Show simple item record

dc.contributor.authorKrawczyk-Bocian, Amelia
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T12:37:34Z
dc.date.available2022-06-28T12:37:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKrawczyk-Bocian A., O potrzebie badań biograficzno-narracyjnych w pedagogice, [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 49-56, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42300
dc.description.abstractArtykuł ukazuje możliwości wykorzystania badań biograficzno-narracyjnych do odkrywania historii życia człowieka, nadawania sensów i znaczeń przeżytym zdarzeniom w biografii indywidualnej w perspektywie czasu. Przedstawione w artykule techniki narracyjne zachęcają do pracy badawczej nastawionej na spotkanie z człowiekiem i jego historią życia. Artykuł kierowany jest do osób, które zamierzają podjąć trud prowadzenia badań biograficzno-narracyjnych.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents the possible use of biographical narrative research in exploring the history of human life, giving sense and meanings to the experience in the individual’s biography in time perspective. The narrative techniques presented in the article encourage research aimed at meeting the man and his life story. Article is dedicated to those who intend to make an effort to conduct biographical narrative research.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnarracjapl_PL
dc.subjectbiografiapl_PL
dc.subjectbadania jakościowepl_PL
dc.subjectnarrationpl_PL
dc.subjectbiographypl_PL
dc.subjectempirical quality researchpl_PL
dc.subjectnarrative interviewpl_PL
dc.titleO potrzebie badań biograficzno-narracyjnych w pedagogicepl_PL
dc.title.alternativeThe need for biographical narrative research in pedagogypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number49-56pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesBauman T., 2011, Poznawczy status danych jakościowych, [w:] J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K. Szmidta (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Karków, s. 91–105.pl_PL
dc.referencesBruner J., 1990, Życie jako narracja, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4.pl_PL
dc.referencesBrzezińska A., 2000, Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChase S., 2009, Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, PWN, Warszawa, s.15–55.pl_PL
dc.referencesChrzczonowicz A., 2011, Narracja w psychiatrii-teoria, zastosowanie, związki ze zdrowiem psychicznym, „Postępy w Psychiatrii i Neurologii”, nr 20 (4), s. 283–289.pl_PL
dc.referencesDubas E., 2000, Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDemetrio D., 2000, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesGiddens A., 2001, Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrochalska M., 2011 , Transgresyjne trajektorie. Zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls’, Kraków.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., 1999, Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych, IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., 2008, Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.pl_PL
dc.referencesKrawczyk-Bocian A., 2008, Mity o narracji. Od subiektywizmu do problemu interpretacji, „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja”, nr 2 (42), s. 37–51.pl_PL
dc.referencesKrawczyk-Bocian A., 2011, Narracja jako spotkanie, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 1, s. 199–205.pl_PL
dc.referencesKrawczyk-Bocian A., 2011, Zdarzenia krytyczne w biografii indywidualnej młodych dorosłych, [w:] E. Dubas, W. Świtalski (red.), Uczenie się z (własnej) biografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 69–90.pl_PL
dc.referencesKrawczyk-Bocian A., 2012, Przebieg procesów trajektoryjnych Fritza Schűtzego i jego zastosowanie w badaniach empirycznych, „Edukacja Dorosłych”, nr 2 (67), s. 129–141.pl_PL
dc.referencesKrawczyk-Bocian A., 2012, Strategie radzenia sobie z krytycznymi zdarzeniami życiowymi, [w:] J. Deręgowska, M. Majorczyk, J. Świątkiewicz (red.), Oblicza kryzysu współczesnego człowieka, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, s. 257–277.pl_PL
dc.referencesKrawczyk-Bocian A., 2013, Doświadczanie zdarzeń krytycznych. Narracje biograficzne dorosłych dzieci alkoholików, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesNeckar J., 2000, Narracyjne ujęcie „Ja” na tle innych sposobów jego ujmowania, [w:] A. Gałdowa (red.), Tożsamość człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 139–148.pl_PL
dc.referencesNowak-Dziemianowicz M., 2002, Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.pl_PL
dc.referencesOleś P, Chmielnicka-Kuter E., 2010, Ja dialogowe, [w:] Straś-Romanowska M, Bartosz B, Żurko M (red.), Badania narracyjne w psychologii, Wydawnictwo Psychologii i Kultury „Eneteia”, Warszawa, s. 247–269.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., 1989, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., 1992, Filozofia osoby, Wydawnictwo PAT, Kraków.pl_PL
dc.referencesRosner K., 2003, Narracja, tożsamość i czas, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesTeusz G., 2010, Historie, według których żyjemy. W kręgu narracji, [w:] M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Psychologia małych i wielkich narracji, Wydawnictwo Psychologii i Kultury „Eneteia”, Warszawa, s. 151–156.pl_PL
dc.referencesTischner J., 1990, Filozofia dramatu, Editions du dialoguwe, Paris.pl_PL
dc.referencesTokarska U., 1999, W poszukiwaniu jedności i celu. Wybrane techniki narracyjne, [w:] A. Gałdowa (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 169–218.pl_PL
dc.referencesTripp D., 1996, Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrzebiński J., 2002, Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesStemplewska-Żakowicz K., Zalewski B., 2010a, Czym jest dobra narracja? Struktura narracji z perspektywy badaczy i klinicystów, [w:] M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Badania narracyjne w psychologii, Wydawnictwo Psychologii i Kultury „Eneteia”, Warszawa, s. 17–51.pl_PL
dc.referencesStraś-Romanowska M., Bartosz B., Żurko M., (red.), 2010a, Badania narracyjne w psychologii, Wydawnictwo Psychologii i Kultury „Eneteia”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStraś-Romanowska M, Bartosz B., Żurko M., (red.), 2010b, Psychologia małych i wielkich narracji, Wydawnictwo Psychologii i Kultury „Eneteia”, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmelia.krawczyk@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.04
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe