Show simple item record

dc.contributor.authorAdamik, Anna
dc.contributor.editorTrzmielak, Dariusz M.
dc.date.accessioned2019-09-11T11:05:53Z
dc.date.available2019-09-11T11:05:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationAdamik A., Źródła powodzenia małych i średnich przedsiębiorstw w branży biotechnologicznej, [w:] Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Trzmielak D. M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 105-135, doi: 10.18778/922375-5-6.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-922375-5-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30132
dc.descriptionW artykule podjęto próbę identyfikacji kluczowych parametrów oraz źródeł skuteczności polskich firm biotechnologicznych. Ponieważ ponad 90% z nich to przedsiębiorstwa małe i średnie, bazą do analiz jest profil charakteryzujący tego typu organizacje. W opracowaniu nałożono na niego profil firm branży biotechnologicznej. W wyniku zestawienia tych dwóch bloków informacji ustalono główne źródła sukcesu i problemów firm w branży biotechnologicznej oraz wynikające z nich wnioski. W celu zweryfikowania analiz literaturowych empirią, badaniu metodą opisu przypadków poddano dwie typowe dla branży małe firmy biotechnologiczne.pl_PL
dc.description.abstractThis paper attempts to identify the key parameters and sources of efficiency Polish biotechnology companies. As more than 90% of them are small and medium-sized the base for analysis is profile characterizing such organizations. In the study was applied SME profile on the profile of biotechnology firm. An overview of these two blocks of information was gave list of main successes and problems sources of biotechnology companies and let to prepare resulting conclusions. To verify the literature analysis by empirical data were described two cases of typical small biotech firm.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTrzmielak D. M. (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectźródła powodzeniapl_PL
dc.subjectmałe i średnie przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectbranża biotechnologicznapl_PL
dc.titleŹródła powodzenia małych i średnich przedsiębiorstw w branży biotechnologicznejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number105-135pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.referencesAdamik A., Flaszewska S., Partnerstwo wiedzy jako determinanta działań przedsiębiorczych [w:] S. Lachiewicz, S. Flaszewska, M. Nowicki (red.) Społeczno-organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesAdamik A.: Building competitive advantage based on cooperation as the basis for success of SME’s in high technology sector, [w:] J. Lewandowski, M. Sekieta (red.) Trends and ideas in management, A Series of Monographs, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódż 2007.pl_PL
dc.referencesBrodzicki T., Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych technologii w Gdańsku, IBnGR dla Miasta Gdańska, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesDominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, Warszawa, 2011.pl_PL
dc.referencesJaniuk I., Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesLachiewicz S., Załęczny L., Małe firmy w gospodarce rynkowej, [w:] Lachiewicz S. (red.), Małe firmy w regionie łódzkim, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesŁuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesMatejun M. (red) Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, Difin, Warszawa, 2012.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stan i kierunki rozwoju biogospodarki, Warszawa, 2007.pl_PL
dc.referencesNogalski B., J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz, Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego zależy?, „AIG” sp. z o. o. – Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz 2004.pl_PL
dc.referencesOECD, The Bioecenomy to 2030. Designing a Policy Agenda. Main Findings and Policy Conclusions, Paris 2009.pl_PL
dc.referencesPiasecki B., Mała firma w teoriach ekonomicznych, [w:] Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesPMR, Pharmaceutical biotechnology in Poland: current conditions and forecasts, 2011.pl_PL
dc.referencesPodlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, Startery Podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor biotechnologii, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.pl_PL
dc.referencesSafin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesSektor farmaceutyczny i biotechnologiczny w Polsce, Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSektor małych i średnich przedsiębiorstwa w Polsce, Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSkawińska E., Zalewski R.I., Przykłady klastrów w dziedzinie biotechnologii [w:] Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat, Europa, Polska, PWE, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesStawasz E., Charakterystyka i potrzeby firm wysoko innowacyjnych z sektora MSP w regionie łódzkim [w:] L. Lewandowska (red.), Konkurencyjność firm regionu łódzkiego na rynkach międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesTurowski K., Sektor wysokiej techniki jako główne źródło wzrostu we współczesnej gospodarce światowej [w:] D. Kopycińska( red.) Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.pl_PL
dc.referencesWasilczuk J.E., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesWojnicka E. (red.), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2006.pl_PL
dc.referencesZakrzewska–Bielawska A., Relacje między strategią a struktura organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe nr 1095, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesbiotechnologia.plpl_PL
dc.referencesMinisterstwo dofinansuje aparaturę badawczą, online, protokół dostępu: http://dolinabiotechnologiczna.pl/nowosci/ministerstwo-dofinansowuje-aparature-badawcza/, data dostępu 4.10.2011pl_PL
dc.referencesMNiSzW:Biotechnologiapl_PL
dc.referencesPortal Biotechnologia.compl_PL
dc.referencesPortal dolinabiotechnologiczna.plpl_PL
dc.referencesUstawa refundacyjna spowoduje zapaść krajowego przemysłu, 23.03.2011, online, protokół dostępu: http://www.biotechnologia.com.pl/biotechnologiaportal/info/farmacja/22_aktualnosci/228692,ustawa_refundacyjna_spowoduje_zapasc_krajowego_przemysu_.html, data dostępu 22.09.2011;pl_PL
dc.referenceswww.btl.com.plpl_PL
dc.referenceswww.trimen.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/922375-5-6.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe