Now showing items 1-14 of 14

  • Miejsce muzeów w turystyce kulturowej w Polsce 

   Krakowiak, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The article presents the museums, their potential and their significance for cultural tourism in Poland. Its aims are achieved through a presentation of registered national museums, ‘monuments of history’, museum buildings ...
  • Wykorzystanie biografii urlopowo-wakacyjnej w badaniach przestrzeni turystycznej w ujęciu pokoleniowym 

   Kowalczyk-Anioł, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The article presents the concept of generation-based ‘tourism space’ research using the holiday biography method. The author refers to her earlier research conducted among three generations of Łodź families. She discusses ...
  • Zasoby kultury ludowej jako komponent przestrzeni turystycznej 

   Mokras-Grabowska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Artykuł jest próbą syntezy informacji dotyczących rozwoju turystyki folklorystycznej – opisuje wzajemne relacje pomiędzy kulturą ludową i turystyką, mechanizmy komercjalizacji dziedzictwa kulturowego oraz umiejscawia ...
  • Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Jedną z najgłośniejszych gospodarczych teorii początku XXI w. jest koncepcja ekonomii doświadczeń B. PINE’A I J. GILMORE’A (1999). Dla branży turystycznej nie jest to nic nowego – od zawsze sprzedaje przecież emocje, ...
  • Historia architektury i sztuki w kontekście sposobu jej poznawania przez turystów 

   KACZMAREK, SYLWIA (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The article presents the relation between the presence of works of art (buildings, sculptures, paintings) at different locations in the world, and tourism. The main theoretical and practical questions include the following: ...
  • Konsekwencje przestrzenno-fizjonomiczne urbanizacji turystycznej w łódzkim obszarze metropolitalnym 

   Makowska-Iskierka, Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The article presents the effects of urbanisation that took place from 1979 to 2004, on the space of tourism areas in the rural-urban fringe of the Łódź Metropolitan Area. The study concerns morphological changes, i.e. land ...
  • Funkcja turystyczna zamków państwa zakonu krzyżackiego w granicach Polski 

   Musiaka, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Głównym celem artykułu jest określenie stopnia rozwoju funkcji turystycznej zamków powstałych na terenie dawnego państwa krzyżackiego w granicach współczesnej Polski. Pod uwagę wzięto zarówno obiekty dobrze zachowane lub ...
  • The Use of Holiday Biography in Generation-Based ‘Tourism Space’ Research 

   Kowalczyk-Anioł, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-10-08)
   The article presents the concept of generation-based ‘tourism space’ research using the holiday biography method. The author refers to her earlier research conducted among three generations of Łodź families. She discusses ...
  • Museums in Cultural Tourism in Poland 

   Krakowiak, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-10-08)
   The article presents the museums, their potential and their significance for cultural tourism in Poland. Its aims are achieved through a presentation of registered national museums, ‘monuments of history’, museum buildings ...
  • Folk Culture Resources as a Component of Tourism Space 

   Mokras-Grabowska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-10-08)
   The paper concerns folk tourism - describes the mutual relations between folk culture and tourism and the main mechanisms of the commercialization of cultural heritage. Moreover it locates folk culture resources in tourism ...
  • New Spaces and Forms of Tourism in Experience Economy 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-10-08)
   One of the best known economic theories of the early 21st c. is Pine & Gilmore’s of the experience economy (1999). This is nothing new for the tourism industry which has always been selling emotions, dreams and memories ...
  • The History of Architecture and Art and How It Is Seen by Tourists 

   KACZMAREK, SYLWIA (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-10-08)
   The article presents the relation between the presence of works of art (buildings, sculptures, paintings) at different locations in the world, and tourism. The main theoretical and practical questions include the following: ...
  • Spatial and Morphological Effects of Tourism Urbanisation in the Łódź Metropolitan Area 

   Makowska-Iskierka, Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-10-08)
   The article presents the effects of urbanisation that took place from 1979 to 2004, on the space of tourism areas in the rural-urban fringe of the Łódź Metropolitan Area. The study concerns morphological changes, i.e. land ...
  • The Tourism Function of the Castles of the Knights of the Teutonic Order in Poland 

   Musiaka, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-10-08)
   The author’s main objective is to define the level of development of the tourism function of the Teutonic Order castles found in the area of contemporary Poland. The author has taken into account both well-preserved and ...