Show simple item record

dc.contributor.authorMazurkiewicz, Marta
dc.date.accessioned2021-08-09T15:02:08Z
dc.date.available2021-08-09T15:02:08Z
dc.date.issued2018-12-30
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38562
dc.description.abstractMunicipal waste management is one of the most serious challenges that the municipality must face. The article presents the most important rules as well as legal regulations regarding municipal waste management. An assessment of the present state of municipal waste management was undertaken based on the example of the municipality of Żagań. Conclusions were drawn on the basis of decision-making, retrospective and estimated analyzes. They include the answer to the question: “Is it possible to optimize the costs of municipal waste management keeping good waste management results?” Waste prevention methods have been proposed. The need to implement recycling of biodegradable waste was considered. The author of the article focuses his attention on the economic aspect of waste management, shows possible solutions in the field of waste management, and also underlines the signifiant role of public education in this respect.en
dc.description.abstractGospodarka odpadami komunalnymi należy do poważniejszych wyzwań, którym stara się sprostać gmina. W artykule przedstawiono najważniejsze podstawy i uregulowania prawne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Na przykładzie gminy Żagań podjęto próbę oceny stanu gospodarki odpadami komunalnymi. W tym celu poddano analizie trzy inne gminy. Na podstawie przeprowadzonych analiz: decyzyjnej, retrospektywnej, zgromadzonych dokumentów sformułowano wnioski i odpowiedź na pytanie: „Czy jest możliwe optymalizowanie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi przy dobrych wynikach zagospodarowania odpadów?”. Zaproponowano sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów. Rozważono potrzebę wdrożenia recyklingu odpadów biodegradowalnych. Autorka artykułu koncentruje się na aspekcie ekonomicznym zagospodarowania odpadów, przytacza możliwe rozwiązania w sferze gospodarki odpadami, a także podkreśla znaczącą rolę edukacji społeczeństwa w tej kwestii.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectmunicipal economyen
dc.subjectwasteen
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectcost optimizationen
dc.subjectgospodarka komunalnapl
dc.subjectodpadypl
dc.subjectpolityka ochrony środowiskapl
dc.subjectoptymalizacja kosztówpl
dc.titleOcena gospodarki odpadami w Żaganiu – czy jest możliwe optymalizowanie kosztów przy dobrych wynikach gospodarki odpadami?pl
dc.title.alternativeAssessment of Waste Management in Żagań – is it Possible to Optimize Costs with Good Waste Management Results?en
dc.typeArticle
dc.page.number111-129
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznejpl
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.pl
dc.referencesDębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006.pl
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.Urz. UE L 312 z 22.11.2008).pl
dc.referencesGajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.pl
dc.referencesJanik W., Paździor A., Paździor M., Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska, Lublin 2017.pl
dc.referencesKosowski P., Analiza ekonomiczna. Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym, Materiały dla uczestników studium, 2010.pl
dc.referencesRozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).pl
dc.referencesRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167).pl
dc.referencesUchwała nr XXVIII/99/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim (Dz.U. Województwa Lubuskiego z 2016 r., poz. 222).pl
dc.referencesUchwała sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003–2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007–2010 (M.P. z 2003 r. Nr 33, poz. 433).pl
dc.referencesUstawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, 1629).pl
dc.referencesUstawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496 i 1693).pl
dc.referencesUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799).pl
dc.referencesUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174).pl
dc.referencesUstawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 i 1000).pl
dc.referenceshttp://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-program-zapobiegania-powstawaniu-odpadow/ [dostęp: 1.03.2019].pl
dc.referenceshttp://pl.wikipedia.org/wiki/Zagan/ [dostęp: 1.02.2019].pl
dc.referenceshttp://www.bip.zagan.pl/291/3071/ [dostęp: 2.03.2019].pl
dc.referenceshttp://www.bip.zagan.pl/291/3360/ [dostęp: 2.03.2019].pl
dc.contributor.authorEmailm.mazurkiewicz@wez.uz.zgora.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.53.07
dc.relation.volume53


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0