SPIS TREŚCI

  Artykuły

 1. Zmiany demograficzne jako wyzwanie dla polityki lokalnej. Przykład Rokietnicy w aglomeracji poznańskiej
  Edyta Bąkowska
 2. Zakres przestrzenny lokalnych systemów osadniczych jako czynnik kształtujący metodykę diagnozy społeczno-ekonomicznej w programach rewitalizacji
  Aleksandra Jadach-Sepioło
 3. Obszary metropolitalne w świetle podziału administracyjnego Polski
  Tomasz Kaczmarek
 4. Hiperróżnorodność lokalnie: mobilność społeczna i rozwój przedsiębiorczości na Pradze-Północ w Warszawie
  Ewa Korcelli-Olejniczak, Piotr Dworzański, Filip Piotrowski
 5. Identyfikacja czynników wpływających na zanieczyszczenie powietrza w Zduńskiej Woli w latach 2012–2014 z wykorzystaniem narzędzi GIS
  Alina Kubiak
 6. Kolonizacja i urbanizacja turystyczna polskiego wybrzeża na przykładzie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kołobrzeg
  Mariusz Miedziński
 7. Geograficzny wymiar modernizacji społecznej regionalnych systemów osadniczych (zarys problemu)
  Jerzy Runge
 8. Włączenie terenów poprzemysłowych w strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta – na przykładzie Żyrardowa
  Magdalena Siwirska
 9. Depopulacja zespołów miejskich w sudeckiej części Dolnego Śląska
  Robert Szmytkie
 10. Powstawanie miast w „strefach bezmiejskich”
  Robert Szmytkie, Robert Krzysztofik
 11. Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski
  Przemysław Śleszyński
 12. Przekształcenia sieci szkolnej pod wpływem zmian demograficznych w aglomeracji poznańskiej
  Marzena Walaszek
 13. Wspomnienie

 14. Profesor Stanisław Liszewski (1940–2016): geograf – uczony – przyjaciel
  Antoni Jackowski
 15. Recenzja

 16. Jolanta Eliza Żółtowska, Metodyka geografii osadnictwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, ss. 307
  Anita Wolaniuk
 17. Sprawozdanie

 18. International Seminar „Conflicts of urban transition in Central and Eastern Europe” Budapest, 5-6 May 2016
  Szymon Marcińczak

Recent Submissions