Show simple item record

dc.contributor.authorLeszczyński, Rafał Marcin
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T13:05:21Z
dc.date.available2022-06-28T13:05:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationLeszczyński R. M., Całożyciowe uczenie się Pawła Hulki-Laskowskiego (1881–1946) – stymulatory i bariery, [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 67-83, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42309
dc.description.abstractW opracowaniu przedstawiona została biografia ewangelickiego pisarza z Żyrardowa, Pawła Hulki-Laskowskiego. Jest ona doskonałym przykładem ludzkiej zdolności do przekraczania uwarunkowań społecznych i kulturowych oraz procesu samorozwoju i całożyciowego uczenia się. Pomimo robotniczego pochodzenia i związanego z nim niskiego kapitału kulturowego, a także ubóstwa (bariery) Hulka potrafił samodzielnie przerobić program szkoły średniej oraz dostać się na studia na Uniwersytet w Heidelbergu. Dzięki swoim zdolnościom, ambicji, pracowitości i posiadaniu kompetencji biograficznej (stymulatory) stał się on jednym z najbardziej znanych pisarzy, tłumaczy i religioznawców ewangelicko-reformowanych w przedwojennej Polsce. Do czynników stymulujących jego rozwój i całożyciowe uczenie się należy zaliczyć również jego ewangelicko-reformowane pochodzenie. Dzięki ewangelicyzmowi mógł już jako dziecko zetknąć się z kulturą wysoką, a także przejął ewangelicki etos pracy, co stymulowało jego samorozwój i nieustanne uczenie się.pl_PL
dc.description.abstractThis paper presents the biography of Pawel Hulka-Laskowski, an evangelical writer from Żyrardów. It is an excellent example of man’s ability to overcome social and cultural conditioning as well as that of self-development and lifelong learning process. Despite his working- class background and thus low cultural capital, as well as poverty (obstacles), Hulka managed to independently study the secondary school curriculum and get into Heidelberg University. His abilities, ambition, diligence and biographical competencies (stimuli) allowed him to become one of the best-known writers, translators and comparative religion experts in the pre-war Poland. His Reformed evangelical background was one of the factors stimulating his development and lifelong learning. It was precisely because of Evangelicalism that he came into contact with high culture already as a child and adopted evangelical work ethos that stimulated his self-development and constant learning.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcałożyciowe uczenie siępl_PL
dc.subjectstymulatorypl_PL
dc.subjectbarierypl_PL
dc.subjectbiografiapl_PL
dc.subjectewangelicki etos pracypl_PL
dc.subjectfilozofiapl_PL
dc.subjectreligioznawstwopl_PL
dc.subjectlifelong learningpl_PL
dc.subjectstimulipl_PL
dc.subjectobstaclespl_PL
dc.subjectbiographypl_PL
dc.subjectevangelical work ethospl_PL
dc.subjectphilosophypl_PL
dc.subjectcomparative religionpl_PL
dc.titleCałożyciowe uczenie się Pawła Hulki-Laskowskiego (1881–1946) – stymulatory i barierypl_PL
dc.title.alternativeLifelong learning of Pawel Hulka-Laskowski – stimuli and obstaclespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number67-83pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationChrześcijańska Akademia Teologiczna, Wydział Teologiczny, 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21cpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesAlheit P., 2011, Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się, tłum. P. Poniatowska, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3 (55), s. 7–21.pl_PL
dc.referencesBroda J., 1995, Z listów Pawła Hulki-Laskowskiego do Cieszyniaków, [w:] R. Leszczyński (red.), Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946). Szkice do portretu, Wydawnictwo „Petit”, Tadeusz Bąk i S-ka, Żyradów, s. 91–102.pl_PL
dc.referencesDybowska M., 1995, Paweł Hulka-Laskowski jako religiolog, [w:] R. Leszczyński (red.), Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946). Szkice do portretu, Wydawnictwo „Petit”, Tadeusz Bąk i S-ka, Zyradów, s. 75–80.pl_PL
dc.referencesGryciuk-Strižencová, 1995, Paweł Hulka-Laskowski w obronie robotników Żyrardowa (1926–1934), [w:] R. Leszczyński (red.), Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946). Szkice do portretu, Wydawnictwo „Petit”, Tadeusz Bąk i S-ka, Żyradów, s. 65–73.pl_PL
dc.referencesHulka-Laskowski P., 1933, Spowiedź kalwina, „Wiadomości Literackie”, nr 54, s. 1.pl_PL
dc.referencesHulka-Laskowski P., 1946, Księżyc nad Cieszynem. Wspomnienia z lat niewoli i dni wyzwolenia, Wydawnictwo „Literatura Polska”, Katowice.pl_PL
dc.referencesHulka-Laskowski P., 1958, Mój Żyrardów. Z dziejów polskiego miasta i z życia pisarza, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHulka-Laskowska E., 1986, Ze wspomnień o Ojcu (1939–1946), Żyrardów.pl_PL
dc.referencesKatechizm heidelberski, 1988, tłum. G. Pianko, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKroh A., 1995, Paweł Hulka-Laskowski i jego przekład epopei Haška, [w:] R. Leszczyński (red.), Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946). Szkice do portretu, Wydawnictwo „Petit”, Tadeusz Bąk i S-ka, Żyradów, s. 55–63.pl_PL
dc.referencesKuna M., 1995, Spuścizna rękopiśmienna Pawła Hulki-Laskowskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, [w:] R. Leszczyński (red.), Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946). Szkice do portretu, Wydawnictwo „Petit”, Tadeusz Bąk i S-ka, Żyradów, s. 81–89.pl_PL
dc.referencesLeszczyński R., 1995, Paweł Hulka-Laskowski wobec kultury czeskiej, [w:] R. Leszczyński (red.), Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946). Szkice do portretu, Wydawnictwo „Petit”, Tadeusz Bąk i S-ka, Żyradów, s. 43–54.pl_PL
dc.referencesLeszczyński R., 1995, Trudne życie, [w:] R. Leszczyński (red.), Paweł Hulka-Laskowski (1881– 1946). Szkice do portretu, Wydawnictwo „Petit”, Tadeusz Bąk i S-ka, Żyradów, s. 5–12.pl_PL
dc.referencesLeszczyński R., 2011, Pisma polemiczne, Wydawnictwo „Nowe Spojrzenia”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeszczyński R.M., 2004, Paweł Hulka-Laskowski – ewangelicko-reformowany religiolog, „Rocznik Teologiczny”, nr 46 (1), s. 145–155.pl_PL
dc.referencesPietrasiński Z., 1990, Rozwój człowieka dorosłego, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTynecki J., Twórczość krytycznoliteracka Pawła Hulki-Laskowskiego, [w:] R. Leszczyński (red.), Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946). Szkice do portretu, Wydawnictwo „Petit”, Tadeusz Bąk i S-ka, Żyradów, s. 13–29.pl_PL
dc.referencesTys A., 2013, Początki wyznania ewangelicko-reformowanego w Rzeczypospolitej, [w:] R.M. Leszczyński (red.), Biblia brzeska – historia, język, teologia. Materiały z konferencji odbytej we Wrocławiu 8 czerwca 2013 roku, Wydawnictwo „Fot-Graf”, Łódź, s. 12–28.pl_PL
dc.referencesWeber M., 1994, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. J. Miziński, Wydawnictwo „Test”, Lublin.pl_PL
dc.referencesAndrzejewski J.K., 1995, Z publicystyki społecznej Pawła Hulki-Laskowskiego, [w:] R. Leszczyński (red.), Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946). Szkice do portretu, Wydawnictwo „Petit”, Tadeusz Bąk i S-ka, Żyradów, s. 31–41.pl_PL
dc.contributor.authorEmailrafalmarcin5@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.06
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe