Show simple item record

dc.contributor.authorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T12:30:03Z
dc.date.available2022-06-28T12:30:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDubas E., Biograficzność w kontekście całożyciowego uczenia się, [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 11-29, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42298
dc.description.abstractAutorka przedstawia biograficzność jako ważną kategorię poznawczą oraz teoretyczną koncepcję w badaniach biograficznych. Ukazuje obecność biograficzności w refleksji polskich badaczy, w szczególności andragogów. Prezentuje autorską koncepcję biograficzności w ujęciu Petera Alheita, zwracając uwagę na jej ujęcie systemowe (jako paradygmat w edukacji dorosłych) oraz jako osobową kompetencję. Koncepcję biograficzności łączy z całożyciowym uczeniem się. Wskazuje tezy koncepcji biograficzności według P. Alheita w odniesieniu do całożyciowego uczenia się, możliwe do empirycznej weryfikacji. Tekst kończy próba całościowego ujęcia biograficzności jako teoretycznej ramy dla badań biograficznych.pl_PL
dc.description.abstractThe authoress undertakes the task of presenting biographicity as an important scientific category and theoretical conception in biographical research. She shows the existence of biographicity in the reflection of Polish researchers, especially Polish andragogists. She presents the conception of biographicity from Peter Alheit’s point of view, emphasizing its systematic approach (as paradigm in adult education) and personal competence. She connects biographicity conception with lifelong learning. She points out theses of biographicity conception to P. Alheit referring to lifelong learning, which are suitable for empirical studies. The text ends with an attempt of whole approach to biographicity as a theoretical frame for biographical research.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkoncepcja biograficznościpl_PL
dc.subjectujęcie według Petera Alheitapl_PL
dc.subjectodniesienie do całożyciowego uczenia siępl_PL
dc.subjectcałościowe ujęcie biograficznościpl_PL
dc.subjectbiographicitypl_PL
dc.subjectconception from Peter Alheit’s point of viewpl_PL
dc.subjectbiographicity connected with lifelong learningpl_PL
dc.subjectbiographicity – the whole approachpl_PL
dc.titleBiograficzność w kontekście całożyciowego uczenia siępl_PL
dc.title.alternativeBiographicity in the context of lifelong learningpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number11-29pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesAlheit P., 1990, Biographizität als Projekt. Der „biographische Ansatz” in der Erwachsenenbildung, Universität Bremen.pl_PL
dc.referencesAlheit P., 2011, Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się, tłum. P. Poniatowska, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3 (55), s. 7–21.pl_PL
dc.referencesDubas E., 1996, Peter Alheit, Biographizität als Projekt, Universität Bremen 1990, stron 80, „Edukacja Dorosłych”, nr 1 (10), recenzja, s. 161–170.pl_PL
dc.referencesDubas E., 1998, Biograficzność w oświacie dorosłych – wybrane stanowiska, „Edukacja Dorosłych”, nr 3 (20), s. 33–48.pl_PL
dc.referencesDubas E., 2000, Biograficzność w oświacie dorosłych w ujęciu Olgi Czerniawskiej, [w:] B. Juraś-Krawczyk, B. Śliwerski (red.), Pedagogiczne drogowskazy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 162–170.pl_PL
dc.referencesDubas E., 2009, Refleksja autobiograficzna jako aktywność edukacyjna w kontekście całożyciowego uczenia się, [w:] A. Fabiś, S. Kędziora (red.), Aktywność społeczna, kulturalna i edukacyjna, Mysłowice–Zakopane, s. 41–53.pl_PL
dc.referencesGolonka-Legut J., 2014, Potencjał edukacyjny doświadczenia życiowego osób starszych z perspektywy czasu, Uniwersytet Wrocławski, praca doktorska.pl_PL
dc.referencesIlleris K., 2006, Trzy wymiary uczenia się, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław.pl_PL
dc.referencesJarvis P., 2007, Globalisation, Lifelong Learning and the Learning Society Sociological Perspectives, Routlege Taylor & Francis Group, London–New York.pl_PL
dc.referencesJarvis P., 2012, Osobowe uczenie się: uczenie się w działaniu, [w:] W. Jakubowski (red.), Kultura jako przestrzeń edukacyjna Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 9–26.pl_PL
dc.referencesKidd R.J., 1966, The Implications of Continuous Learning, Age, Toronto.pl_PL
dc.referencesLalak D., 2010, Życie jako biografia Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMalewski M., 2010, Od nauczania do uczenia się o paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMazurek E., 2013, Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPietrasiński Z., 1990, Rozwój człowieka dorosłego, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPółturzycki J., 2002, Edukacja dorosłych jako realizacja kształcenia ustawicznego, [w:] E. Dubas, O. Czerniawska (red.), Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Uniwersytet Łódzki, Warszawa 2002, s. 311–330.pl_PL
dc.referencesSkibińska E., 2006, Mikroświaty kobiet Relacje autobiograficzne, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarvis P., 2008, Democracy, Lifelong Learning and the Learning Society Active Citizenship in a Late Modern Age, Routlege Taylor & Francis Group, London–New York.pl_PL
dc.contributor.authorEmaileladubas@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.02
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe