Show simple item record

dc.contributor.authorCewińska, Joanna
dc.contributor.authorStriker, Małgorzata
dc.date.accessioned2023-11-08T08:03:26Z
dc.date.available2023-11-08T08:03:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationCewińska J., Striker M., Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole, WUŁ, Łódź 2020, https://doi.org/10.18778/8220-284-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-284-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48323
dc.description.abstractProblematyka stylu życia w naukach o zarządzaniu staje się coraz bardziej istotna. Większy nacisk kładzie się na kwestie różnorodności pracowników w organizacjach i zespołach, a także na ich styl życia. Podkreśla się, że to zróżnicowanie wpływa pozytywnie lub negatywnie na wiele parametrów zespołowych, na przykład klimat, poziom zaufania czy efektywność zespołu. Sytuacja ta stanowi nowe wyzwanie dla praktyków, których zadaniem staje się tworzenie środowiska pracy sprzyjającego osiąganiu indywidualnych i organizacyjnych korzyści w oparciu o zarządzanie zespołem zróżnicowanym ze względu na styl życia i kształtowanie zaangażowania jego członków. Autorki sprowadzają wywody terminologiczno-teoretyczne do minimum, rozwijając wątek empiryczno-praktyczny. Książka stanowi ciekawy raport z przeprowadzonych badań. Licznie zgromadzona bibliografia pozwala uwzględnić najnowsze trendy w tym obszarze i wytyczyć kierunki dalszego rozwoju. Tematyka jest nowa i oryginalna zarówno na gruncie polskim, jak i literatury światowej. Autorki wskazują że celem monografii „jest wskazanie zasadności badania stylów życia i elementów je kształtujących w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi”. Jak dotąd niewiele opracowań w obszarze nauk o zarządzaniu zostało poświęconych tej problematyce. Publikacja, dzięki przeprowadzonym badaniom empirycznym i próbie systematyzacji dotychczasowego stanu badań, przyczynia się również do poszerzenia wiedzy poświęconej znaczeniu stylu życia w naukach o zarządzaniu. Z recenzji dr hab. Dagmary Lewickiej, prof. AGHpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectstyl życiapl_PL
dc.subjectzainteresowania pozazawodowepl_PL
dc.subjectżycie rodzinnepl_PL
dc.subjectżycie towarzyskiepl_PL
dc.subjectzdrowie i kondycjapl_PL
dc.subjectpraca zespołowapl_PL
dc.titleElementy stylu życia jako determinanty pracy w zespolepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number206pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-285-4
dc.referencesAdler A., Sens życia, Gebethner i Wolff, Kraków 1933, http://delibra.bg.polsl.pl/Content/23396/sens.pdf (dostęp: 20.01.2020).pl_PL
dc.referencesAnczyk A., Kuźniewski K., Dyskryminacja religijna w miejscu pracy w Polsce – zarys zagadnienia, „Dialog Społeczny w Miejscu Pracy” 2014, nr 159, s. 159–171.pl_PL
dc.referencesAndrałojć M., Zalety i ograniczenia ankiety internetowej jako metody zbierania materiału badawczego w dziedzinie zzl, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2006, nr 5, s. 109–123.pl_PL
dc.referencesAntonides G., Van Raaij W.F., Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesArredondo P., Successful diversity management initiatives: A Blueprint for Planning and Implementation, Sage Publications, Thousand Oaks – London – New Delhi 1996.pl_PL
dc.referencesBabbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBatorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 2006, t. 3(182), s. 99–132, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2202/Batorski_Olcon-Kubicka_2006_Prowadzenie_badan_przez_internet.pdf?sequence=1 (dostęp: 5.01.2020).pl_PL
dc.referencesBauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 2011, nr 1(200), s. 435–458, http://journals.pan.pl/dlibra/publication/104792/edition/90642/content (dostęp: 8.01.2020).pl_PL
dc.referencesBeech S., Geelhoed E., Murphy R., Parker J., Sellen A., Shaw K., The Lifestyles of Working Parents: Implications and Opportunities for New Technologies, Technology and Lifestyle Integration Program Mobile and Media Systems Laboratory HP Labs Bristol, Hewlett-Packard Company, Bristol 2004, https://www.hpl.hp.com/techreports/2003/HPL-2003–88R1.pdf (dostęp: 8.01.2020).pl_PL
dc.referencesBieliński J., Larkowska M., Elementy stylów życia a struktura społeczna we współczesnej Polsce. Codzienne zachowania i strategie rynkowe, [w:] I. Pańkow (red.), Meandry legitymizacji. Studia i analizy, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011, s. 141–166, https://www.researchgate.net/publication/249649961_Elementy_stylow_zycia_a_struktura_spoleczna_we_wspolczesnej_Polsce_Codzienne_zachowania_i_strategie_rynkowe (dostęp: 20.01.2020).pl_PL
dc.referencesBirkelund G.E., Lemel Y., Lifestyles and Social Stratification: An Explorative Study of France and Norway, FMSH-WP-2013–48, GeWoP-3, October 2013, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00870457/document (dostęp: 2.07.2020).pl_PL
dc.referencesBochenek A., Grabowiec A., Odżywianie i aktywność fizyczna jako elementy życia młodzieży licealnej, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2013, t. XXXII, s. 202–213.pl_PL
dc.referencesBogunia-Borowska M., Kultura codzienności – obraz Polaków dziś i jutro, [w:] B. Łaciak (red.), Polskie style życia. Między miastem a wsią. V Kongres Obywatelski, Instytut Badań and Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, s. 23–30, https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2017/05/wis-31.pdf (dostęp: 20.01.2020).pl_PL
dc.referencesBorowska-Beszta B., Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Toruniu, Toruń 2013, https://www.academia.edu/37131373/Etnografia_stylu_%C5%BCycia_kultury_doros%C5%82ych_torunian_z_zaburzeniami_rozwoju (dostęp: 22.01.2020).pl_PL
dc.referencesBourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 216–221.pl_PL
dc.referencesBylok F., „Zdrowy” styl życia jako determinanta zachowań konsumentów, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 78, s. 33–46.pl_PL
dc.referencesCebula M., Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej, „Marketing i Zarządzanie” 2016, nr 3(44), s. 117–124.pl_PL
dc.referencesCewińska J., Striker M., Lifestyle as a Determinant of Managerial Decisions, „International Scientific Journal Human Resources Management and Ergonomics” 2018, vol. XII, no. 1, s. 47–58.pl_PL
dc.referencesCewińska J., Striker M., Przyzwolenie na ingerowanie kierowników w styl życia podwładnych w kontekście zarządzania różnorodnością, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2019, nr 1(127), s. 85–99.pl_PL
dc.referencesCewińska J., Mizera-Pęczek P. (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania, Łódź 2017.pl_PL
dc.referencesChaney D., Lifestyles, Routledge, London – New York 1996.pl_PL
dc.referencesConrad P., Walsh D.Ch., The New Corporate Health Ethic: Lifestyle and the Social Control of Work, „International Journal of Health Services” 1992, vol. 22(1), s. 89–111.pl_PL
dc.referencesDubis M., Wartości i style życia młodzieży, „Jagiellońskie Studia Socjologiczne” 2014, nr 1, s. 35–45.pl_PL
dc.referencesDyczewski L., Kontynuacja i zmiana w stylach życia polskiego społeczeństwa, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. X, s. 245–246, https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/10519/10543 (dostęp: 5.09.2019).pl_PL
dc.referencesEijck K. van, Bargeman B., The changing impact of social background on lifestyle: culturalization instead of individualization?, „Poetics” 2004, no. 32, s. 439–461.pl_PL
dc.referencesFatyga B., Sierosławski J., Uczniowie i nauczyciele o stylach życia młodzieży i narkotykach. Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesGajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesGiddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesGolka M., Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGraszewicz M., Ulidis M., Style życia. Zarys systemowej teorii i koncepcji badawczej, „Dziennikarstwo i Media” 2011, t. II, s. 19–30, https://docplayer.pl/29097741-Style-zycia-zarys-systemowej-teorii-i-koncepcji-badawczej.html (dostęp: 5.01.2020).pl_PL
dc.referencesHabeck J.O., Introduction: Studying Lifestyle in Russia, [w:] J.O. Habeck (red.), Lifestyle in Siberia and Russian North, Open Book Publishers, Cambridge 2019, s. 1–34, https://www.openbookpublishers.com/reader/987#page/38/mode/2up (dostęp: 20.01.2020).pl_PL
dc.referencesHalfhill T., Sundstrom E., Lahner J., Calderone W., Nielsen T. M., Group Personality Composition and Group Effectiveness. An Integrative Review of Empirical Research, „Small Group Research”, February 2005, vol. 36, no. 1, s. 83–105.pl_PL
dc.referencesHealth Promotion Glossary, WHO, Geneva 1998, https://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf?ua=1 (dostęp: 2.07.2020).pl_PL
dc.referencesHicks D., Religion and the Workplace: Pluralism, Spirituality, Leadership, Cambridge University Press, New York 2013.pl_PL
dc.referencesJacyno M., Style życia, [w:] A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 271–312.pl_PL
dc.referencesJawłowska A., Styl życia a wartości, [w:] A. Siciński (red.), Styl życia: koncepcje i propozycje, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976, s. 205–239.pl_PL
dc.referencesJensen M., Defining lifestyle, „Environmental Sciences” 2007, vol. 4(2), s. 63–73, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15693430701472747 (dostęp: 2.07.2020).pl_PL
dc.referencesKaczmarek G., Zróżnicowanie społeczne a styl życia. Studium analityczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań 1986.pl_PL
dc.referencesKanafa-Chmielewska D., Bartosz N., Piróg-Nabokowa I., Wybrane aspekty stylu życia a utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 430, s. 154–164.pl_PL
dc.referencesKlassen M.L., Jasper C.R., Harris R.J., The role of physical appearance in managerial decision, „Journal of Business and Psychology” 1993, vol. 8, no. 2, s. 191–198.pl_PL
dc.referencesKowalewski T., Społeczne uwarunkowania stylu życia osób starszych, „Pedagogika Społeczna” 2018, nr 3(69), s. 91–108.pl_PL
dc.referencesKrasnova A., Różańska-Bińczyk I., Atrakcyjność fizyczna i wygląd jako aspekty różnorodności pracowników, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania, Łódź 2017, s. 39–50.pl_PL
dc.referencesKrok E., Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 874, „Studia Informatica” 2015, nr 37, s. 55–73, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/37–2015/si-37–55.pdf (dostęp: 24.01.2020).pl_PL
dc.referencesLipski A., Styl życia jako problem zdrowia społecznego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998, R. LX, z. 1, s. 151–165, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5572/1/11_Aleksander_Lipski_Styl%20życia%20jako%20problem%20zdrowia%20społecznego_151–166.pdf (dostęp: 4.02.2019).pl_PL
dc.referencesLüdtke H., Kulturelle und soziale Dimensionen des modernen Lebensstils, [w:] H.R. Vetter (red.), Muster moderner Lebensführung, Verlag Deutscher Jugendinstitut, München 1991, s. 135–136.pl_PL
dc.referencesŁaciak B., Skąd się biorą nasze style życia i jakie mają znaczenie dla rozwoju Polski oraz polityki publicznej?, [w:] B. Łaciak (red.), Polskie style życia. Między miastem a wsią. V Kongres Obywatelski, Instytut Badań and Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2017/05/wis-31.pdf (dostęp: 20.01.2020).pl_PL
dc.referencesŁuczak P., Syper-Jędrzejak M., Różnorodność religijna w miejscu pracy, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania, Łódź 2017, s. 51–63.pl_PL
dc.referencesMaszewski F., Michałkiewicz A., Zróżnicowanie zasobów ludzkich w organizacji pod względem aktywności fizycznej, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania, Łódź 2017, s. 95–105.pl_PL
dc.referencesMathur S.K., Gupta S.K., Outside Factors Influencing Behavior of Employees in Organizations, „International Journal of Information and Education Technology” 2012, vol. 2, no. 1, s. 48–50.pl_PL
dc.referencesMazur B., Cultural Diversity in Organisational Theory and Practice, „Journal of Intercultural Management”, November 2010, vol. 2, no. 2, s. 5–15.pl_PL
dc.referencesMazurek-Łopacińska K., Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta, „Konsumpcja i Rozwój” 2011, nr 1, s. 47–57.pl_PL
dc.referencesMelosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesMilliken F.J., Martins L.L., Searching for common threads: Understanding the multiple effects of diversity in organizational groups, „Academy of Management Review” 1996, vol. 21, no. 2, s. 402–433.pl_PL
dc.referencesNeuman G.A., Wagner S.H., Christiansen N.D., The relationship between work-team personality composition and the job performance of teams, „Group & Organization Management” 1999, no. 24, s. 28–45.pl_PL
dc.referencesNosal P., Style życia a uczestnictwo w kulturze. Pytania o wzajemne relacje i metodologiczny punkt ciężkości w badaniach stylów życia, „Kultura i Społeczeństwo” 2010, nr 2, s. 21–36.pl_PL
dc.referencesObuchowski K., Badania osobowości efektywnej, [w:] K. Obuchowski, W. Paluchowski (red.), Efektywność a osobowość, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, s. 5–24.pl_PL
dc.referencesOliwińska I.A., Starość i style życia?, [w:] B. Łaciak (red.), Polskie style życia. Między miastem a wsią. V Kongres Obywatelski, Instytut Badań and Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, s. 45–49, https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2017/05/wis-31.pdf (dostęp: 20.01.2020).pl_PL
dc.referencesPark C., Religion and Meaning, [w:] R. Paloutzian, C. Park (red.), Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality, The Guilford Press, New York 2005, s. 357–379.pl_PL
dc.referencesPeret-Drążewska P., Wolność wyboru w kreowaniu własnego stylu życia przez współczesną młodzież, „Studia Edukacyjne” 2016, nr 42, s. 191–203.pl_PL
dc.referencesPizło W., Mazurkiewicz-Pizło A., Styl życia jako egzemplifikacja zmian zachowań konsumpcyjnych Polaków, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2017, nr 17(66), s. 104–117.pl_PL
dc.referencesPodedworna H., Styl życia mieszkańców wsi?, [w:] B. Łaciak (red.), Polskie style życia. Między miastem a wsią. V Kongres Obywatelski, Instytut Badań and Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, s. 39–44, https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2017/05/wis-31.pdf (dostęp: 20.01.2020).pl_PL
dc.referencesPrzewłocka J., CAWI – specyfika, wykorzystanie, perspektywy rozwoju (CAWI – specificity, use, development perspectives), [w:] A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 97–108.pl_PL
dc.referencesRijamampianina R., Carmichael T., A Pragmatic and Holistic Approach to Managing Diversity, „Problems and Perspectives in Management” 2005, vol. 3(1) s. 109–117.pl_PL
dc.referencesSiciński A., Problemy przemian stylu życia, [w:] J. Szczepański (red.), Badania nad wzorami konsumpcji, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, s. 281–364.pl_PL
dc.referencesSiciński A., Wprowadzenie, [w:] A. Siciński (red.), Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), Polska Akademia Nauk, Wrocław 1988, s. 11–34.pl_PL
dc.referencesSiciński A., Styl życia – przemiany we współczesnej Polsce, Państwowe Wydawnictwo Narodowe, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesSiciński A. (red.), Styl życia: koncepcje i propozycje, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesSimmel G., Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesSiuda P., Kwestionariusze internetowe – nowe narzędzie badawcze nauk społecznych, „Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość. Zeszyty Naukowe” 2006, nr 2, s. 265–276.pl_PL
dc.referencesSmith M.A., Leigh B., Virtual subjects: Using the Internet as an alternative source of subjects and research environment, „Behavior Research Methods, Instruments, & Computers” 1997, vol. 29(4), s. 496–505.pl_PL
dc.referencesSobotko E., Style życia we współczesnym społeczeństwie i ich wpływ na zachowanie rynkowe młodych konsumentów, „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” 2017, nr 23/4, s. 71–83.pl_PL
dc.referencesSowa I., Wykorzystanie koncepcji stylu życia w typologii młodych konsumentów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 303, s. 134–151.pl_PL
dc.referencesStaniszewska M., Internet jako narzędzie prowadzenia badań społecznych, „Acta Innovations” 2013, nr 9, s. 51–57.pl_PL
dc.referencesStriker M., Wojtaszczyk K., Zarządzanie różnorodnością w kontekście zróżnicowania zasobów ludzkich ze względu na stopień uzależnienia od nikotyny, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania, Łódź 2017, s. 107–118.pl_PL
dc.referencesSturges J., Guest D., Working to live or living to work? Work/life balance early in the career, „Human Resource Management Journal” 2004, vol. 14, no. 4, s. 5–20.pl_PL
dc.referencesSugarman S.D., Lifestyle Discrimination in Employment, „Berkeley Journal of Employment & Labor Law” 2003, vol. 24, s. 377–438, https://www.law.berkeley.edu/sugarman/Sugarman_lifestyle_090303.pdf (dostęp: 1.07.2020).pl_PL
dc.referencesSzlendak T., O stylach życia w mozaikowym społeczeństwie (od których zależeć będzie rozwój gospodarczy), [w:] B. Łaciak (red.), Polskie style życia. Między miastem a wsią. V Kongres Obywatelski, Instytut Badań and Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, s. 13–22, https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2017/05/wis-31.pdf (dostęp: 20.01.2020).pl_PL
dc.referencesTarkowska E., Kategorie stylu życia a inspiracje antropologiczne, [w:] A. Siciński (red.), Styl życia: koncepcje i propozycje, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesTyszka A., Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesUchnast Z., Różnice indywidualne ujmowane w terminach typów psychicznych Junga i stylów życia Adlera, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” 2016, t. XXII, nr 2, s. 100–138, https://zenodo.org/record/260152#.XhI580dKg2w (dostęp: 20.01.2020).pl_PL
dc.referencesUlrych W., Praktyki zarządzania efektywnością pracy rodzica, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek, (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania, Łódź 2017, s. 77–94.pl_PL
dc.referencesVyncke P., Lifestyle Segmentation From Attitudes, Interests and Opinions, to Values, Aesthetic Styles, Life Visions and Media Preferences, „European Journal of Communication” 2002, vol. 17(4), s. 445–463.pl_PL
dc.referencesWilk T., Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesWoehr D.J., Arciniega L.M., Poling T.L., Exploring the Effects of Value Diversity on Team Effectiveness, „Journal of Business and Psychology” 2013, vol. 28(1), s. 107–121.pl_PL
dc.referencesZając J.M., Batorski D., Metody zwiększania zwrotności w badaniach internetowych, [w:] A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 129–147.pl_PL
dc.referencesŻmijewska-Jędrzejczyk T., Badania internetowe, [w:] P.B. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.), Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004, s. 241–259, http://rcin.org.pl/ifis (dostęp: 20.01.2020).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-284-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe