Show simple item record

dc.contributor.authorMarcinczak, Szymon
dc.contributor.editorJakóbczyk-Gryszkiewicz, Jolanta
dc.date.accessioned2022-06-23T07:52:49Z
dc.date.available2022-06-23T07:52:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationMarcińczak Sz., Proces segregacji społecznej w Łódzkim Regionie Miejskim w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji, Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 133-154, https://doi.org/10.18778/7525-605-5.08pl_PL
dc.identifier.isbn978‐83‐7525‐605‐5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42236
dc.descriptionAutor w swojej pracy omówił przemiany społeczne regionu miejskiego Łodzi. Korzystając z literatury światowej dokonał analizy segregacji społecznej opierając się na danych z lat 1988-2022. Badacz wskazał na wzrost heterogeniczności procesów segregacji.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Książka finansowana ze środków Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprzemiany społecznepl_PL
dc.subjectregion miejski Łodzipl_PL
dc.subjectheterogeniczności procesów segregacjipl_PL
dc.titleProces segregacji społecznej w Łódzkim Regionie Miejskim w okresie transformacji ustrojowejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.page.number133-154pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Urbanizacji Przestrzenipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-935-8
dc.referencesBORÉN T., GENTILE M., 2007, Metropolitan Processes in Post-Communist States: An Introduction, [w:] T. Borén, M. Gentile (red.), Metropolitan Processes in Post-Communist States, „Geografiska Annaler”, 89B, s. 95–110.pl_PL
dc.referencesBRADE I., HERFERT G., WEST K., 2009, Recent trends and future prospects of socio-spatial differentiation in urban regions of Central and Eastern Europe: A lull before the storm?, „Cities”, No. 26, s. 233–244.pl_PL
dc.referencesBROWN L.A., CHUNG S.Y., 2006, Spatial segregation, segregation indices and the geographical perspective, „Population Space and Place”, No. 12, s. 125–143.pl_PL
dc.referencesDOMAŃSKI H., 2004, Struktura społeczna, Wyd. Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGENTILE M., SJÖBERG G., 2010, Spaces of Priority: The Geography of Soviet Housing Construction in Daugavpils, Latvia, „Annals of the Association of American Geographers”, No. 100, s. 1–25.pl_PL
dc.referencesGRANIS R., 2002, Discussion: segregation indices and their functional inputs, „Sociological Methodology”, No. 32, s. 69–84.pl_PL
dc.referencesHIRT S., 2007, Suburbanising Sofia: Characteristics of Post-socialist Peri-urban Change, „Urban Geography”, No. 28, s. 755–780.pl_PL
dc.referencesJAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1997, Demographic characteristics of Łódź, [w:] S. Liszewski, C. Young (red.), A comparative study of Łódź and Manchester, Łódź University Press, Łódź, s. 111–124.pl_PL
dc.referencesJAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 2010, Zmiany liczby i rozmieszczenia ludności regionu miejskiego Łodzi, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Sz. Marcińczak, A. Siejkowska (red.), Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 27–43.pl_PL
dc.referencesJAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., MARCIŃCZAK SZ., SIEJKOWSKA A. (red.), 2010, Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJOHNSTON R., POULSEN M., FORREST J., 2002, Rethinking the analysis of ethnic residential patterns: segregation, isolation or concentration thresholds in Auckland, New Zealand, „Geographical Analysis”, No. 34, s. 245–261.pl_PL
dc.referencesJOHNSTON R., POULSEN M., FORREST J., 2005, On the measurement and meaning of residential segregation: a reply to Simpson, „Urban Studies”, No. 42, s. 1221–1227.pl_PL
dc.referencesJOHNSTON R., POULSEN M., FORREST J., 2010, Moving On from Indices, Refocusing on Mix: On Measuring and Understanding Ethnic Patterns of Residential Segregation, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, No. 36, s. 697–706.pl_PL
dc.referencesKÄHRIK A., TAMMARU T., 2008, Population Composition in New Suburban Settlements of the Tallinn Metropolitan Area, „Urban Studies”, No. 45, s. 1055–1079.pl_PL
dc.referencesKÄHRIK A., TAMMARU T., 2010, Soviet Prefabricated Panel Housing Estates: Areas of Continued Social Mix or Decline? The case of Tallinn, „Housing Studies”, No. 25, s. 201– 219.pl_PL
dc.referencesKEMPEN VAN R., ÖZÜEKREN A.S., 1998, Ethnic segregation in cities: new forms and explanations in a dynamic world, „Urban Studies”, No. 35, s. 1631–1653.pl_PL
dc.referencesKEMPEN VAN, R., MURIE A., 2009, The New Divided City: Changing Patterns in European Cities, „Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie”, No. 100, s. 377–398.pl_PL
dc.referencesKOK H., KOVÁCS Z., 1999, The Process of Suburbanization in the Agglomeration of Budapest, „Netherlands Journal of Housing and the Built Environment”, No. 14, s. 119–141.pl_PL
dc.referencesKOVÁCS Z., 1998, Ghettoisation or Gentrification? Post-socialist Scenerios for Budapest, „Netherlands Journal of Housing and the Built Environment”, No. 13, s. 63–81.pl_PL
dc.referencesKOVÁCS Z., 2009, Social and Economic Transformation of Historical Neighbourhoods in Budapest, „Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie”, No. 100, s. 399–416.pl_PL
dc.referencesKUPISZEWSKI M., DURHAM H., REES P., 1998, Internal Migration and Urban Change in Poland, „European Journal of Population”, No. 14(3).pl_PL
dc.referencesLADÁNYI J., 2002, Residential Segregation among Social and Ethnic Groups in Budapest under the Post-communist Transition, [w:] P. Marcuse, R. van Kempen (red.), Of States and Cities: The Partitioning of Urban Space. Oxford University Press, Oxford , s. 170–182.pl_PL
dc.referencesLEETMAA K., TAMMARU T., 2007, Suburbanization in Countries in Transition: Destinations of Suburbanizers, „Geografiska Annaler”, 89B, s. 127–146.pl_PL
dc.referencesLEETMAA K., TAMMARU T., ANNISTE K., 2009, From Priority-Led to Market-Led Suburbanization in a Post-Communist Metropolis, „Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie”, No. 100, s. 436–453.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2004, Przemiany struktury przestrzennej aglomeracji przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (przykład łódzkiej aglomeracji miejskiej), [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Uniwersytet Opolski, Opole. s. 9–25.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2005, Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi, [w:] K. Bald, T. Markowski (red.), Obszar metropolitalny Łodzi – wyzwania i problem, „Biuletyn KPZK PAN”, nr 215, s. 67–81.pl_PL
dc.referencesMARCIŃCZAK S., 2009, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988– 2005, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMARCIŃCZAK S., 2010a, Mieszkańcy łódzkich suburbiów w świetle wyników badań terenowych, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, S. Marcińczak, A. Siejkowska, Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 108–121.pl_PL
dc.referencesMARCIŃCZAK S., 2010b, Struktura ludności regionu miejskiego Łodzi według Narodowego Spisu Powszechnego z roku 1988 i 2002, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, S. Marcińczak, A. Siejkowska, Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regonach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 92–107.pl_PL
dc.referencesMARCIŃCZAK S., SAGAN I (w druku), The socio-spatial restructuring of Łódź, Poland, „Urban Studies”.pl_PL
dc.referencesMARSZAŁ T., 1999, Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, [w:] T. Marszał (red.). Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. – zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, „Biuletyn KPZK PAN”, nr 190, s. 7–27.pl_PL
dc.referencesMUSTERD S., 2005, Social and Ethnic Segregation in Europe: Levels, Causes, and Effects, „Journal of Urban Affairs”, No. 2, s. 27–36.pl_PL
dc.referencesOUŘEDNÍČEK M., 2007, Differential Suburban Development in the Prague Urban Region, „Geografiska Annaler”, 89B, s. 111–126.pl_PL
dc.referencesPEACH C., 2009, Slippery Segregation: Discovering or Manufacturing Ghettos?, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, No. 35, s. 1381–1395.pl_PL
dc.referencesPOULSEN M.F., JOHNSTON R.J., FORREST J., 2001, Intraurban ethnic enclaves: introducing a knowledge-based classification method, „Environment and Planning”, A 33, No. 20, s. 71–82.pl_PL
dc.referencesREARDON S.F., O’SULLIVAN D., 2004, Measures of Spatial Segregation, „Sociological Methodology”, No. 34, s. 121–162.pl_PL
dc.referencesSIEJKOWSKA A., 2010, Zabudowa mieszkaniowa i użytkowanie ziemi w regionie miejskim Łodzi, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, S. Marcińczak, A. Siejkowska (red.), Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 63–89.pl_PL
dc.referencesSIMPSON L., 2004, Statistics of racial segregation: measures, evidence and policy, „Urban Studies”, No. 41, s. 661–681.pl_PL
dc.referencesSIMPSON L., 2005, On the measurement and meaning of residential segregation: a reply to Johnston, Poulsen and Forrest, „Urban Studies”, No. 42, s. 1229–1230.pl_PL
dc.referencesSIN C.H., 2003, The interpretation of segregation indices in context: the case of P* in Singapore, „The Professional Geographer”, No. 54, s. 422–437.pl_PL
dc.referencesSTOYANOV P., FRANTZ K., 2006, Gated communities in Bulgaria: interpreting a new trend in post-communist urban development, „GeoJournal”, No. 66, s. 57–63.pl_PL
dc.referencesStruktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 roku, 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSTRASZEWICZ L., 1954, Strefa podmiejska Łodzi, „Przegląd Geograficzny”, No. 26, s. 137–155.pl_PL
dc.referencesSÝKORA L., 1999, Changes in the internal spatial structure of post-communist Prague, „Geo Journal”, No. 49, s. 79–89.pl_PL
dc.referencesSÝKORA L., 2005, Gentrification in post-communist cities, [w:] R. Atkinson, G. Bridge (red.), Gentrification in a Global Context: The new urban colonialism, Routledge, New York– London, s. 90–105.pl_PL
dc.referencesSÝKORA L., 2007, The Czech Case Study – Social Inequalities in Urban Areas and Their Relationship with Competitiveness in the Czech Republic, [w:] V. Szirmai (red.), Social Inequalities in Urban Areas and Globalisation: The Case of Central Europe, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Science, Pécs, s. 77–104.pl_PL
dc.referencesSÝKORA L., 2009, New Socio-Spatial Formations: Places of Residential Segregation and Separation in Czechia, „Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie”, No. 100, s. 417–435.pl_PL
dc.referencesSZELÉNYI I., 1983, Urban Inequalities Under State Socialism, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesTAMMARU T., KULU H. KASK I., 2004, Urbanization, suburbanization and counterurbanization in Estonia, „Eurasian Geography and Economics”, No. 45, s. 212–229.pl_PL
dc.referencesTAMMARU T., LEETMAA K., 2007, Suburbanization in relation to education in the Tallinn metropolitan area, „Population, Space and Place”, No. 13, s. 279–292.pl_PL
dc.referencesTUROK I., MYKHNENKO V., 2007, Trajectories of European Cities: 1960–2005, „Cities”, No. 24, s. 165–182.pl_PL
dc.referencesWĘCŁAWOWICZ G., 1988, Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski, Ossolineum, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWĘCŁAWOWICZ G., 1992, Segregacja ludności według poziomu wykształcenia w największych miastach Polski, [w:] K. Wódz, K. Czekaj (red.), Szkoła chicagowska w socjologii, Uniwersytet Śląski, Katowice–Warszawa, s. 185–222.pl_PL
dc.referencesWĘCŁAWOWICZ G., 1998, Social Polarisation in Postsocialist Cities: Budapest, Prague and Warsaw, [w:] G. Enyedi, (red.), Social Change and Urban Restructuring in Central Europe, Akadémiai Kiadó, Budapest, s. 55–66.pl_PL
dc.referencesWĘCŁAWOWICZ G., 2003, Społeczna geografia miasta, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWĘCŁAWOWICZ G., 2004, Where the grass is greener in Poland: Regional and Intra-urban Inequalities, [w:] R.I. Lee D.M. Smith (red.), Geographies and Moralities. International Perspectives on Development, Justice and Place, Blackwell, London, s. 62–77.pl_PL
dc.referencesWONG D., 2008, A local multidimensional approach to evaluate changes in segregation, „Urban Geography”, No. 29, s. 55–472.pl_PL
dc.referencesWIĘCŁAW-MICHNIEWSKA J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesZBOROWSKI A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-605-5.08
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe