Show simple item record

dc.contributor.authorWłodarczyk, Michał
dc.date.accessioned2020-07-13T12:29:10Z
dc.date.available2020-07-13T12:29:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32156
dc.description.abstractCelem tej pracy jest sklasyfikowanie czynników odpowiedzialnych za lokalizację i rozwój klastrów finansowych z wyszczególnieniem aglomeracji FinTech. Sklasyfikowane zostały w tym celu innowacje ich źródła oraz innowacyjność, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju FinTechów. Wykazano silne powiązanie pomiędzy wysokim poziomem innowacyjności w skali regionalnej a powstawaniem ośrodków branży FinTech. Dodatkowo proaktywne i nowoczesne podejście do kwestii regulacyjnej było czynnikiem sprzyjającym rozwojowi badanych klastrów finansowych.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this work is to classify the factors responsible for the location and development of financial clusters, detailing the FinTech agglomeration. For this purpose they have been classified innovations, their sources and innovativeness, which play a key role in the development of FinTechs. A strong link has been demonstrated between the high level of innovation on a regional scale and the creation of FinTech industry centers. In addition, a proactive and modern approach to the regulatory issue was a factor conducive to the development of the studied financial clusters.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;2
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectFinTechpl_PL
dc.subjectbankowośćpl_PL
dc.subjectklastrypl_PL
dc.subjectkapitał społecznypl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectbankingpl_PL
dc.subjectclusterspl_PL
dc.subjectsocial capitalpl_PL
dc.subjectinnovationpl_PL
dc.titleKlastry finansowe i aglomeracje fintech – czynniki lokalizacyjnepl_PL
dc.title.alternativeFinancial clusters and fintech agglomerations – location factorspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number145-156pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl_PL
dc.referencesCommunity Innovation Survey, [w:] Słownik Innowacji – Leksykon haseł, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=8AB71371365B49A9B7CC765EA70F8CC5 [dostęp 14.06.2019].pl_PL
dc.referencesDrucker P., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEuropean Cluster Trends, 2015, European Cluster Observatory, Komisja Europejska.pl_PL
dc.referencesEuropean Innovation Scoreboard, 2019, European Commission, Joint Research Centre, Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards.pl_PL
dc.referencesEuropean Innovation Scoreboard. Methodology Report, 2019, European Commission, Joint Research Centre, Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards.pl_PL
dc.referencesFinancial services clustering and its significance for London, 2003, Corporation of London, Londyn. Gazel M., Schwienbacher A., 2018, Enterpreneurial Fintech Clusters, „SSRN Electronic Journal”, nr 1.pl_PL
dc.referencesGFCI 25 Report, 2019, CDI & Z/Yen.pl_PL
dc.referencesGlapiński A., 2012, Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, „Konsumpcja i rozwój”, nr 1(2).pl_PL
dc.referencesHarasim J., Mitręga-Niestrój K., 2018, Fintech – Dylematy definicyjne i determinanty rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 531.pl_PL
dc.referencesKlasa kreatywna, [w:] Słownik Innowacji – Leksykon haseł, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=9FC93091B07344FCBC36C28830C958F8 [dostęp 20.06.2019].pl_PL
dc.referencesKowalski A.M., 2011, Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki przez internacjonalizację klastrów, „Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego”, nr 1.pl_PL
dc.referencesMarciniak S., 2000, Innowacje i rozwój gospodarczy, wyd. III, Kolegium Nauk Społecznych i Administracyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawapl_PL
dc.referencesMarciniak S., 2010, Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiotrowska J., 2013, Stymulanty i bariery działalności innowacyjnej w kontekście rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 32, tom 2.pl_PL
dc.referencesRedrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services, 2017, Global FinTech Report 2017, PwC.pl_PL
dc.referencesRegional Innovation Scoreboard, 2019, European Commission, Joint Research Centre, Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards.pl_PL
dc.referencesThe Future of Finance is Emerging: New Hubs, New Landscapes, Global FinTech Hub Report, 2018, Cambridge Center for Anternative Finance.pl_PL
dc.referencesThe Pulse of Fintech, 2019, Biannual global analysis of investment in fintech, KPMG.pl_PL
dc.referencesWójcik D., Knight E., Pazitka V., 2018, What turns cities into internationasl financial centres?, „Journal of Economic Geography”, no. 18.pl_PL
dc.date.defence2020
dc.relation.volume26pl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe