Recent Submissions

 • Rozstrzyganie spraw z zakresu pomocy społecznej w świetle zasad ustalających podstawy prawne decyzji administracyjnych 

  Kulesza, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Предметом настоящей статьи является проблематика разрешения дел из абласти общественного обеспечения, в свете установленных принципов, касающихся юридических основ административных решений. Основой для рассуж дений послужили ...
 • Znaczenie udziału organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym na prawach stron 

  Jaworska-Dębska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Подтверждением значения, какое придаёт социалистическое государство общ ественным организациям является их участие в административном процессе в качестве стороны. Круг организаций, уполномоченных участвовать в процессе в ...
 • Prawne aspekty przyjęcia inwestycji do finansowania 

  Olszowy, Witold; Tomaka, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Инвестиционная деятельность, ввнлу своего значения для народного хозяйства, подлежит правовой регламентации. Доказательством этого мож ет послужить принятие банком инвестиций для финансирования. В настоящей статье ...
 • La taxe sur la valeur ajoutée française 

  Philippe, Jacques (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Podatek od wartości dodanej (T.V.A.) stanowi jedno z najpoważniejszych źródeł dochodów budżetu francuskiego. W 1979 r. stanowił on 44% dochodów budżetu, co oznaczało' przejęcie więcej niż 10% produktu narodowego brutto ...
 • Prawne formy działania administracji jako instrumenty zarządzania gospodarką państwową 

  Kmieciak, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  The paper consists of thjee parts. Part one includes considerations on the concept, classification and essence of certain forms of: legal adm inistrative activity. Part two is devoted to definition of the concept of ...
 • Les problèmes institutionnels des grandes agglomérations françaises 

  Davignon, Jean-Françoiis (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Współczesne aglomeracje francuskie są dotknięte szczególnymi problemami społecznymi, które mają tendencję rozsadzania ram prawnych organizacji tradycyjnej administracji lokalnej. Początkowo zwrócono uwagę na działania ...