Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk-Anioł, Joannapl
dc.date.accessioned2015-06-16T13:15:26Z
dc.date.available2015-06-16T13:15:26Z
dc.date.issued2013en
dc.identifier.issn0867-5856en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9796
dc.description.abstractThe article presents the concept of generation-based ‘tourism space’ research using the holiday biography method. The author refers to her earlier research conducted among three generations of Łodź families. She discusses the biography method used in the research and approaches it from a geo-biographical point of view, showing possible ways of recording the phenomenon (the particular character of the source material collected) and the various options available at later stages of research - interpretation (choosing the analysis, measurement and presentation methods) - and generalizationen
dc.description.abstractArtykuł prezentuje koncepcję badań przestrzeni turystycznej pokoleń przy wykorzystaniu metody biografii urlopowowakacyjnej. Autorka odwołuje się do wcześniej prowadzonych i publikowanych wyników swoich badań wśród trzech pokoleń łódzkich rodzin. Omawia koncepcję badań przy wykorzystaniu metody biograficznej i podejścia geobiograficznego. Pokazuje możliwości zarówno na poziomie rejestracji zjawiska (specyfika zgromadzonego materiału źródłowego), jak i na późniejszych etapach procesu badawczego – interpretacji (możliwość wyboru płaszczyzny analizy, przykłady sposobów pomiaru i prezentacji zjawiska) i uogólnienia.pl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;2en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en
dc.subjectbiographical methoden
dc.subjectgeo-biographyen
dc.subjectholiday biographyen
dc.subjecttourism spaceen
dc.subjectholiday spaceen
dc.subjecttourismen
dc.subjecttourist activityen
dc.subjectholiday tripsen
dc.subjectmetoda biograficznapl
dc.subjectgeobiografiapl
dc.subjectbiografia urlopowo-wakacyjnapl
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl
dc.subjectprzestrzeń urlopowo-wakacyjnapl
dc.subjectturystykapl
dc.subjectwypoczynekpl
dc.subjectaktywność turystycznapl
dc.titleWykorzystanie biografii urlopowo-wakacyjnej w badaniach przestrzeni turystycznej w ujęciu pokoleniowympl
dc.title.alternativeThe Use of Holiday Biography in Generation-Based ‘Tourism Space’ Researchen
dc.page.number15-22en
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmupl
dc.referencesALEJZIAK W., 2011, Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego, Turyzm, 21/1-2, s. 7-16.en
dc.referencesALEJZIAK W., 2000, Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wybranych krajach świata, [w:] J. Wyrzykowski (red.), Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, s. 157-177.en
dc.referencesBABBIE E., 2005, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.en
dc.referencesDZIEGIEĆ E., LISZEWSKI S., 1985, Wyjazdy urlopowo-wakacyjne mieszkańców Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 1.en
dc.referencesHELLING I., 1985, Metoda badań biograficznych, Kultura i Społeczeństwo, 3.en
dc.referencesKACZMAREK J., 2004, Geobiografia - historie życia a studia nad migracjami, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 5.en
dc.referencesKACZMAREK J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesKACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Przewodnik do ćwiczeń, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesKEGLER D., 1990, Wypoczynek urlopowy rzemieślników Łodzi, master’s thesis, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.en
dc.referencesKOWALCZYK-ANIOŁ J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego [Holiday space development of families of University of Łódź students], ŁTN, Łódź.en
dc.referencesLATOSIŃSKA J., 1998, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, ŁTN, Łódź.en
dc.referencesLISOWSKI A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.en
dc.referencesLISZEWSKI S., 1995a, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 20en
dc.contributor.authorEmailjkaniol@geo.uni.lodz.plen
dc.relation.volume23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.