Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2012-04-03T10:59:42Z
dc.date.available2012-04-03T10:59:42Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/264
dc.description.abstractOstatnie stulecie to okres głębokich, demograficznych zmian w Polsce. Starzenie się ludności – czyli wzrost odsetka osób mających przynajmniej 60 lat – jest spośród nich najważniejszą. Proces ten jest szczególnie widoczny w przypadku Łodzi. W XIX wieku i pierwszych dwóch dekadach wieku XX struktura wieku ludności Łodzi była bardzo młoda, głównie dzięki napływowi imigrantów, którzy odmładzali populację. Po roku 1930 starzenie się ludności stało się faktem odznaczającym się dużym przyspieszeniem w okresie powojennym. Jako rezultat bardzo niskiej dzietności i spadającej atrakcyjności miasta jako miejsca osiedlania się w trakcie ostatnich trzech dekad Łódź stała się miastem o prawie najwyższym poziomie zaawansowania starzenia się ludności wśród tzw. wielkich polskich miast (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław). Niniejsze studium ukierunkowane jest na przedstawienie, jak w trakcie XX wieku przejawiał się proces wzrostu odsetka osób starszych w największych polskich miastach, przy czym szczególna uwaga położona została na relacje międzypokoleniowe oraz na tzw. proces podwójnego starzenia się ludności.pl_PL
dc.description.abstractLast hundred years is a period of very profound demographic changes in Poland. Population ageing – i.e. shift in age structure of population resulted from increase in proportion of the aged 60+ – is the most important among them. The demographic process is especially visible when case of Łódź is under study. In the 19th century and in the first two decades of the 20th century age structure of the Łódź inhabitants was extremely young due to immigrants inflow which rejuvenated the population. After 1930 the ageing were a fact with acceleration in the post-war period. As a consequence of very low fertility and decreasing attraction of the city as a settlement place in the last three decades Łódź is almost the most advanced in the population ageing in comparison to the other biggest Polish cities (Warsaw, Krakow, Posen, Wroclaw). The study is aimed at presentation how in the 20th century the population ageing in the biggest Polish cities manifested with special attention paid to issues of intergenerational support and to the so called double ageing.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 35
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectpodwójne starzenie się ludnościpl
dc.subjectprzemiany demograficznepl
dc.subjectwielkie miastapl
dc.subjectPolskapl
dc.subjectpopulation ageingen
dc.subjectdouble ageingen
dc.subjectmetropolitan areasen
dc.subjectcity of Łódźen
dc.subjectLast hundred years is a period of very profound demographic changes in Poland. Population ageing – i.e. shift in age structure of population resulted from increase in proportion of the aged 60+ – is the most important among them. The demographic process is especially visible when case of Łódź is under study. In the 19th century and in the first two decades of the 20th century age structure of the Łódź inhabitants was extremely young due to immigrants inflow which rejuvenated the population. After 1930 the ageing were a fact with acceleration in the post-war period. As a consequence of very low fertility and decreasing attraction of the city as a settlement place in the last three decades Łódź is almost the most advanced in the population ageing in comparison to the other biggest Polish cities (Warsaw, Krakow, Posen, Wroclaw). The study is aimed at presentation how in the 20th century the population ageing in the biggest Polish cities manifested with special attention paid to issues of intergenerational support and to the so called double ageing.en
dc.titleStarzenie się ludności Łodzi na tle największych polskich miast od początku XX wieku.pl_PL
dc.title.alternativePopulation ageing of Łódź in XX century in comparison to the other biggest Polish citiesen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number103-125
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; Instytut Statystyki i Demografii
dc.referencesGawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, IGiPZ PAN, Warszawa, 623 s.
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 1966, Ruch naturalny ludności w wielkich miastach w Polsce w latach 1946-1965, Warszawa, 59 s.
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 1971, Ludność według płci i wieku. Polska, Wyniki wstępne NSP’1970, Warszawa, 155 s.
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 1971a, Rocznik Demograficzny 1971, Warszawa, 519 s.
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 1981, Rocznik Demograficzny 1981, ZWS GUS, Warszawa, 220 s.
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2008, Rocznik Demograficzny 2008, ZWS GUS, Warszawa, 547 s.
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2008a, Trwanie życia w 2007 r., ZWS GUS, Warszawa, 76 s.
dc.referencesJanczak J., 1982, Ludność Łodzi przemysłowej 1820-1914, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica”, nr 11, Wyd. UŁ, Łódź, 266 s.
dc.referencesKrzyżanowski A., Kumaniecki K., 1915, Statystyka Polski, Gebethner i Sp., Kraków, 315 s.
dc.referencesKula W., 2002, Demografia Królestwa Polskiego w latach 1836-1846, Wyd. Historyczne, Poznań-Wrocław, 176 s.
dc.referencesObraniak W., 2006, Struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna ludzi starych w wielkich miastach w Polsce w świetle spisów ludności z lat 1988 i 2002, (w:) J. T. Kowaleski (red.), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wyd. UŁ, Łódź, 79-98
dc.referencesObraniak W., 2007, Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984-2006, US w Łodzi, Łódź, 42 s.
dc.referencesSzukalski P, 2008, Zmiany struktury wieku ludności Łodzi w latach 1980-2006 na tle innych polskich wielkich miast, (w:) Problemy demograficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym, ZDiGS UŁ, Łódź, 37-54
dc.referencesSzukalski P., 2008a, Relacje międzypokoleniowe z demograficznego punktu widzenia w starzejącym się społeczeństwie polskim, (w:) RRL (Rządowa Rada Ludnościowa), Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2007-2008, ZWS GUS, Warszawa, 206-223
dc.referencesSzukalski P., 2010, Składowe zmian trwania życia według grup wieku w Polsce w latach 1950-2008, „Przegląd Epidemiologiczny”, t. 64, nr 3, 425-430


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record