Recent Submissions

 • Die Karriere von Modewörtern 

  Wachtel, Martin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Tematem niniejszego artykułu jest język młodzieżowy, który w ostatnim czasie zajmuje szerzej nie tylko językoznawców ale i publicystów prasowych. W pracy autor konfrontuje dwa przeciwstawne sobie stanowiska odnośnie ...
 • Kommunikationsverfahren und die Entwicklung des Übertragens in die Fremdsprache 

  Weigt, Zenon (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  W procesie komunikacji językowej inaczej przebiega reali - zacja zamierzonych działań językowych w języku obcym niż ojczystym. Różnice polegają między innymi na tym, że wypowiedzi w języku obcym podporządkowana jest znanej ...
 • "Warum soll man müssen müssen?" - Systemund Gebrauchsaspekte zur Beschreibung von müssen und sollen im Deutschen 

  Rainge, Hans (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Autor próbuje w oparciu o teorię działań językowych dokonać analizy czasowników modalnych w języku niemieckim. Analiza ograniczona do wzajemnej relacji czasowników "müssen" i "sollen" uwzględnia trzy płaszczyzny: opis ...
 • Möglichkeiten des Sprachlernens mit Hilfe von Kinderliedern 

  Vahle, Fritz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Piosenki dziecięce są zdaniem autora dla dzieci uniwersalnym medium w procesie poznania języka. Posiadają one różnorakie możliwości dydaktyczne. Autor podkreśla trzy najistotniejsze aspekty, które uwypuklają rolę piosenki ...
 • Zur Morphonologie des deutschen Verbs aus der Sicht eines Nichtmuttersprachlers 

  Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Celem artykułu jest szczegółowa analiza alternacji wokalicznych, zachodzących w obrębie fleksji niemieckiego czasownika. Alternacje te będące integralną częścią morfonologii czasownika służą tutaj w mniejszym lub w ...
 • Zum Problem der Reflexivität 

  Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Referat pomyślany był jedynie jako wstęp do dyskusji, atąd problemy związane z konstrukcjami zwrotnymi zostały jedynie ledwie zarysowane. Wychodząc od podziału wspomnianych konstrukcji na /i/ reflexiva tantum, /ii/ ...
 • Schriptspracherwerb. Überlegungen zur Forschungslage 

  Rigol, Rosemarie (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  W artykule poruszone zostały wybrane zagadnienia dotyczące sprawności pisania, jej roli i funkcji w opanowaniu języka oraz możliwości jej przyswajania. Autorka wychodzi od przeglądu stanu badań na temąt nabywanla ...
 • Vowort 

  Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
 • Zur syntaktischen Interpretation der deutschen Infinitivkonstruktionen 

  Bzdęga, Andrzej Z. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Termin "bezokolicznik" nie jest rozumiany jednoznacznie. Może on być używany /а/ dla określenia pewnej funkcjonalnej formy czasownika, /b/ jako kategoria éciéle morfologiczna i /с/ jako subkategorialny symbol w gramatyce ...
 • Sprachkritik und Sprachgefühl als Gegenstände der Sprachwissenschaft 

  Olt, Reinhard; Disselkamp, Martin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Krytycy językowi, wydając o czymś sąd i/lub ooeniając coś, posługują się /kryteriami î "błędny"/poprawny" lub "źle"/"dobrze"/ najczęściej pojęciem "wyczucie językowe" jako jednostką indywidualną. Krytycy językowi i leh ...
 • Zu einigen grammatischen Aspekten der linguistischen Textbeschreibung 

  Markowicz, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Wraz z rozwojem lingwistyki tekstu dokonała alę dosyć istotna zmiana obiektu niektórych badań językoznawczych. Nie zdanie ale tekst w swoich rozmaitych formach poddany został dokładnemu opisowi naukowemu, którego celem ...
 • Zu einigen Gedichten von Christiart Morgenstern 

  Kluge, Wolfhard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Artykuł poświęcony jest znanej skądinąd tezie, że język jest nie tylko narzędziem porozumiewania się o otaczającej nas rzeczywistości, lecz że tworzy również własną "rzeczywistość językową", wszak nazwa jakiegoś zjawiska ...
 • Perspektiven der Psycholinguistik 

  Kanngießer, Siegfried (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Przedmiotem rozważań autora są te kierunki w psycholingwietyce, których rozwój i zakres badań można przewidzieć w oparciu o badania nad sztuczną inteligencją, określane często jako lingwistyka komputerowa. Celem tych ...
 • Das deutsche Tempussystem und seine modalen Implikationen 

  Gliwiński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Autor pracy dokonuje krytycznego przeglądu teorii dotyczących funkcji i użycia czaaów gramatycznych w języku niemieckim pod kątem ich przydatności w dydaktyce języka niemieckiego, dochodząc do wniosku, że istniejące teorie ...
 • Die semantisoh-pragmatische Punktion modaler Partikeln im Deutschen und ihre Rolle hei der Wiedergabe polnischer laperativkonstruktionen 

  Czechowska-Błachiewicz, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Celem artykułu jest uwypuklenie roli partykuł modalnych jako tzw. indykatorów illokucyjnych we współczesnym języku niemieckim, w szczególności w języku potocznym. Partykuły modalne stosowane w zdaniach wyrajających żądanie ...