Recent Submissions

 • Cechy dialektalne w języku mówionym mieszkańców Sieradza 

  Kłobus, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  The article discusses dialect features appearing in spoken language of inhabitants of Sieradz, a town with a long and rich history. Although Sieradz is again (after many years) the capital of the province, it is quite a ...
 • Słownictwo górnicze w południowej części okręgu częstochowskiego 

  Habrajska, Grazyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Forming a uniform mining terminology independent of the type of the mine has been observed for many years but local differentiations in this field are still quite considerable. When comparing the mining vocabulary used ...
 • Zum Problem der Morphonologie 

  Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Artykuł podejmuje trudny i bardzo złożony problem morfonologii. Morfonologla, której zasady i zadania sformułował już Trubecki, a którą twórczo rozwijał strukturalizm zarówno na gruncie europejskim, jak i amerykańskim, ...
 • Die Rolle der Alternationen in der Formbildung des Deutschen und des Polnischen 

  Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Artykuł niniejszy jest poświęcony znaczeniu alternacji formotwórczej we współczesnym języku niemieckim i polskim. Alternacje w obrębie fleksji w obu językach odgrywają bardzo ważną rolę, będąc w wielu wypadkach ...
 • Zum Verhältnis zwischen Kompositum und Wortgruppe im Deutschen 

  Jeziorski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  W pierwszej części artykułu autor zajmuje się formalnymi kryteriami odróżniającymi złożenie od odpowiedniej grupy wyrazowej. Następnie omawia stosunki semantyczne między tymi dwoma jednostkami leksykalnymi. Przy ...
 • Czy przyimek przy miał znaczenie kierunkowe? 

  Witkowska-Gutkowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  In Polish preposition przy has not and does not have directional meaning - approaching to the point. In Bulgarian and Macedonian directional meaning of preposition pri is not the primary function of this linguistic element ...
 • Wykorzystanie tecnnicznych środków w nauczaniu języka angielskiego w łódzkich szkołach średnich 

  Barski, Jerzy S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  The paper presents the results of the inquiry that was carried out among the secondary school teachers of English in Łódź by the Department of Applied Linguistics of the Institute of English, University of Łódź, four years ...
 • Der bestimmte und unbestimmte Artikel. Zum Forschungsstand 

  Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  W artykule podjęto próbę prześledzenia interpretacji opozycji między rodzajnikiem określonym i nieokreślonym, opozycja ta rozpatrywana jest nader często w kategoriach: znany/nieznany. Autor starał się pokazać, że mamy ...
 • Determination des Substantivs. Zum Forschungsstand 

  Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Artykuł poświęcony jest sposobom wyrażania określoności/nieokreśloncnści w językach nie posiadających rodząjnika - w języku polskim i rosyjskim. W oparciu o literaturę przedmiotu zestawiono najważniejsze wykładniki ...