Show simple item record

dc.contributor.authorLaskowska, Iwona
dc.contributor.authorDańska-Borsiak, Barbara
dc.date.accessioned2018-02-28T11:45:16Z
dc.date.available2018-02-28T11:45:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24183
dc.description.abstractRegional development occupies an important place in the policy of the European Union. One of its priorities is to equalize the differences in the level of development of regions assessed more broadly than just the economic dimension. Broad understanding of regional development takes into account its social dimension. To assess the socio‑economic development at the national level, a synthetic indicator called the Human Development Index (HDI) is commonly used. However, HDI values do not describe the inequalities that exist between regions within countries. The main aim of this study is to assess the level of social development in regional (NUTS 3) perspective in Poland using the Local Human Development Index (LHDI) and to attempt to identify the determinants of social development at the local level. The way of constructing LHDI was proposed by the UNDP Project Office in Poland and was only slightly modified for the purposes of this study. The analysis of social development at the local level is important because it can serve as a tool for understanding the causes of existing and future social problems. Another important goal of the research is the analysis of the spatial relationship of social development, which allows to determine whether the strong regions, being local economic centres positively influence the development of the neighbouring regions.en_GB
dc.description.abstractIstotne miejsce w polityce Unii Europejskiej zajmuje rozwój regionalny. Jednym z priorytetów europejskiej polityki spójności jest wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju regionów nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale również społecznym, ponieważ szeroko rozumiany rozwój regionalny uwzględnia oba te wymiary. Do oceny rozwoju społeczno‑ekonomicznego na poziomie krajów powszechnie stosowany jest syntetyczny miernik zwany Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego (Human Development Index – HDI), który nie odzwierciedla jednak nierówności między regionami wewnątrz danego kraju. Zasadniczym celem prezentowanych badań jest oszacowanie wartości Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego (LHDI) dla podregionów w Polsce oraz próba identyfikacji czynników warunkujących rozwój społeczny na poziomie lokalnym. Konstrukcja LHDI została zaproponowana przez Biuro Projektowe UNDP w Polsce, a na potrzeby niniejszego badania została tylko nieznacznie zmodyfikowana. Analiza rozwoju społecznego na poziomie lokalnym jest istotna, ponieważ może stanowić narzędzie służące zrozumieniu przyczyn już istniejących i przyszłych problemów społecznych. Kolejny ważny cel badań stanowi analiza zależności przestrzennych wskaźników rozwoju społecznego, pozwalająca na stwierdzenie, czy silne ośrodki, będące lokalnymi centrami gospodarczymi, oddziałują prorozwojowo na regiony sąsiadujące.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;333
dc.subjecthuman developmenten_GB
dc.subjectregional developmenten_GB
dc.subjectexploratory spatial data analysisen_GB
dc.subjectMoran’s I statisticsen_GB
dc.subjectsubregionen_GB
dc.subjectrozwój społecznypl_PL
dc.subjectrozwój lokalnypl_PL
dc.subjecteksploracyjna analiza danych przestrzennychpl_PL
dc.subjectstatystyka I Moranapl_PL
dc.subjectpodregionpl_PL
dc.titleAnaliza przestrzennego zróżnicowania rozwoju społecznego w Polsce na poziomie NUTS 3 z wykorzystaniem lokalnego indeksu HDIpl_PL
dc.title.alternativeSpatial Differentiation of Social Development in Poland. Analysis on Nuts 3 Levelen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[111]-131
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennej
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAmin A. (1999), An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development, „International Journal of Urban and Regional Research”, t. 23, nr 2, s. 365–378.pl_PL
dc.referencesAnselin L. (1995), Local Indicators of Spatial Association‑LISA, „Geographical Analysis”, t. 27, nr 2, s. 93–115.pl_PL
dc.referencesBank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 20.05.2016].pl_PL
dc.referencesBeckerman W., Bacon R. (1966), International Comparison of Income Levels: A Suggested New Measure, „Economic Journal”, t. 176, nr 303, s. 521–525.pl_PL
dc.referencesChłoń‑Domińczak A. (red.) (2015), Regionalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych – wybrane aspekty, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChurski P. (2016), Polityka spójności a przemiany przestrzeni społeczno‑ekonomicznej Polski w wynikach badań regionalnych, [w:] Ewaluacja RPO WK‑P, Nowe wyzwania dla ewaluacji Programów Operacyjnych w perspektywie 2014–2020, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko‑Pomorskiego w Toruniu, Toruń, http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/ewaluacja/szkolenia_konferencje/Ewaluacja_www.pdf [dostęp: 15.02.2017].pl_PL
dc.referencesCieślik E. (2008), Wybrane alternatywne sposoby mierzenia poziomu rozwoju gospodarczego, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, nr 1(1–2), s. 145–160.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek T. (red.) (2015), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrewnowski J., Scott W. (1966), The Level of Living Index, United Nations Research Institute for Social Development Report nr 66.4, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva.pl_PL
dc.referencesGodlewska‑Majkowska H. (2011), Przedsiębiorczość regionalna i atrakcyjność inwestycyjna regionów jako zjawisko ekonomiczno‑społeczne, [w:] Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, tom: Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGodlewska‑Majkowska H. (2012), Polskie regiony na mapie atrakcyjności inwestycyjnej, [w:] I. Lichniak (red.), Kryzys i co dalej, SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGodlewska‑Majkowska H. (red.) (2013), Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorzelak G. (1989), Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, nr 14, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorzelak G. (2014), Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju, [w:] M. Gorynia, S. Rudolf (red.), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, PTE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., Smętkowski M., Płoszaj A., Rok J. (2015), Powiaty zagrożone deprywacją: stan, trendy i prognoza, Raporty i analizy EUROREG 7/2015.pl_PL
dc.referencesGrosse T.G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(8), s. 25–48.pl_PL
dc.referencesHardeman S., Dijkstra L. (2014), The EU Regional Human Development Index (EU‑RHDI), European Commission Joint Research Centre Science and Policy Reports, Publications Office of the European Union, Luxembourg, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC90538/online%20version%20a4.pdf [dostęp: 15.02.17].pl_PL
dc.referencesHerbst M., Wójcik P. (2013), Delimitacja dyfuzji rozwoju z miast metropolitalnych z wykorzystaniem korelacji przestrzennej, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4(54) s. 5–21, http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2013_4_herbst_wojcik.pdf [dostęp: 1.02.2017].pl_PL
dc.referencesHuman Development Index (HDI), United Nations Development Programme (UNDP), http://hdr.undp.org/en/content/human‑development‑index‑hdi [dostęp: 10.01.2017].pl_PL
dc.referencesHuman Development Report. Work for Human Development (2015), United Nations Development Programme (UNDP), http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_standalone_overview_en.pdf [dostęp: 30.01.2017].pl_PL
dc.referencesKopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A. (2017), Measuring regional specialization. New Approach, Palgrave Macmillan, Cham.pl_PL
dc.referencesKrajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny (2012), Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/2859/raport_undp–2012_www.pdf [dostęp: 19.01.2017].pl_PL
dc.referencesMalizia E.E., Feser E.J. (1999), Understanding Local Economic Development, Center for Urban Policy Research, New Brunswick.pl_PL
dc.referencesNelson A.C. (2013), Theories of regional development, [w:] R.D. Bingham, R. Mier (red.), Theories of Local Economic Development: Perspectives from Across the Disciplines, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesNoga M. (1996), Społeczeństwo – Gospodarka – Środowisko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.pl_PL
dc.referencesParysek J.J. (2001), Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesPolska 2030. Wyzwania Rozwojowe (2009), raport Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/badania%20aktywne%20starzenie/pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf [dostęp: 30.01.17].pl_PL
dc.referencesStrahl D. (red.) (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSuchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTalberth J., Cobb C., Slattery N. (2007), The Genuine Progress Indicator 2006. A Tool for Sustainable Development, Redefining Progress, Oakland, http://rprogress.org/publications/2007/GPI%202006.pdf [dostęp: 8.02.2017].pl_PL
dc.referencesUnited Nations Development Programme, Human Development Reports 1990–2015 (2015), http://hdr.undp.org/en/global‑reports [dostęp: 20.01.2017].pl_PL
dc.referencesWskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski (2011), GUS, US w Katowicach, Katowice, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wskazniki_zrownowazonego_rozwoju_Polski_us_kat.pdf [dostęp: 4.02.2017].pl_PL
dc.referencesZajdel M. (2011), Wybrane teorie rozwoju regionalnego oraz lokalnego a rynek pracy, „Studia Prawno‑Ekonomiczne”, t. LXXXIII, s. 397–421.pl_PL
dc.contributor.authorEmaililaskow@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmaildanska@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.333.08
dc.relation.volume1pl_PL
dc.subject.jelR11
dc.subject.jelR15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record