BŁĄD GLOTTODYDAKTYCZNY
red. Grażyna Zarzycka
Niniejszy, 22 tom „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców”, noszący tytuł „Błąd glottodydaktyczny”, jest wielogłosową narracją współczesnych glottodydaktyków na temat ich rozumienia błędów popełnianych w trakcie nauki języka obcego, w szczególności jpjo, przez obie strony procesu – ucznia i nauczyciela. „Bohater” tego tomu – błąd glottodydaktyczny – nie jest więc już jedynie błędem uczniowskim. Lapsologia glottodydaktyczna jako dyscyplina badająca różnorodne błędy, które pojawiają się wtedy, gdy przebiega proces nauczania-uczenia się, znacznie rozszerzyła dziś swój zakres, stając się punktem obserwacyjnym procesów błędotwórczych, które mogą zachodzić w fazie przygotowania do lekcji, w czasie lekcji i w fazie oceny (ewaluacji) i dotyczyć obu stron procesu. Zwrócenie uwagi na błędy nauczycielskie jest niewątpliwie związane z wyzwaniami, jakie stwarza prowadzenie specjalizacji i studiów podyplomowych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. Polonistyczna lapsologia glottodydaktyczna wczoraj i dzisiaj
Grażyna Zarzycka

TEORIE, KLASYFIKACJE ORAZ PROBLEMY BADANIA I OCENY BŁĘDÓW GLOTTODYDAKTYCZNYCH

2. Błąd językowy – co to takiego? Rozważania o błędzie językowym w glottodydaktyce polonistycznej
Anna Dąbrowska, Małgorzata Pasieka
3. Sposoby badania błędów w glottodydaktyce. Przegląd wybranych koncepcji
Kamil Szafraniec
4. Podejścia do błędów i ich poprawy we współczesnej glottodydaktyce
Agnieszka Rabiej
5. Udział wykładowcy i studentów w eliminowaniu błędów językowych na zajęciach z niemiecko-polskich tłumaczeń ustnych
Ewa Wojaczek
6. Norma wzorcowa vs norma użytkowa a glottodydaktyka
Beata Grochala
7. Kupiłem grejpfrut czy grejpfruta? O błędach językowych w glottodydaktyce polonistycznej
Wiesław Tomasz Stefańczyk

PSYCHOLINGWISTYCZNE I KULTUROWE SPOJRZENIA NA BŁĘDY POPEŁNIANE W TRAKCIE NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

8. Taiwanese English learners’ perceptions of errors in speaking
Natalia Tsai
9. Pomiędzy słowem a gestem – błędy glottodydaktyczne wynikające z braku kompatybilności między językiem a mową ciała
Barbara Morcinek-Abramczyk
10. Błąd w interjęzyku uczących się języka polskiego jako obcego a zakłócenia w komunikacji międzykulturowej
Elżbieta Łątka-Likh

GLOTTODYDAKTYCZNE BŁĘDY METODYCZNE

11. Błędy metodyczne w planowaniu i prowadzeniu lekcji
Iwona Janowska
12. Błędy nauczycieli na kursach języka polskiego jako obcego w biznesie
Ewa Komorowska
13. Trafność i rzetelność testu jako miary jego poprawności, czyli o błędach w konstruowaniu językowych testów osiągnięć
Anna Seretny, Ewa Lipińska
14. Nauczyciel (nie)doskonały – wypowiedzi lektora a zakłócenia na lekcji języka polskiego jako obcego
Magdalena Wojenka-Karasek, Kamila Kubacka

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO KANDYDATÓW NA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

15. Błędy językowe w pracach pisemnych przyszłych lektorów języka polskiego jako obcego
Iwona Dembowska-Wosik
16. Błędy w adaptacjach tekstów literackich (na podstawie prac studentów specjalizacji Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego)
Paula Góralczyk-Mowczan, Mateusz Gaze

GLOTTODYDAKTYCZNE BŁĘDY UCZNIOWSKIE STUDIA, ANALIZY, REZULTATY BADAŃ KONFRONTATYWNYCH

17. Trudności w nauczaniu wymowy polskiej cudzoziemców w świetle wyników badań ankietowych
Michalina Biernacka
18. Analiza sposobu zapisu polskich liter w pracach pisemnych studentów koreańskich, hiszpańskich i niemieckich
Joanna Zawadka
19. Kompetencja składniowa i jej niedostatki w polszczyźnie mówionej cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego
Edyta Wojtczak
20. Błędy interferencyjne spowodowane wpływem innego języka obcego w wypowiedziach pisemnych Słoweńców uczących się języka polskiego
Katarzyna Bednarska
21. Interferencja językowa w tworzeniu konstrukcji warunkowych przez polskich studentów, uczących się języka serbskiego jako języka obcego
Sanja Miletić
22. Glottodydaktyczne błędy analogiczne na przykładzie języka polskiego i języka białoruskiego
Radosław Kaleta
23. Dlaczego popełniłeś ten błąd? Próba glottodydaktycznego opisu i klasyfikacji błędów popełnianych przez uczących się języka polskiego jako obcego na Ukrainie
Jerzy Kowalewski
24. Błędy studentów z Ukrainy – zapobieganie i eliminacja w grupach o zróżnicowanych możliwościach (na podstawie doświadczeń Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego)
Agnieszka Górska

RECENZJE

25. Anna Dąbrowska, Urszula Dobesz, M. Pasieka, „Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010, ss. 236
Radosław Kaleta
26. Anna Trębska-Kerntopf, „Aforyzm w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 465
Edyta Pałuszyńska
27. Radosław Kaleta, „Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna”, Katedra Białorutynistyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 2015, ss. 178
Grażyna Zarzycka
28. Seria materiałów do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1: Ewa Piotrowska-Rola, Marzena Porębska, „Polski jest cool”, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL i Wydawnictwo „Episteme”, Lublin 2013 (1. „Polski jest cool. Książka studenta”, ss. 322; 2. „Polski jest cool. Zeszyt ćwiczeń”, ss. 127; „Polski jest cool. Książka nauczyciela”, ss. 393)
Iwona Dembowska-Wosik

Recent Submissions

View more