Show simple item record

dc.contributor.authorKurowski, Józefen
dc.contributor.authorKoczywąs, Ewelinaen
dc.contributor.authorPieńkowski, Michałen
dc.date.accessioned2015-06-17T08:35:53Z
dc.date.available2015-06-17T08:35:53Z
dc.date.issued2012-03-12en
dc.identifier.issn1730-2366
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9890
dc.description.abstractThe impact of anthropopressure on the flora in the vicinity of the Bełchatów Brown Coal Mine in Central Poland has been substantially strong. Consequently, certain changes in habitat conditions have been observed, leading to a decline in particular species stands. Mechanical damage, as well as the mine and power plant expansion have contributed to further species decline in the area. Ex situ conservation, e.g. metaplantation from native to secondary localities seems an efficient method of ensuring the species survival in the local flora. One of the species is to be found in Wola Wydrzyna (under the Forest District Administration of Bełchatów) is Drooping Bittercress Dentaria enneaphyllos. Its population was first recorded in the area in 1979. However, since 2009 the forest complex has undergone a regular expansion of the Bełchatów Brown Coal Mine. The forest area is to be utilised for the future Szczerców coal deposit. Therefore, in 2000 the method of Dentaria enneaphyllos metaplantation was applied.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesFolia Biologica et Oecologica;7en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.subjectmetaplantationen
dc.subjectDentaria enneaphyllosen
dc.subjectCentral Polanden
dc.subjectthe Bełchatów Brown Coal Mineen
dc.titleEstimation of Population Size of Dentaria Enneaphyllos in the Vicinity of the Bełchatów Brown Coal Mine and the Attempt of its Metaplantationen
dc.page.number247-259en
dc.contributor.authorAffiliationKurowski Józef - Department of Geobotany and Plant Ecology, University of Łódź, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polanden
dc.contributor.authorAffiliationKoczywąs Ewelina - Department of Geobotany and Plant Ecology, University of Łódź, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polanden
dc.contributor.authorAffiliationPieńkowski Michał - Department of Geobotany and Plant Ecology, University of Łódź, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polanden
dc.referencesDąbrowska, K., Franszczak-Być, M., Sawicki, R. 1995. Metaplantacja i restytucja Echium russicum J. F. Gmel. i Iris aphylla L. In: Z. Mirek, J. J. Wójcicki (eds), Szata roślinna Polski w procesie przemian. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kraków 26.06-01.07.1995. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział Krakowski, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, pp.77.en
dc.referencesDąbrowska, K., Sawicki, R., Chernetskyy, M., Kwiatkowski, M. 2011. Ocena efektów wzbogacenia i metaplantacji wielosiłu błękitnego Polemonium coeruleum na Lubelszczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (3): 218-223.en
dc.referencesFalińska, K. 2002. Przewodnik do badań biologii populacji roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesJakubowska-Gabara, J. 1989. Nowe stanowiska interesujących gatunków roślin naczyniowych w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym oraz ich zagrożenie pod wpływem oddziaływania inwestycji górniczo-energetycznej. Fragm. Flor. Geobot. 34 (1-2): 53-73.en
dc.referencesJakubowska-Gabara, J., Kucharski, L. 1999. Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski Środkowej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 6: 55-74.en
dc.referencesJermaczek, A. 2007. Przesadziliśmy. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników 91 (3): 8-11.en
dc.referencesKamiński, R. 1995. Reintrodukcja Aldrovanda vesiculosa L. na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Acta Univ. Wrat. Pr. Bot. 67: 157-166.en
dc.referencesKiedrzyński, M. 2000. Nowe stanowiska żywca dziewięciolistnego Dentaria enneaphyllos i wrońca widlastego Huperzia selago w Spalskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 56 (6): 133-136.en
dc.referencesKiedrzyński, M., Kurowski, J. K. 2011. Dentaria enneaphyllos L. Żywiec dziewięciolistny. In: R. Olaczek (ed.), Czerwona księga roślin województwa łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki. Łódź, pp. 80-81.en
dc.referencesKlasa, A. 1991. Gatunki introdukowane do Ojcowskiego Parku Narodowego w ostatnim dwudziestoleciu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47 (1-2): 19-27.en
dc.referencesKrasicka-Korczyńska, E., Korczyński, M. 2007. Metaplantacje kukułki krwistej Dactylorhiza incarnata (L.) Soo. z obszaru zainteresowania. Ekologia i Technika 15 (4): 127-130.en
dc.referencesKurowski, J. K. 1984. Sieć stałych powierzchni badawczych w lasach Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Prace Inst. Bad. Leśn. 631: 3-22.en
dc.referencesKurowski, J. K. 1993. Dynamika fitocenoz leśnych w rejonie kopalni odkrywkowej Bełchatów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesKurowski, J. K. 2004. Metaplantacja zimoziołu północnego Linnaea borealis L. w rezerwacie Jaksonek w Polsce Środkowej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 60 (4): 5-16.en
dc.referencesKurowski, J. K. 2007a. Procesy syndynamiczne w zbiorowiskach leśnych wywołane odwodnieniem siedlisk. Leśne Prace Badawcze 2: 27-44.en
dc.referencesKurowski, J. K. 2007b. Xerophytisation of marsh forests in the vicinity of an open pit brown coal mine in Central Poland. Ekologia (Bratislava). 26 (3): 282-294.en
dc.referencesKwiatkowska, A., 2001. Cochlearia polonica Fröhlich Warzucha polska. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (eds) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, pp. 166-167.en
dc.referencesŁukasiewicz, A. 1984. Metodyka prac nad zachowaniem gatunków rzadkich i ginących, stosowana w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Wiad. Bot. 28 (2): 165-168.en
dc.referencesMatuszkiewicz, W. 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesOlaczek, R. 1978. Chronione i rzadkie składniki flory dorzecza Pilicy. In: A. S. Kleczkowski (ed.), Wartości środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy i zagadnienia jego ochrony. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. T. VI. PAN, Kraków, pp.160-180.en
dc.referencesOlaczek, R. 1986. Projekt zasad metaplantacji, czyli ochrony zasobów genowych roślin w warunkach naturalnych ex situ. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Łódź, 3-6 IX 1986 r.en
dc.referencesPawlaczyk, P., Jermaczek, A. 2008. Metaplantacja i jej niebezpieczeństwa. In: P. Pawlaczyk, A. Jermaczek (eds), Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin, pp. 273-274.en
dc.referencesRutkowski, L. 2006. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesSzafer, W., Kulczyński, S., Pawłowski, B. 1988. Rośliny polskie. Opisy i klucze do oznaczania wszystkich gatunków roślin naczyniowych rosnących w Polsce bądź dziko, bądź też zdziczałych lub częściej hodowanych. Część I i II. PWN, Warszawa.en
dc.referencesTeske, E. 1992. Problemy związane z ochroną gatunków roślin rzadkich i zagrożonych prowadzoną w warunkach ex situ. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48 (5): 18-24.en
dc.referencesWęglarski, K., Jańczyk-Węglarska, J. 2000. Aktywna ochrona gatunku zagrożonego wymarciem na przykładzie Dianthus gratianopolitanus Vill. z rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (woj. wielkopolskie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B. 49: 157-172.en
dc.referencesWitosławski, P. 2004. Stanowisko zastępcze zimoziołu północnego Linnaea borealis w rezerwacie Jawora, Chrońmy Przyr. Ojcz. 60 (2): 105-107.en
dc.referencesZając, M. 1996. Mountain vascular plants in the polish lowlands. Polish Bot. Stud. 11: 1-92.en
dc.referencesZając, A., Zając, M. 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.en
dc.referencesŻółkoś, K., Afranowicz, R., Bloch-Orłowska, J., Minasiewicz, J. 2010. Problems of metaplantation of protected species - a case study of Sea Holly (Eryngium maritimum L.) and Dark Red Helleborine (Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser). Baltic Coastal Zone 14:17-23.en
dc.identifier.doi10.2478/v10107-009-0028-8en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record