Show simple item record

dc.contributor.authorGałązka, Piotr
dc.date.accessioned2021-06-07T18:08:09Z
dc.date.available2021-06-07T18:08:09Z
dc.date.issued2020-12-31
dc.identifier.issn2391-6478
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36078
dc.description.abstractThe purpose of the article is to discuss the Consumer Credit Directive, as well as to make an assessment of the most important changes postulates of the Directive in the event of dynamic changes on the retail credit market. The article is based on the comments and opinions of the representatives of the doctrine, combined with the postulates of consumer organizations and supervisors, as well as analyses conducted by the European Commission as sole institution equipped with the legislative initiative in the EU.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest omówienie Dyrektywy o kredycie konsumenckim oraz dokonanie oceny najważniejszych postulatów zmian w przepisach Dyrektywy w sytuacji dynamicznych zmian na rynku kredytów detalicznych. Podstawę rozważań artykułu stanowią uwagi i opinie przedstawicieli doktryny, zestawione z postulatami organizacji konsumenckich, nadzorców, a także analizami prowadzonymi przez Komisję Europejską jako instytucji wyposażonej w prawo inicjatywy ustawodawczej w UE.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;28pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectconsumer crediten
dc.subjectfinancial servicesen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectresponsible lendingen
dc.subjectkredyt konsumenckipl
dc.subjectusługi finansowepl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectodpowiedzialne pożyczaniepl
dc.titleDyrektywa o kredycie konsumenckim - uwagi de lege ferendapl
dc.title.alternativeConsumer Credit Directive – De Lege Ferenda Remarksen
dc.typeArticle
dc.page.number101-112
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławskipl
dc.identifier.eissn2353-5601
dc.referencesAyoub J., Bouyon S., 2018, Consumer Credit, Digitalisation and Behavioural Economics. Are new protection rules needed?, „ECRI Policy Brief”, no. 9, September.pl
dc.referencesCentral Bank of Ireland 2012, Consumer Protection Code 2012, pkt. 3.15, s. 11, https://www.centralbank.ie/docs/default-source/regulation/consumer-protection/other-codes-of-conduct/4-gns-4-2-7-cp-code-2012.pdf?sfvrsn=6 [dostęp 30.06.2020].pl
dc.referencesCitizens Advice 2017, Credit card companies pushing credit on millions of people who can’t pay, 17 listopada 2017 r., https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-citizens-advice-works/media/press-releases/credit-card-companies-pushing-credit-on-millions-of-people-who-cant-pay/ [dostęp 30.06.2020].pl
dc.referencesCyman D., 2016, Kierunki zmian ochrony konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska – Sectio H”, vol. 50, no. 4.pl
dc.referencesEuropean Coalition for Responsible Credit, Principles of Responsible Credit, https://www.respon-sible-credit.net/media.php?id=1651 [dostęp 28.06.2020].pl
dc.referencesEBA (Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego), 2016, Wytyczne dotyczące zasad nadzoru nad produktami i ustaleń zarządczych dla produktów bankowości detalicznej, EBA/GL/2015/18, 22 marca 2016 r., https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1412678/b0bf150d-2f9d-4c52-ab45-5738e2e380be/EBA-GL-2015-18%20Guidelines%20on%20product%20oversight%20and%20Governance_PL.pdf [dostęp 28.06.2020].pl
dc.referencesEurostat, 2019, Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia, dane z maja 2019 r., https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/pl&ol-did=359045 [dostęp 16.06.2020].pl
dc.referencesFairweather K., 2012, The development of responsible lending in the UK, [w:] J. Devenney, M. Kenny (red.), Consumer Credit, Debt and Investment in Europe, Cambridge University Press.pl
dc.referencesFinancial Services User Group Komisji Europejskiej, 2019, FSUG opinion and recommendations for the review of the Consumer Credit Directive, 8 kwietnia 2019 r., s. 6, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/fsug-opinions-190408-responsible-consumer-credit-lending_en.pdf [dostęp 28.06.2020].pl
dc.referencesGałązka P., 2019a, Dyrektywa o kredycie konsumenckim – konsultacje rozpoczęte, 21.01.2019 r., AleBank.pl, https://alebank.pl/dyrektywa-o-kredycie-konsumenckim-konsultacje-rozpoczete/ [dostęp 29.05.2020].pl
dc.referencesGałązka P., 2019b, Różnice w ocenie zdolności kredytowej konsumenta w państwach członkowskich UE jako ograniczenie jednolitego rynku kredytów – analiza w kontekście zasady minimalizacji danych z art. 5 RODO, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, nr 8.pl
dc.referencesGałązka P., 2019c, Obowiązki informacyjne dostawców usług finansowych według rozporządzenia PRIIP, [w:] E. Rutkowska-Tomaszewska, Informacja na rynku usług finansowych, PWE,Warszawa.pl
dc.referencesHowells G., Twigg-Flesner Ch.,Wilhelmsson T., 2017, Rethinking UE Consumer Law,Markets and the Law, City University of Hong Kong, Routledge.pl
dc.referencesKomisja Europejska 2002a, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning credit for consumers, COM/2002/0443 final – COD 2002/0222, Dz.Urz. UE E nr 331 z 31.12.2002.pl
dc.referencesKomisja Europejska 2002b, Nota prasowa „Consumer credit rules for the 21st century”, IP/02/1289, 11 września 2002, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_02_1289 [dostęp 27.06.2020].pl
dc.referencesKomisja Europejska 2004, Zmieniony wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego znoszącej dyrektywę 87/102/WE i zmieniającej dyrektywę 93/13/WE przedstawiona przez Komisję na mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE, COM(2004)747 końcowy, 2002/0222 (COD), 28 października 2004 r.pl
dc.referencesKomisja Europejska 2005, Zmieniony wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/WE, przedstawiony przez Komisję na mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE, COM(2005) 483 końcowy/2, 2002/0222 (COD), 23 listopada 2005 r.pl
dc.referencesKomisja Europejska 2018, Mapping of national approaches in relation to creditworthiness assessment under Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers, Bruksela, marzec 2018 r.pl
dc.referencesKomisja Europejska 2017, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych: szersza oferta i lepsze produkty, COM/2017/0139 final, Bruksela, marzec 2017 r.pl
dc.referencesKomisja Europejska 2020, Inception Impact Assessment – Review of the Consumer Credit Directive (2008/48/EC), Ref. Ares(2020)3256802, 23 czerwca 2020 r.pl
dc.referencesMonkiewicz J., Monkiewicz M., 2005, Tendencje rozwoju rozwoju ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. Nowe koncepcje i rozwiązania, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 1, z. 18.pl
dc.referencesNadolska A., 2019, Konsument i klient na rynku usług finansowych. Problem zakresu podmiotowego ochrony na rynku finansowym, [w:] J. Monkiewicz, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym, Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.referencesRamsay I., 2016, Changing Policy Paradigms of EU Consumer Credit and Debt Regulation, [w:] D. Leczykiewicz, S. Weatherill (red.), The Images of the Consumer in EU Law: Legislation, Free Movement and Competition Law, Hart Publishing, Oxford.pl
dc.referencesRutkowska-Tomaszewska E., Paleczna M., 2018, Idea odpowiedzialnego kredytowania na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w Polsce, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, nr 6(7).pl
dc.referencesRutkowska-Tomaszewska E., 2013, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.referencesSzpunar M., 2019, Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-125/18 Marc Gómez del Moral Guasch przeciwko Bankia SA, 10 września 2019 r.pl
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/65/WE z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE, Dz.Urz. UE L 271 z 9 października 2002 r.pl
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG, Dz. Urz. UE L nr 133 z 22 maja 2008 r., s. 66–92.pl
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz. Urz. UE L 60 z 28 lutego 2014 r.pl
dc.referencesDyrektywa Rady 87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego, Dz. Urz. UE L nr 42 z 12 lutego 1987 r., s. 48-53, polska wersja językowa: polskie wydanie specjalne: Rozdział 15 Tom 001, s. 326–331.pl
dc.referencesDyrektywa Rady 90/88/EWG z z dnia 22 lutego 1990 r. zmieniająca dyrektywę 87/102/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego, Dz. Urz. UE L 061 z 10 marca 1990 r., s. 14–18.pl
dc.contributor.authorEmailjoffl@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2391-6478.4.28.06
dc.relation.volume4


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0