SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Ryż jako pokarm i medykament w antycznej i bizantyńskiej literaturze medycznej
Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka
2. Przyczynek do dziejów i znaczenia obrazu „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga (ok. 1440–1494)
Eleonora Jedlińska
3. Partie i fakcje w schyłkowym okresie rządów Augusta III Sasa
Katarzyna Kuras
4. Monarchistyczny zamach stanu Gustawa III z 19 sierpnia 1772 r. Geneza, przebieg, konsekwencje
Zbigniew Anusik
5. Parafia Rembieszyce w latach 1800–1945. Wybrane zagadnienia
Małgorzata Karkocha
6. Rząd generała Władysława Sikorskiego (16 grudnia 1922 – 26 maja 1923). Geneza, skład i działalność
Jacek Goclon
7. O wrażliwość społeczną i tolerancję. Wartości wychowawcze w twórczości Haliny Górskiej
Adrian Uljasz
8. Organizacja i dyslokacja jednostek bojowych w Łódzkim Okręgu Wojskowym po przejściu na stopę pokojową (sierpień 1945 r. – listopad 1946 r.)
Witold Jarno

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Kwestia antysemityzmu w programach młodzieżowych organizacji niepodległościowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1956
Andrzej Szczypka
2. Islandia po 1945 roku: analiza polityki w świetle materiałów źródłowych i prasy PRL
Mirosław Romański

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Jacek Bonarek, Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce bizantyńskiej w XI wieku, Historia Iagellonica, Kraków 2011, ss. 296 [= Notos – Scripta Antiqua et Byzantina 7]
Mirosław J. Leszka
2. Narodowa krucjata czy wojskowa rebelia? Na marginesie Hiszpanii bohaterskiej Jędrzeja Giertycha [Rec.: J. Giertych, Hiszpania bohaterska, oprac. i wstęp M. Andrzejczak, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2013, ss. 402]
Przemysław Waingertner
3. Jędrzej Paszkiewicz, Grecja a bezpieczeństwo międzynarodowe na Bałkanach 1923–1936, Instytut Historii UAM, Poznań 2012, ss. 314
Andrzej M. Brzeziński
4. Artur Czuchryta, Z dziejów klasy średniej w Lublinie. Kupcy branży kolonialnej w życiu gospodarczym i społecznym miasta (1918–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, ss. 140
Małgorzata Łapa

KRONIKA NAUKOWA

1. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Powstanie styczniowe – odniesienia, interpretacje, pamięć, Kraków–Małogoszcz, 21–22 lutego 2013 r.
Ewelina Maria Kostrzewska
2. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Miłość sprzedajna. Antropologia miłości, Zachełmie, 21–23 maja 2013 r.
Aleksandra Bartosiewicz, Ewelina Maria Kostrzewska

Recent Submissions