SPIS TREŚCI - CONTENT

 1. Turystyka wyjazdowa niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Krakowa – stan i potrzeby
  Mirosław Furmanek
 2. Outbound Tourism by the Physically Disabled Inhabitants of Kraków: Current Situation and Future Needs
  Mirosław Furmanek
 3. Stan i perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej w Polsce
  Monika Kordowska; Sylwia Kulczyk
 4. Conditions and Prospects for the Development of Ornithological Tourism in Poland
  Monika Kordowska; Sylwia Kulczyk
 5. Przestrzeń turystyczno-artystyczna Łodzi na przykładzie Galerii Urban Forms
  Justyna Mokras-Grabowska
 6. Art-Tourism Space In Łódź: The Example Of The Urban Forms Gallery
  Justyna Mokras-Grabowska
 7. Próba wyznaczenia obszarów o najwyższym stopniu wykorzystania turystycznego jako przesłanki do regionalizacji turystycznej Polski
  Sławomir Sobotka
 8. A Proposal for a Tourism Regionalization of Poland Based on the Highest Levels of Tourism in a Region
  Sławomir Sobotka

  Recenzje - Reviews

 9. Leszek Butowski, Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994–1999 i 2000–2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny, Difin SA, Warszawa 2009, ss. 232
  Andrzej Matczak
 10. Leszek Butowski, Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994–1999 i 2000–2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny [Tourism in the EU Policy of Economic and Social Integrity in 1994-1999 and 2000-2006. Theoretical Conditions, Factual, Financial and Social Spectrum], Difin SA, Warszawa 2009, pp. 232
  Andrzej Matczak
 11. Mirosław Mika, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014, ss. 231
  Jolanta Wojciechowska
 12. Mirosław Mika, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki [Assumptions and Determinants of Local Tourism Development Sustainability], Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014, pp. 231
  Jolanta Wojciechowska
 13. Danuta Ptaszycka-Jackowska, Geografia turystyczna Francji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014, ss. 227
  Stanisław Liszewski
 14. Danuta Ptaszycka-Jackowska, Geografia turystyczna Francji [The Tourism Geography of France], Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014, pp. 227
  Stanisław Liszewski

  Sprawozdanie - Report

 15. Sprawozdanie z regionalnej konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej pt. „Changes, Chellenges, Responsibilities”, Kraków, 18–22 sierpnia 2014 r.
  Robert Wiluś
 16. A Report on the Regional Conference of the International Geographic Union: ‘Changes, Challenges, Responsibilities’, Kraków, 18-22 August 2014
  Robert Wiluś

Recent Submissions