Show simple item record

dc.contributor.authorPolitowska-Iwaszko, Małgorzata
dc.date.accessioned2020-07-13T10:36:13Z
dc.date.available2020-07-13T10:36:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32151
dc.description.abstractRozwój i funkcjonowanie publicznej służby zdrowia w sytuacji ograniczonych środków budżetowych wymaga pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Działania takie nie powinny skutkować powstawaniem spirali zobowiązań, do której mogą doprowadzić np. kredyty krótkoterminowe. Ważne jest także, aby pozyskane źródło było elastyczne, obciążające budżet w stopniu niższym od korzyści, które można uzyskać dzięki jego uruchomieniu. W gospodarce rynkowej sprawdzonym, dodatkowym źródłem finansowania sektora prywatnego jest leasing. Podobnie jak podmioty prywatne, jednostki publicznej służby zdrowia mogą wykorzystać leasing jako dodatkowe źródło finansowania swojej działalności. W pracy przedstawiono wyniki badania empirycznego przeprowadzonego na próbie czasowej z lat 2013–2019, dotyczącego wykorzystania leasingu przez publiczną służbę zdrowia.pl_PL
dc.description.abstractThe development and functioning of public health services in the situation of limited budgetary resources requires obtaining additional sources of financing. Such actions should not result in the formation of a spiral of liabilities, which may be caused, for example, by short-term loans. It is also important that the acquired source is flexible, burdening the budget to a lower degree than the benefits that can be obtained thanks to its launch. In a market economy, leasing is a proven, additional source of financing for the private sector. Just as private entities, public health services can use leasing as an additional source of financing their activities. The paper presents the results of an empirical study conducted on a time trial from years 2013–2019 regarding the use of leasing by the public health servicepl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;2
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectleasingpl_PL
dc.subjectpubliczny zakład opieki zdrowotnejpl_PL
dc.subjectzamówienia publicznepl_PL
dc.subjectpublic healthcare institutionpl_PL
dc.subjectpublic procurementpl_PL
dc.titleLeasing jako źródło finansowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2013–2019pl_PL
dc.title.alternativeLeasing as a source of financing independent public healthcare institutions in Poland in the years 2013–2019pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number83-97pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBaran M., 2017, Leasing jako zewnętrzna forma finansowania działalności przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne Prawne i Administracyjne”, nr 3.pl_PL
dc.referencesBiernacki K., 2016, Podatkowe uwarunkowania finansowania inwestycji leasingiem operacyjnym lub finansowym, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 4 (82/1).pl_PL
dc.referencesBiernat P., Gronek E., 2018, Leasing jako dodatkowe źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka”, nr 3.pl_PL
dc.referencesDruk sejmowy 1699 z 10 lutego 2000 r. Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny z uzasadnieniem; http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/1699/$file/1699.pdf [dostęp 15.02.2020].pl_PL
dc.referencesGamova E., Zakirova O., 2019, Leasing of Hardware and Software Solutions in Health Care Systems: Potential Benefits and Perspectives, „Advances in Economics, Business and Management Research”, vol. 131.pl_PL
dc.referencesGazda M., 2016, O procesie racjonalizacji wydatków publicznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1.pl_PL
dc.referencesGniewek E., Gniewek E., P. Machnikowski (red.), 2019, Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorzałczyńska-Koczkodaj M., 2017, Finansowanie służby zdrowia w Polsce na przykładzie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 485.pl_PL
dc.referencesGUS, 2018a, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-iochrona-zdrowia-w-2018-roku,1,9.html [dostęp: 2.06.2020].pl_PL
dc.referencesGUS, 2018b, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. Aneks tabelaryczny, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2018-roku,1,9.html [dostęp 2.06.2020].pl_PL
dc.referencesHałaburda D.A., 2017, Niestandardowe instrumenty finansowania jednostek samorządu terytorialnego, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 4.pl_PL
dc.referencesHellich E., Wierzowiecka A., 2017, Nowy model finansowania szpitali w Polsce – szanse i zagrożenia, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 333pl_PL
dc.referencesJönsson B., Hampson G., Michaels J. et al., 2019 Advanced therapy medicinal products and health technology assessment principles and practices for value-based and sustainable healthcare. „The European Journal of Health Economics”, vol. 20.pl_PL
dc.referencesKeskin M., 2016, Trendy rozwojowe franchisingu w Polsce i Europie, „Ekonomia Międzynarodowa”, nr 13.pl_PL
dc.referencesKołek P., 2018, Problematyka wydatków sektora finansów publicznych w Polsce – wybrane aspekty prawne, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”, nr 1(27).pl_PL
dc.referencesMartynkiewicz-Frank M., 2017, Klasyfikacja umowy leasingowej w polskim i niemieckim prawie bilansowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 471.pl_PL
dc.referencesMiszczyńska K., 2019, Efektywność funkcjonowania szpitali publicznych w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMolga M., 2016, Rozwój rynku leasingu w Polsce, „Studia Ekonomiczne Prawne i Administracyjne”, nr 2.pl_PL
dc.referencesMoś Sz., 2017, Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemowym kontekście finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych, „Financial Law Review”, no. 2(3).pl_PL
dc.referencesPuławski M., 2018, Wykorzystanie faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, vol. 2(92).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień́ oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń́ Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, Dz.U. 2019, poz. 2450pl_PL
dc.referencesStarzyński W., 2014, Leasing w systemie zamówień publicznych w Polsce – uwarunkowania i ocena, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. XLVIII, 4 Sectio H.pl_PL
dc.referencesStarzyński W., 2016, Leasing i kredyt w systemie zamówień publicznych w Polsce na tle innych krajów UE, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. L, 4 Sectio H.pl_PL
dc.referencesSzymański J., 2016, Aukcja elektroniczna w zamówieniach udzielanych przez publiczną służbę zdrowia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. L, 4 Sectio H.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr 13/2018 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10.04.2018 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5.pl_PL
dc.referencesUrząd Zamówień Publicznych 2014, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji – nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, 2014, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/24879/UZP_dyrektywy.pdf [dostęp 22.02.2020].pl_PL
dc.referencesUrząd Zamówień Publicznych 2016, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r., 2016 r., https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/41557/Sprawozdanie-Urzedu-Zamowien-Publicznych-za-rok-2015.pdf [dostęp 22.02.2020].pl_PL
dc.referencesUrząd Zamówień Publicznych 2019, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r., https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/41555/Sprawozdanie-UZP-za-2018.pdf [dostęp 3.06.2020].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U., nr 16, poz. 93 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, Dz.U. 1994, nr 76, poz. 344.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień́ publicznych, Dz.U. 2019, poz. 1843.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 80, poz. 350 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. nr 21, poz. 86 ze zmpl_PL
dc.referencesUstawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 29 września 2004 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 ze zm.pl_PL
dc.referencesZgliczyński W.S. 2018, System ochrony zdrowia w Polsce – wybrane zagadnienia, Studia BAS nr 4.pl_PL
dc.date.defence2020
dc.relation.volume26pl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe