Show simple item record

dc.contributor.authorLasocińska, Kamila
dc.contributor.editorModrzejewska-Świgulska, Monika
dc.date.accessioned2022-06-21T13:23:35Z
dc.date.available2022-06-21T13:23:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationLasocińska K., Badania biograficzne wśród artystów plastyków – refleksja badacza, [w:] Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria, „Twórczość i Edukacja”, t. 3, Modrzejewska-Świgulska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 89-104, https://doi.org/10.18778/8088-224-9.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-224-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42215
dc.description.abstractIn her article, the Author presents her reflections and deliberations concerning biographic research, which were the aftermath of interviews that she had carried out among artists. She shares her suggestions on the narrative interviews and the limitations that may appear in the process of reconstructing a biography. She also draws attention to the role of art in these biographies, treating it as an important aspect of life of the studied individuals, but also as a significant element of a reconstructed biography.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofModrzejewska-Świgulska M. (red.), Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria, „Twórczość i Edukacja”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseries„Twórczość i Edukacja”;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbiographypl_PL
dc.subjectcreationpl_PL
dc.subjectcreatorspl_PL
dc.subjectbiography reconstructionspl_PL
dc.subjectnarrative interviewpl_PL
dc.subjectbiographical researchpl_PL
dc.titleBadania biograficzne wśród artystów plastyków – refleksja badaczapl_PL
dc.title.alternativeBiograpic research in artists – a researcher’s reflectionspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number89-104pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-225-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteKamila Lasocińska obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Dydaktyki Ogólnej i Psychodydaktyki Twórczości Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jest absolwentką Wydziału Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki aktywności twórczej człowieka w aspekcie jego doświadczeń autobiograficznych. Autorka monografii Życie poza schematem – analiza biografii twórców, w której prezentuje wyniki badań biograficznych przeprowadzonych wśród absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, współautorka książki „Autobiografia jako twórcze wyzwanie – scenariusze warsztatów biograficznych” (wraz z dr Joanną K. Wawrzyniak).pl_PL
dc.referencesBeck U., Giddens A., Lash S., 2009, Modernizacja refleksyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCropley A., 2001, Creativity and Education and Learning. A Guide for Teachers and Educators, Kogan Page, London.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., 1985, Wartościowanie – zjawisko inklinacji pozytywnej (o naturze optymizmu), Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDąbrowski, K., 1975, Dezintegracja pozytywna, [w:] Trud istnienia, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 24–27, 31–32.pl_PL
dc.referencesDąbrowski K., 1996, W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGergen K., 2009, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens A., 2006, Przemiany intymności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLasocińska K., 2009a, Badania biograficzne twórców. Rola twórczości w kształtowaniu życia, [w:] K.J. Szmidt (red.), Metody pedagogicznych badań nad twórczością, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź, s. 105–147.pl_PL
dc.referencesLasocińska K., 2009b, Znaczenie odpowiedzialności w biografiach twórczych. Projektowanie własnego życia, „Rocznik Filozoficzno-Społeczny. Civitas Hominibus”, nr 4, s. 115–129.pl_PL
dc.referencesLasocińska K., 2011a, Relacje społeczne w biografiach twórczych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, [w:] J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Ciągłość i zmiana w teorii pedagogiki społecznej – wybrane zagadnienia, „Łódzkie Studia Pedagogiczne”, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 155–175.pl_PL
dc.referencesLasocińska K., 2011b, Życie poza schematem. Analiza biografii twórców, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.pl_PL
dc.referencesLasocińska K., 2012, Dylematy życia codziennego osób uzdolnionych artystycznie, [w:] W. Limont, J. Cieślikowska, D. Jastrzębska (red.), Zdolni w szkole czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, ORE, Warszawa, s. 138–144.pl_PL
dc.referencesLasocińska K., 2013, Zróżnicowanie współczesnych biografii a potrzeba refleksyjności w rozwoju osób dorosłych, Civitas Hominibus, Wydawnictwo AHE, Łódź.pl_PL
dc.referencesLasocińska K., 2014, Autobiografia jako autokreacja. Twórcze aspekty procesu myślenia autobiograficznego w edukacji dorosłych, [w:] E. Dubas, J. Stelmaszczyk (red.), Biografie edukacyjne wybrane konteksty, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 33–47.pl_PL
dc.referencesLasocińska K., Wawrzyniak J.K., 2013, Autobiografia jako twórcze wyzwanie. Scenariusze warsztatów biograficznych, Wydawnictwo Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeszniewski T., 2005, Czy tożsamość jest obecnie możliwa? Konsekwencje teoretyczne wynikające z kryzysu tożsamości współczesnego człowieka, [w:] E. Hałas, K.T. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 146–163.pl_PL
dc.referencesMaslow A., 2006, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiechowski M.M., 2006, „Mellow out“, they say. If I only could. Intensities and sensitovities of the young and bright, [w:] D. Ambrose, T. Cross (eds), Morality, Ethics, and Gifted Minds, Springer Science and Business Media, New York, s. 177–194.pl_PL
dc.referencesRogers C., 2002, O stawaniu się osobą: poglądy terapeuty na psychoterapię, Wydawnictwo Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesSzmidt K.J., 2013, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.pl_PL
dc.referencesTokarz, A., 2004, Stymulowanie motywacji sprzyjającej aktywności w szkole, [w:] W. Limont (red.), Teoria i praktyka w edukacji uczniów zdolnych, Wydawnictwo Impuls, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-224-9.07
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL
dc.disciplinepsychologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe