SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
Bogusława Urbaniak
2. Wzrost znaczenia usług społecznych w czasach wyzwania demograficznego / Increasing importance of social services in the times of demographic challenge
Jerzy Krzyszkowski
3. Stan i proporcje ludności starszej w gospodarstwach zbiorowych w Polsce jako wyznacznik urbanizacji – 1988-2011 / The state and shares of elderly population using collective accommodation in Poland as an indication of urbanization – 1988-2011
Maciej Cesarski
4. Wschodnioazjatycka polityka społeczna wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa / Social policy in East Asia towards the challenges of aging societies
Bartosz Pieliński
5. Usługi opiekuńcze w postaci pomocy osobistej w Polsce i innych krajach / Personal assistance as a form of care services in Poland and other countries
Olga Kowalczyk
6. Polityka łączenia pracy zawodowej z opieką nad osobą starszą / Policy for reconciling work and eldercare
Łukasz Jurek
7. Równowaga między pracą a opieką. Wsparcie nieformalnego opiekuna osoby starszej na rynku pracy w porównaniach międzynarodowych / Work and eldercare balance. Support for informal elderly carers in the labour market international comparisons
Agnieszka Furmańska-Maruszak
8. Szkolenie opiekunów osób starszych wobec nowych wyzwań na rynku pracy / Training for caregivers of the elderly and new labour market challenges
Elżbieta Strzelecka
9. Instytucje szkoleniowe jako podmiot rynku usług edukacyjnych osób dojrzałych – wybrane aspekty w świetle badania empirycznego / Training institutions as an agent in the market of educational services for older people – chosen aspects in the context of empirical research
Izabela Kołodziejczyk-Olczak
10. Reintegracja społeczno-zawodowa osób po 45. roku życia w spółdzielniach socjalnych / Social and occupational reintegration of persons aged 45+ in social cooperatives
Michał Sobczak

Recent Submissions