red. Edyta Pałuszyńska, Iwona Dembowska-Wosik

CONTENT

Wstęp

ZAGADNIENIA OGÓLNE

* Dyskurs glottodydaktyczny na łamach „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców” w latach 1987–2013
Grażyna Zarzycka
* Rola leksyki w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej cudzoziemców (na materiale języka polskiego i słoweńskiego)
Bożena Ostromęcka-Frączak
* Czy potrzebujemy nowej definicji języka dla potrzeb glottodydaktycznych?
Piotr Garncarek

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH: GRAMATYKA, FONETYKA, LEKSYKA

1. Uwagi na temat gramatyki onomastycznej (na przykładzie wybranych toponimów obcych i polskich)
Wiesław Tomasz Stefańczyk
2. Polski i słoweński diabeł nie taki straszny
Maria Wtorkowska
3. Łódzkie minimum leksykalne dla turysty
Grzegorz Rudziński
4. Pojęcie kompetencji fonologicznej vel fonetycznej – rozważania terminologiczne
Michalina Biernacka
5. Kompetencja rodzimych użytkowników polszczyzny oraz obcokrajowców (Ukraińców) w zakresie stosowania polskiej frazeologii temporalnej
Krystyna Nikołajczuk
6. Onomatopoeia in interactions between advanced students of English. A corpus based study
Anna Jaskólska
7. Nauczanie frazeologizmów w metodzie komunikacyjnej
Kamil Szafraniec
8. Słownictwo związane z rodziną (na materiale list haseł Haliny Zgółkowej i serii podręczników Hurra!!!)
Paula Góralczyk

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KULTUROWEJ. INTERFERENCJE KULTUROWE

1. Struktury referujące z wyrazami pan / pani w polskojęzycznej prasie na Ukrainie: grzeczność czy niegrzeczność?
Ałła Krawczuk
2. Gatunki testamentowe jako zwierciadło kultur. Rozważania polsko-amerykańskie
Anna Dunin-Dudkowska
3. Polak i Polska w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego w konfrontacji z postrzeganiem tychże przez Słoweńców
Maria Magdalena Nowakowska
4. Błędy wynikające z interferencji kulturowej popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego jako obcego
Marta Skura
5. Nauczyć prośby: zagadnienia interferencji językowo-kulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego w środowisku rosyjskojęzycznym
Helena Borysiewicz

JĘZYK W MEDIACH

1. Teksty przedwyborczej propagandy politycznej
Marta Pančikova
2. Wpływ języka czeskiego na polszczyznę publikacji w zaolziańskim „Głosie Ludu”
Maria Witkowska-Gutkowska
3. Analiza interakcyjna jako narzędzie opisu dyskursu medialnego
Edyta Pałuszyńska
4. Analiza wizerunku języka polskiego jako obcego w środowisku internetowym
Miłosz Babecki
5. Polszczyzna z zagranicy w programach telewizyjnych (kompetencja komunikacyjna celebrytów)
Katarzyna Sitkowska
6. Rozszerzanie granic gatunku na przykładzie telewizyjnych programów informacyjnych
Natalia Sosnowska
7. Percepcja reportażu radiowego
Paulina Czarnek
8. Komizm językowy w felietonach Tomasza Olbratowskiego, czyli o tekstach nie dla wszystkich
Mateusz Gaze

ROZWIJANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ W PROCESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

1. Multimedialna gra „I SPY” w świetle założeń podejścia zadaniowego do nauczania i uczenia się języków obcych
Grażyna Zarzycka, Sławomir Rudziński
2. Od A do C – problemy z metodą komunikacyjną w nauczaniu języka polskiego jako obcego poza Polską. Program kulturowy jako alternatywa dla podejścia zadaniowego
Jerzy Kowalewski
3. Glottodydaktyczna wartość tekstu hybrydalnego w nauczaniu języka obcego (na materiale języka rosyjskiego i polskiego)
Halina Kudlińska
4. Teksty publicystyczne w programie kursu języka polskiego dla grupy ekonomicznej
Grażyna Balkowska
5. Media audiowizualne na lekcji języka obcego na przykładzie reportażu telewizyjnego
Agnieszka Wolak
6. Kompetencja komunikacyjna a gatunek – o relacji internetowej na żywo
Beata Grochala
7. Prasa polskojęzyczna we Włoszech jako materiał dydaktyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej
Maria Rółkowska
8. Nauczanie sprawności komunikacyjnych w grupach ekonomicznych
Dorota Wielkiewicz-Jałmużna
9. Czarno na białym. Poezja konkretna na zajęciach językowych
Natalia Tsai
10. Autorskie propozycje wykorzystania mediów w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Janusz Bomanowski
11. Piosenka popularna jako materiał dydaktyczny oraz możliwość jej wykorzystania na zajęciach lektoratowych z języka polskiego jako obcego
Paweł Pałasz
12. Obraz polskiej kultury ukryty w nazwach łódzkich ulic
Iwona Dembowska-Wosik
13. Zagadki kryminalne na lekcji języka polskiego jako obcego w funkcji tekstów rozwijających sprawność czytania ze zrozumieniem i kompetencję leksykalną
Aneta Strzelecka
14. Językowy świat polskiej polityki jako materiał dydaktyczny na lekcji języka polskiego jako obcego
Karolina Fastyn
15. Korekta nauczycielska a wypowiedź ustna studentów uczących się języka polskiego jako obcego
Kamila Kubacka

RECENZJE

1. Spacerkiem po Łodzi i okolicy. Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego dla cudzoziemców
Grażyna Zarzycka, Iwona Dembowska, Aneta Strzelecka, Amelia Zawada
2. Seria wydawnicza „Testy Ogólne i Specjalistyczne z Języka Polskiego jako Obcego Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ”, red. G. Zarzycka – omówienie na tle specyfiki nauczania w SJPdC UŁ
Grzegorz Rudziński
3. Halina Goszczyńska, Mirosława Magajewska, Od przypadka do przypadka. Przewodnik dla cudzoziemców po fleksji imiennej języka polskiego wraz ze zbiorem ćwiczeń, cz. I
Beata Grochala

KRONIKA

Maria Witkowska-Gutkowska (30 IV 1948 – 22 XI 2013)

Recent Submissions

View more