interpretacje-podatkowe.org, [dostęp: 1.12.2018].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 23 marca 2016 roku Izba Skarbowa w Warszawie, IPPP1/4512-176/162/MP, interpretacja indywidualna, https://interpretacje-podatkowe.org, [dostęp: 1.12.2018].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 12 kwietnia 2016 roku Izba Skarbowa w Warszawie, interpretacja indywidualna, IPPB2/4514-74/16-4/LS, https://interpretacje-podatkowe.org/, [dostęp: 1.12.2018].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 12 października 2016 roku Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki komandytowej. Izba Skarbowa w Katowicach, IBPB-2-1/4514-393/16-2/PM, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/ibpb-2-1-4514-393-16-2pm-skutki-podatkowe-wniesienia-184873247, [dostęp: 29.12.2019].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 14 listopada 2016 roku Izba Skarbowa w Poznaniu, 3063-ILPB12.4511.272.2016.1.DJ, interpretacja indywidualna, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/3063-ilpb1-2-4511-272-2016-1-dj-pismo-wydane-przez-izba-184887772, [dostęp: 30.12.2019].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 22 listopada 2016 roku Skutki podatkowe nabycia akcji własnych spółki w celu ich odsprzedaży. Izba Skarbowa w Katowicach, 2461-IBPB-2-1.4514. 523.2016.2.HK, interpretacja indywidualna, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pismaurzedowe/pisma-urzedowe/2461-ibpb-2-1-4514-523-2016-2-hk-skutki-podatkowenabycia-184875881, [dostęp: 1.12.2018].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 12 grudnia 2016 roku Skutki podatkowe wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego. Izba Skarbowa w Katowicach, 2461-IBPB-2-1.4514.549.2016.2.BJ, https://interpretacje-podatkowe.org, [dostęp: 20.12.2018].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 7 marca 2018 roku Obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich udziałów bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz wspólników. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-2.4010.31.2018.1.MM, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0111-kdib1-2-401031-2018-1-mm-obnizenie-kapitalu-184992380, [dostęp: 27.12.2019].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 8 grudnia 2017 roku Sprzedaż udziałów w spółce jako czynność zwolniona z VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-KDIT1-2.4012.587.2017.2.AGW, interpretacja indywidualna, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pismaurzedowe/0115-kdit1-2-4012-587-2017-2-agw-sprzedaz-udzialow-w-184971333, [dostęp: 29.12.2019].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 8 grudnia 2017 roku Sprzedaż udziałów w spółce jako czynność wyłączona z VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-KDIT1-2.4012.590. 2017.2.AW, interpretacja indywidualna, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pismaurzedowe/pisma-urzedowe/0115-kdit1-2-4012-590-2017-2-aw-sprzedaz-udzialoww-184971331, [dostęp: 29.12.2019].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 18 kwietnia 2018 roku Transakcje związane z wierzytelnościami w ramach grupy spółek powiązanych kapitałowo. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112KDIL2-1.4012.76.2018.1.MK, interpretacja indywidualna, https://sip.lex.pl/orzeczeniai-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0112-kdil2-1-4012-76-2018-1-mk-transakcjezwiazane-z-185007336, [dostęp: 1.12.2018].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 20 września 2018 roku Przychody z zysków kapitałowych. Alokacja kosztów podatkowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP2-2.4010.271.2018.1.SO, interpretacja indywidualna, https://interpretacje-podatkowe.org/przychod/0114-kdip22-4010-271-2018-1-so, [dostęp: 29.12.2019].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 29 listopada 2018 roku Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego wniesionego aportem. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-2.4010.374.2018.2.DP, https://sip.lex.pl/orzeczeniai-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0111-kdib1-2-4010-374-2018-2-dp-zaliczenie-dokosztow-185032398, [dostęp: 18.02.2020].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 11 czerwca 2019 roku Zwolnienie z CIT przychodu z tytułu dywidendy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-2.4010.91.2019.2.MS, interpretacja indywidualna, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pismaurzedowe/0111-kdib1-2-4010-91-2019-2-ms-zwolnienie-z-cit-przychodu-185049403, [dostęp: 7.01.2020].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 2 lipca 2019 roku Podstawa opodatkowania podatkiem VAT w związku z aportem aktywów do spółki kapitałowej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114KDIP4.4012.322.2019.1.KS, interpretacja indywidualna, https://sip.lex.pl/orzeczeniai-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0114-kdip4-4012-322-2019-1-ks-podstawaopodatkowania-185052612, [dostęp: 29.12.2019].pl_PL
dc.referencesPismo z dnia 8 listopada 2019 roku Zaliczenie do kosztów podatkowych spółki wpłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111KDIB2-1.4010.365.2019.2.AR, interpretacja indywidualna, https://sip.lex.pl/orzeczeniai-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0111-kdib2-1-4010-365-2019-2-ar-zaliczenie-dokosztow-185067785, [dostęp: 20.01.2020].pl_PL
dc.referencesUchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18 września 2013 roku, III CZP 13/13, OSNC 2014, nr 3, poz. 23.pl_PL
dc.referencesUchwała składu 7 sędziów SN z dnia 17 stycznia 2013 roku, III CZP 57/12, OSNC 2013, nr 6, p. 69.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA oz. w Gdańsku z 9 stycznia 2000 roku, sygn. akt I SA/Gd 715/02, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-gd-715-02/podatki_i_inne_swiadczenia_pieniezne_do_ktorych_maja_zastosowanie_przepisy_ordynacji_podatkowej/371b3a6.html, [dostęp: 18.05.2020.].pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z 19 listopada 2012 roku, sygn. akt II FPS 1/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8F2B93AB6D, [dostęp: 17.01.2019].pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z 3 czerwca 2014 roku, sygn. akt II FSK 1667/12, http://www.orzeczeniansa.pl/wyrok/ii-fsk-1667-12/podatek_od_czynnosci_cywilnoprawnych_oplata_skarbowa_oraz_inne_i_oplaty/317ee5b.html, [dostęp: 29.12.2019].pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 30 czerwca 2015 roku, sygn. akt II FSK 1402/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DD4FAE984D, [dostęp: 29.12.2019].pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z 7 grudnia 2016 roku, sygn. akt I FSK 1728/16, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1FB20E2295 [dostęp: 29.12.2019].pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 14 grudnia 2017 roku, sygn. akt II FSK 3133/15, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F119D8295E, [dostęp: 29.12.2019].pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 10 lipca 2009 roku, II CSK 91/09, Glosa 2009, nr 3.pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 16 kwietnia 2004 roku, I CK 537/03, OSNC 2004, nr 12, p. 204.pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 28 marca 2014 roku, III CSK 150/13, LEX nr 1489245.pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 czerwca 1991 roku w sprawie C-60/90 Polysar Investments.pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 czerwca 1996 roku w sprawie C-155/94 Wellcome Trust Ltd v. Commissioners od Customs and Excise oraz z 6 lutego 1997 roku w sprawie C-80/95 Harnas Helm.pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro.pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 października 2009 roku w sprawie C-29/08, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CE-LEX:62008CJ0029&from=PL, [dostęp:18.05.2020].pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13 czerwca 2018 roku w sprawie C-421/17, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A61F0B38D6BA11277B13CD6356955446?text=&docid=202842&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3848069, [dostęp: 29.12.2019].pl_PL
dc.referencesWyrok WSAw Gdańsku z 15 maja 2018 roku, sygn. akt ISA/Gd 293/18, http://www.orzeczeniansa.pl/wyrok/i-sa-gd-293-18/podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania/25cb6be.html, [dostęp: 29.12.2019].pl_PL
dc.referencesBrzeziński B., Reformy prawa podatkowego a kwestia wykładni prawa, http://orka.sejm.gov.pl, [dostęp: 14.08.2017].pl_PL
dc.referencesJednostkowe sprawozdanie finansowe PKN Orlen SA za rok zakończony 31.12.2019 roku, https://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/InformacjeFinansowe/Strony/SprawozdaniaFinansowe.aspx, [dostęp: 30.03.2020].pl_PL
dc.referencesKoziński J. (2014), System stworzony od podstaw, czyli prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków, Ernst and Young, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Prawdziwa_historia_25-lecia_polskich_podatk%C3%B3w/$FILE/Prawdziwa_historia_5-lecia_polskich_podatkow.pdf, [dostęp: 14.08.2017].pl_PL
dc.referencesMatuszak T., Aporty bez PCC: czas wystąpić po nadpłatę, https://www.rp.pl/PCC/309059965-Aporty-bez-PCC-czas-wystapic-po-nadplate.html, [dostęp: 17.01.2019].pl_PL
dc.referencesRaport roczny Spółki Akcyjnej Aqua za rok 2018, https://www.aqua.com.pl/sites/default/files/raport_roczny_za_2018_rok_0.pdf, [dostęp: 29.02.2020].pl_PL
dc.referencesRozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Dz.U. L 243 z 11.9.2002, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32002R1606, [dostęp:18.05.2020].pl_PL
dc.referenceshttps://www.gov.pl/web/finanse/krajowe-standardy-rachunkowosci, [dostęp: 18.05.2020].pl_PL
dc.referenceshttp://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/informacje-podstawowe, [dostęp: 14.08.2017].pl_PL
dc.referenceshttps://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe, [dostęp: 14.05.2019].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-321-9


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe