Show simple item record

dc.contributor.authorTołoczko, Wojciech
dc.contributor.authorSzmidt, Aleksander
dc.contributor.authorWiaderkowicz, Marcin
dc.date.accessioned2018-04-03T13:51:03Z
dc.date.available2018-04-03T13:51:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1427-9711
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24444
dc.description.abstractThe study assumes the use of old printed maps for conducting spatial analyses in the GIS environment. Information, in the form of point data on concentration of trace elements in soils of the Łódź agglomeration, was digitalised and then interpolated. The article includes descriptions of subsequent stages of operations performed in order to obtain digital results, as close as possible to data included in the geochemical atlas. The resultant geobase will be used for conducting spatial analyses aimed at delimiting areas of various degree of both heavy metal pollution and nutrient richness.en_GB
dc.description.abstractPraca zakłada wykorzystanie starych map, wydanych w formie drukowanej, do prowadzenia analiz przestrzennych w środowisku GIS. Informacje w formie danych punktowych o stężeniach pierwiastków śladowych w glebach aglomeracji łódzkiej zostały zdigitalizowane, a następnie poddane procesowi interpolacji. Artykuł zawiera opisy kolejnych etapów działań realizowanych w celu uzyskania wyników w formie cyfrowej, jak najbardziej zbliżonej do danych zawartych w atlasie geochemicznym. Powstała geobaza będzie służyć do prowadzenia analiz przestrzennych, mających na celu wyznaczenie obszarów o różnym stopniu zanieczyszczenia metalami ciężkimi, jak również zasobności w składniki pokarmowe.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica;16
dc.subjectGISen_GB
dc.subjectagglomeration soilsen_GB
dc.subjectdigitalisation of analogue soil mapsen_GB
dc.subjectgleby aglomeracjipl_PL
dc.subjectdigitalizacja analogowych map glebpl_PL
dc.titleNowe aspekty badań nad chemizmem gleb aglomeracji łódzkiej w oparciu o metody GISpl_PL
dc.title.alternativeNew aspects of research into the chemical composition of soils in the Łódź agglomeration, based on GIS methodsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[63]-78
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Fizycznej, Zakład Dynamiki Środowiska i Gleboznawstwa
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Fizycznej, Zakład Dynamiki Środowiska i Gleboznawstwa
dc.identifier.eissn2353-6063
dc.referencesBednářová, Z., Kalina, J., Hájek, O., Sáňka, M., Komprdová, K., 2016. Spatial distribution and risk assessment of metals in agricultural soils. Geoderma 284, 113–121. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.08.021.pl_PL
dc.referencesBielecka, E., 2006. Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa, 1–229.pl_PL
dc.referencesBielecka, E., Maj, K., 2009. Systemy informacji przestrzennej. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo WAT, 1–204.pl_PL
dc.referencesBielska, A., Jaroszewicz, J., 2012. Przegląd metod wykorzystujących funkcje rozmyte i analizy wielokryterialne do opracowania cyfrowych map glebowo-rolniczych. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr. 11 (2), 5–15.pl_PL
dc.referencesCLC 2000 – CORINE Land Cover.pl_PL
dc.referencesCutillas-Barreiro, L., Pérez-Rodríguez, P., Gómez-Armesto, A., José Fernández- Sanjurjo, M., Álvarez-Rodríguez, E., Núñez-Delgado, A., Arias-Estévez, M., Nóvoa-Muñoz, J.C., 2016. Lithological and land-use based assessment of heavy metal pollution in soils surrounding a cement plant in SW Europe. Science of The Total Environment 562, 179–190. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.03.198.pl_PL
dc.referencesCzarnowska, K., 1996. Metale ciężkie w skałach macierzystych jako tło geochemiczne gleb. Roczniki Gleboznawcze 47 (supl.), 43–50. http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/1996_47/1996_tom_47_suplement/tom_47_nr_suplement_43-50.pdf.pl_PL
dc.referencesCzarnowska, K., 1997. Poziom niektórych metali ciężkich w glebach i liściach drzew miasta Łodzi. Roczniki Gleboznawcze 48 (3/4), 49–61. http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/1997_48/1997_tom_48_nr_3-4/tom_48_nr_3-4_49-61.pdf.pl_PL
dc.referencesCzarnowska, K., Chlibiuk, M., Kozanecka, T., 2002. Pierwiastki śladowe w glebach uprawnych przy drogach wokół Warszawy. Roczniki Gleboznawcze 53 (3/4), 67–74. http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/2002_53/2002_tom_53_nr_3-4/tom_53_nr_3-4_67-74.pdf.pl_PL
dc.referencesCzarnowska, K., Walczak, J., 1988. Distribution of zinc, lead and magnanese in soils of Łódź City. Roczniki Gleboznawcze 39 (1), 19–27. http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/1988_39/1988_tom_39_nr_1/tom_39_nr_1_19-27.pdf.pl_PL
dc.referencesGaspéri, J., Ayrault, S., Moreau-Guigon, E., Alliot, F., Labadie, P., Budzinski, H., Blanchard, M., Muresan, B., Caupos, E., Cladière, M., Gateuille, D., Tassin, B., Bordier, L., Teil, M.J., Bourges, C., Desportes, A., Chevreuil, M., Moilleron, R. 2016. Contamination of soils by metals and organic micropollutants: case study of the Parisian conurbation. Environmental Science and Pollution Research, Springer Verlag, 1–15. DOI: 10.1007/s11356-016-8005-2.pl_PL
dc.referencesGorlach, E., Mazur, T., 2002. Chemia rolna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1–346.pl_PL
dc.referencesGotlib, D., Iwaniak, A., Olszewski, R., 2007. GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1–250.pl_PL
dc.referencesHao, L., Tian, M., Zhao, X., Zhao, Y., Lu, J., Bai, R., 2016. Spatial distribution and sources of trace elements in surface soils: Changchun, China Insights from stochastic models and geostatistical analyses. Geoderma 273, 54–63. DOI: 10.1016/j.geoderma.2016.03.017.pl_PL
dc.referencesHuanyao, L., Jiaogen, Z., Qingyu, F., Yuyuan, L., Yong, L., Jinshui, W., 2016. Effects of land use and topography on spatial variety of soil organic carbon density in a hilly, subtropical catchment of China. Soil Research 55 (2), 134–144. https://doi.org/10.1071/SR15038.pl_PL
dc.referencesKabata-Pendias, A., Pendias, H., 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. 2 zmienione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1–398.pl_PL
dc.referencesKabata-Pendias, A., Piotrowska, M., Motowicka-Trelak, T., Maliszewska- Kordybach, B., Filipiak, K., Krakowiak, A., Pietruch, C., 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. PIOŚ, IUNG, Bibl. Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1–34.pl_PL
dc.referencesKabata-Pendias, A., Szteke, B., 2012. Pierwiastki śladowe w geo- i biosferze. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, 1–270.pl_PL
dc.referencesKowalski, A., Niedzielski, P., Siepak, J., Boszke, L., 2005. Rtęć w środowisku przyrodniczym. Przegląd Komunalny 3, 18–19.pl_PL
dc.referencesLaskowski, S., Tołoczko, W., 1995. Ocena stanu środowiska glebowego w otoczeniu aglomeracji miejsko-przemysłowej Zgierza. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 418 (1), 313–320. https://www.researchgate.net/publication/313902457.pl_PL
dc.referencesLaskowski, S., Tołoczko, W., 1998. Zmiany odczynu i zawartości siarki w glebach objętych oddziaływaniem aglomeracji miejsko-przemysłowej Zgierza. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456, 343–351. https://www.researchgate.net/publication/313842879.pl_PL
dc.referencesLaskowski, S., Tołoczko, W., 2001. Alterations of some chemical and physico-chemical properties of selected soils in field ecosystems. Acta Agrophysica 50, 177–188. https://www.researchgate.net/publication/313846513.pl_PL
dc.referencesLaskowski, S., Tołoczko, W., 2003. Zawartość benzo/a/pirenu, antracenu i fenentrenu w glebach przy drogach o różnym natężeniu ruchu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 493, 193–199. https://www.researchgate.net/publication/314221431.pl_PL
dc.referencesLaskowski, S., Tołoczko, W., Rólka, M., 2001. Zawartość Pb, Zn i Cu w glebach przy drogach o różnym natężeniu ruchu w okolicach Łodzi. Acta Agrophysica 56, 137–144. https://www.researchgate.net/publication/313853018.pl_PL
dc.referencesLaskowski, S., Tołoczko, W., Trawczyńska, A., 2005a. Wpływ nawodnień na niektóre właściwości chemiczne mad bardzo lekkich doliny Neru. Inżynieria Ekologiczna 12, 205–206. https://www.researchgate.net/publication/314232143.pl_PL
dc.referencesLaskowski, S., Trawczyńska, A., Tołoczko, W., 2005b. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH’s) in arable soils in proximity of communication tracts near Lodz city. Ecol. Chem. and Eng. 12 (7), 709–715. https://www.researchgate.net/publication/313878359.pl_PL
dc.referencesLaskowski, S., Trawczyńska, A., Tołoczko, W., 2006. Influence of irrigation on some chemical properties of very lightfan soils of the Ner Valley. Ecological Chemistry and Engineering 13 (1–2), 79–84. https://www.researchgate.net/publication/314235717.pl_PL
dc.referencesLis, J., Pasieczna, A., 1998. Atlas geochemiczny aglomeracji łódzkiej, Część 1: gleby, osady wodne, wody powierzchniowe. PIG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLongley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.W., 2006. GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1–519.pl_PL
dc.referencesLucisine, P., Lecerf, A., Danger, M., Felten, V., Aran, D., Auclerc, A.M., Gross, E., Huot, H., Morel, J.-L., Muller, S., Nahmani, J., Maunoury-Danger, F., 2015. Litter chemistry prevails over litter consumers in mediating effects of past steel industry activities on leaf liter decomposition. Science of The Total Environment 537, 213–224. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.07.112.pl_PL
dc.referencesNiedbała, M., Smolińska, B., Król, K., 2010. Zanieczyszczenie gleb miejskich miasta Łodzi wybranymi pierwiastkami śladowymi. Zeszyty Naukowe. Chemia spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka 74, 29–38.pl_PL
dc.referencesNiewiadomski, A., Tołoczko, W., 2005. Charakterystyka stanu środowiska glebowego w strefie oddziaływania wysypiska odpadów komunalnych w Zgniłym Błocie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 505, 273–279. https://www.researchgate.net/publication/313904703.pl_PL
dc.referencesNiewiadomski, A., Tołoczko, W., 2009. Analysis of water quality of Bzura drainage area (Central Poland) in 1998–2007. Pridneprovsky Research Journal 10 (99), Dniepropietrowsk, 59–81. https://www.researchgate.net/publication/314390399.pl_PL
dc.referencesNiewiadomski, A., Tołoczko, W., 2014. Characteristics of soil cover in Poland with special attention paid to the Łódź region, [w:] Marszał, T., Kobojek, E., (red.), Natural environment of Poland and it's protection. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 75–99. http://hdl.handle.net/11089/5595.pl_PL
dc.referencesNiewiadomski, A., Tołoczko, W., Trawczyńska, A., 2010. Ocena oddziaływania składowiska odpadów komunalnych we wsi Zgniłe Błoto (powiat zgierski) na jakość wód podziemnych, [w:] Ziułkiewicz, M., (red.), Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, 6, Wydawnictwo Wydziału Nauk Geograficznych, Łódź, 119–130. https://www.researchgate.net/publication/314044798.pl_PL
dc.referencesPeng, C., Wang, M., Chen, W., Chang, A.C., Crittenden, J.C., 2017. Mass balance-based regression modeling of Cd and Zn accumulation in urban soils of Beijing. Journal of Environmental Sciences 53, 99–106. DOI: 10.1016/j.jes.2016.05.012.pl_PL
dc.referencesQing, X., Yutong, Z., Shenggao, L., 2015. Assessment of heavy metal pollution and human health risk in urban soils of steel industrial city (Anshan), Liaoning, Northeast China. Ecotoxicology and Environmental Safety 120, 377–385. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2015.06.019.pl_PL
dc.referencesSobolewski, Ł., Tołoczko, W., 2007. Charakterystyka współczesnego zagospodarowania doliny Dobrzynki na obszarze gminy Tuszyn, [w:] Tołoczko, W., (red.), Zagospodarowanie dolin rzecznych. Wydawnictwo Piktor, Łódź, 77–84. http://hdl.handle.net/11089/20764.pl_PL
dc.referencesTołoczko, W., Niewiadomski, A., Trawczyńska, A., 2009. Influence of salinity on the sorptive features in soils of Lodz city centre. Ecological Chemistry and Engineering A 16 (4), 465–474. https://www.researchgate.net/publication/313919217.pl_PL
dc.referencesTrawczyńska, A., Tołoczko, W., 2005a. Content of heavy metals in ground water of the soil of Bzura River Valley. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12 (1–2), 121–126. https://www.researchgate.net/publication/313878100.pl_PL
dc.referencesTrawczyńska, A., Tołoczko, W., 2005b. Zawartość i profilowe rozmieszczenie siarki ogólnej i siarki siarczanowej w glebach użytków zielonych Doliny Bzury. Inżynieria Ekologiczna 12, 315–316. https://www.researchgate.net/publication/314232174.pl_PL
dc.referencesTrawczyńska, A., Tołoczko, W., 2006. Content and profile arrangement of total and sulphate sulphur in soils of greenlands of Bzura River Valley. Ecological Chemistry and Engineering 13 (1–2), 139–145. https://www.researchgate.net/publication/314240421.pl_PL
dc.referencesTrawczyńska, A., Tołoczko, W., Niewiadomski, A., 2009. Zawartość pierwiastków śladowych w wodach górnej Bzury. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40, Warszawa, 491–496. http://www.ios.edu.pl/pol/pliki/nr40/nr40_58.pdf.pl_PL
dc.referencesUrbański, J., 2012. GIS w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Centrum GIS, Uniwersytet Gdański, 1–266.pl_PL
dc.referencesWroński, K., Tołoczko, W., 2008. Dziedzictwo nawodnień doliny Neru szansą na rozwój hodowli, [w:] Tołoczko, W., (red.), Dziedzictwo kulturowe, ochrona i adaptacja jako szansa na rozwój. Wydawnictwo Piktor, Łódź, 108–118. http://hdl.handle.net/11089/20792.pl_PL
dc.contributor.authorEmailglebozn@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1427-9711.16.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record