Show simple item record

dc.contributor.authorKoterwas, Agnieszka
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T12:59:05Z
dc.date.available2022-06-28T12:59:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKoterwas A., Biografia edukacyjna w badaniach nad dydaktyką, [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 187-197, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42306
dc.description.abstractSzkoła, jako nieunikniony znaczący fragment życia człowieka, warunkuje jego funkcjonowanie w dorosłym życiu. Prezentowana w tekście biografia edukacyjna w badaniach nad dydaktyką, którą nazywam biografią dydaktyczną, dotyczy badania doświadczeń dydaktycznych dorosłych absolwentów. Z jednej strony ujawni się sposób doświadczania procesu nauczanie – uczenie się w szkole, z drugiej zaś wynikające z nich konsekwencje biograficzne w dorosłym życiu.pl_PL
dc.description.abstractThe school as an unavoidable, significant part of human life, determines its function in adulthood. Educational biography in research on teaching and learning process, which I called didactic biography concerns the study of experience teaching and learning process by its adult graduates. On the one hand, study reveal a way of experiencing the teaching and learning process in school, on the other hand their biographical consequences in adulthood.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbiografia edukacyjnapl_PL
dc.subjectbiografia dydaktycznapl_PL
dc.subjectproces nauczania – uczenia siępl_PL
dc.subjectdorośli absolwencipl_PL
dc.subjectdoświadczenia dydaktycznepl_PL
dc.subjecteducational biographypl_PL
dc.subjectdidactic biographypl_PL
dc.subjectteaching and learning processpl_PL
dc.subjectadult graduatespl_PL
dc.subjectdidactic experiencespl_PL
dc.titleBiografia edukacyjna w badaniach nad dydaktykąpl_PL
dc.title.alternativeEducational biography in studies on teaching and learning processpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number187-197pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, 80-952 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 1pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesAtkinson P., Delamont S., 2009, Perspektywy analityczne, [w:] N. Denzin, Y. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 257–283.pl_PL
dc.referencesCzerniawska O., 2002, Drogi edukacyjne i ich meandry, [w:] E. Dubas, O. Czerniawska (red.), Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Uniwersytet Łódzki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzerniawska O., 2005, Edukacyjne dylematy pamięci, „Edukacja Dorosłych”, nr 2–3, s. 29–35.pl_PL
dc.referencesCzerniawska O., 2007, Szkice z andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzerpaniak-Walczak M., 2006, Pedagogika emancypacyjna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDominicé P., 2006, Uczyć się z życia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.pl_PL
dc.referencesDudzikowa M., 2007, Pomyśl siebie. Minieseje dla wychowawcy klasy, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesJurgiel A., 2013, Doświadczenia edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKlus-Stańska D., 2008, Autorska Szkoła Podstawowa „Żak” w Olsztynie – kilka uwag o eksperymentarium dla uczniów i nauczycieli, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 2, s. 165–173.pl_PL
dc.referencesKlus-Stańska D., 2010, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlus-Stańska D., 2011, Oderwanie dydaktyki od pedagogiki ogólnej jako źródło jej kryzysu i znieruchomienia, [w:] T. Hejnicka-Bezwińska (red.), Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 139–151.pl_PL
dc.referencesKupisiewicz C., 2000, Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza „Graf Punkt”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLabov W., Waletzky J., 1967, Narrative analysis: Oral version of personal Experience, [w:] J. Helm (red.), Essays on the Verbal and Visiual Arts, American Ethnographical Society, San Francisco, s. 12–44.pl_PL
dc.referencesLalak D., 2009, Podejście biograficzne (biograficzność) w naukach o wychowaniu. Trzy perspektywy dyskursu, [w:] S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk, s. 257–287.pl_PL
dc.referencesLalak D., 2010, Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNawroczyński B. 1946, Zasady nauczania, Książnica Atlas, Warszawa 1946.pl_PL
dc.referencesOkoń W. 2003, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRodziewicz E., 1993, Od pedagogiki ku pedagogii, [w:] E. Rodziewicz, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Od pedagogiki do pedagogii, Wydawnictwo „Edytor”, Toruń, s. 13–26.pl_PL
dc.referencesRosenthal G., 2012 Badania biograficzne, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków, s. 279–307.pl_PL
dc.referencesShütze F. 2012, Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków, s. 141-278.pl_PL
dc.referencesSzkudlarek T., 1992, McLaren i Agata, [w:] Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy, cz II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 45–51.pl_PL
dc.referencesUrbaniak-Zając D., 1999, Wywiad narracyjny na tle innych technik wywiadu, „Edukacja”, nr 4, s. 29–39.pl_PL
dc.referencesZamojski P., 2010, Pomyśleć szkołę inaczej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkoterwas.a@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.14
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe