Show simple item record

dc.contributor.authorBryła, Paweł
dc.contributor.editorDomański, Tomasz
dc.date.accessioned2021-08-25T10:11:10Z
dc.date.available2021-08-25T10:11:10Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationBryła P., Rola programu Erasmus w marketingu akademickim, [w:] Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, Domański T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 71-95, DOI: 10.18778/7525-501-0.05pl_PL
dc.identifier.isbn978–83–7525–501–0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38832
dc.description.abstractUczestnictwo uczelni w programie Erasmus wpisuje się w koncepcję marketingu akademickiego przez doskonalenie oferty podstawowej instytucji szkolnictwa wyższego i oferowanie dodatkowych korzyści grupom interesariuszy (partnerów strategicznych). Od 1987 r. program Erasmus wspiera podnoszenie jakości kształcenia poprzez ułatwianie szkołom wyższym współpracy i wymiany doświadczeń, w której kluczowe miejsce zajmuje mobilność studentów i pracowników. Obejmuje szereg działań, z których najistotniejsze to wyjazdy i przyjazdy studentów na częściowe studia zagraniczne (od 3 do 12 miesięcy), udział studentów w zagranicznych praktykach w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i pozarządowych oraz wizyty dydaktyczne wykładowców na uczelniach partnerskich. Wymienione formy współpracy realizowane są w oparciu o umowy bilateralne z uczelniami zagranicznymi. W niniejszym rozdziale przedstawiono: cele i zasady funkcjonowania programu Erasmus; wybrane dane statystyczne dotyczące implementacji tego programu ze szczególnym uwzględnieniem udziału polskich uczelni, wybrane działania podejmowane przez polskie instytucje szkolnictwa wyższego w celu promocji ich oferty za granicą; wyniki badań motywacji i satysfakcji studentów zagranicznych przyjeżdżających na wymianę Erasmusa do Polski oraz wyniki badania własnego obejmującego studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, którzy uczestniczyli w ostatnich latach w częściowych studiach zagranicznych w ramach programu Erasmus.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDomański T. (red.), Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprogram Erasmuspl_PL
dc.subjectmarketing akademickipl_PL
dc.subjectmobilność studentów i wykładowcówpl_PL
dc.subjectinternacjonalizacja uczelnipl_PL
dc.titleRola programu Erasmus w marketingu akademickimpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.page.number71-95pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-039-8
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Paweł Bryła jest adiunktem w Katedrze Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji i Wydziałowym Pełnomocnikiem Rektora ds. Programu Erasmus na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesCzłonkowska-Naumiuk M. (red.), Erasmus w Polsce w roku akademickim 2007/08, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesDecyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie oraz decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1357/2008/WE z 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1720/2006/WE.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Directorate-General for Education and Culture, The Impact of ERASMUS on European Higher Education: Quality, Openness and Internationalisation, DG EAC/33/2007, Brussels 2008.pl_PL
dc.referencesEuropejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS. Przewodnik dla użytkowników, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009 (tłumaczenie opracowania UE pt. ECTS Users’ Guide).pl_PL
dc.referencesJudson K., Aurand T., Karlovsky R., Applying relationship marketing principles in the university setting: an adaptation of the exchange relationship typology, The Marketing Management Journal, 1997, Vol. 17, No. 1, s. 184–197.pl_PL
dc.referencesKolanowska E., 10 lat Erasmusa w Polsce 1998–2008, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKrupnik S., Krzaklewska E., Studenci Erasmusa w Polsce — raport z badania Erasmus Student Network 2005, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesLewison D., Hawes J., Student Target Marketing Strategies for Universities, Jouurnal of College Admission, 2007, summer, s. 14–19.pl_PL
dc.referencesSaryusz-Wolski T., Figlewicz R., Antosiak A., Wodnicka D., Ciołkiewicz P., Jak studiuje się w Polsce? Badanie zadowolenia studentów Erasmusa 2001/2002, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesSheth J., Parvatiyar A., Relationship Marketing in Consumer Markets: Antecedents and Consequences, Journal of the Academy of Marketing Science, 1995, Vol. 23, No. 4, s. 255–271.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-501-0.05
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe