CONTENT

1. Pojęcie wielkości efektu na tle teorii Neymana-Pearsona testowania hipotez statystycznych / The concept of size effect in the light of Neyman-Pearson’s theory of testing statistical hypothesis
Wiesław Szymczak
2. Analiza podatności na złudzenia wzrokowe ze względu na zależność od pola i płeć / The analysis of susceptibility to visual illusions in the context of field dependence-independence and gender
Hanna Bednarek, Agnieszka Lukas
3. Wpływ sprawności funkcjonowania pamięci roboczej na powstawanie fałszywych wspomnień / The influence of working memory efficiency on creating false memories
Patrycja Maciaszek
4. Rola doświadczenia wzrokowego w procesie majoryzacji i minoryzacji wyobrażeniowej. Raport z badań uczniów niewidzących / The role of visual experience in mental majorization and minorization. Report on a study on blind learners
Magdalena Szubielska, Bogusław Marek
5. Poziom katecholamin w ślinie podczas stresu egzaminacyjnego i wysiłku poznawczego / Salivary catecholamines in examinational stress and cognitive effort
Konrad Rudnicki, Aleksandra Rutkowska, Marek Wieczorek
6. Sympatyczność twarzy – wstęp do oceny uwarunkowań / Face likeability – introduction to the assessment of determinants
Joanna Filipowicz
7. Predyspozycje studentów psychologii do funkcjonowania w roli zawodowej / Professional and personality capacities to work with patient in future psychologists
Anna Józefczyk, Adrianna Kołakowska, Waldemar Świętochowski
8. Empatia a postawy wobec przemocy – doniesienie z badań / Empathy and attitudes towards violence – an empirical report
Beata Pastwa-Wojciechowska, Maria Kaźmierczak, Magdalena Błażek

Recent Submissions

 • Empatia a postawy wobec przemocy – doniesienie z badań 

  Pastwa-Wojciechowska, Beata; Kaźmierczak, Maria; Błażek, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  W prezentowanym artykule opisano związek między trójwymiarowym modelem empatii a postawami wobec przemocy. W badaniach wzięło udział 575 osób (356 kobiet i 199 mężczyzn). Uczestnicy badania wypełniali trzy kwestionariusze: ...
 • Predyspozycje studentów psychologii do funkcjonowania w roli zawodowej 

  Józefczyk, Anna ORCID; Kołakowska, Adrianna; Świętochowski, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Przedmiotem artykułu jest określenie poziomu predyspozycji studentów psychologii warunkujących ich zdolność do podjęcia zadań psychologa. Autorzy oparli się na teoretycznym modelu predyspozycji zawodowych J. Hollanda, ...
 • Sympatyczność twarzy – wstęp do oceny uwarunkowań 

  Filipowicz, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Celem niniejszego badania była wstępna eksploracja uwarunkowań sympatyczności twarzy. Jako że sympatyczność nie była wcześniej przedmiotem zainteresowania polskich badaczy, poszukiwano potwierdzenia, że jest ona zmienną ...
 • Poziom katecholamin w ślinie podczas stresu egzaminacyjnego i wysiłku poznawczego 

  Rudnicki, Konrad ORCID; Rutkowska, Aleksandra; Wieczorek, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  By ustalić przydatność katecholamin w ślinie do badania stresu, pobrano próbki od 30 studentów przed egzaminem oraz w dniu pozbawionym stresorów. Następnie aby zbadać wpływ wysiłku poznawczego na poziomy katecholamin, ...
 • Rola doświadczenia wzrokowego w procesie majoryzacji i minoryzacji wyobrażeniowej. Raport z badań uczniów niewidzących 

  Szubielska, Magdalena; Marek, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Wiadomo, że możliwość wizualizacji wyobrażeń, związana z posiadaniem wspomnień wzrokowych, pomaga osobom niewidzącym w wykonywaniu wielu zadań, w które zaangażowana jest wyobraźnia przestrzenna. W dwóch eksperymentach z ...
 • Wpływ sprawności funkcjonowania pamięci roboczej na powstawanie fałszywych wspomnień 

  Maciaszek, Patrycja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Celem prezentowanych badań było określenie, czy sprawność funkcji pamięci roboczej jednostki (working memory, WM) wpływa na skłonność do wytwarzania fałszywych wspomnień. Do operacjonalizacji terminu „fałszywe wspomnienia” ...
 • Analiza podatności na złudzenia wzrokowe ze względu na zależność od pola i płeć 

  Bednarek, Hanna; Lukas, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Poszukiwano odpowiedzi na pytania: czy osoby ulegające złudzeniom kształtu i kierunku ulegają także złudzeniom stałości przechylenia; czy osoby zależne w porównaniu z niezależnymi od pola w ujęciu Witkina charakteryzuje ...
 • Pojęcie wielkości efektu na tle teorii Neymana-Pearsona testowania hipotez statystycznych 

  Szymczak, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi badaczy wykorzystujących metody statystyczne w analizie wyników swoich badań na pomieszanie dwóch różnych teorii testowania hipotez statystycznych, teorii Fishera i teorii Neymana–Pearsona. ...