Show simple item record

dc.contributor.authorJeziorska-Biel, Pamela
dc.date.accessioned2015-05-29T11:13:23Z
dc.date.available2015-05-29T11:13:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9206
dc.description.abstractCelem rozprawy było ukazanie procesu wdrażania Odnowy Wsi na podstawie projektów realizowanych przez gminy wiejskie województwa łódzkiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, określenie poziomu zrównoważonego rozwoju tych gmin oraz wskazanie funkcji, jakie projekty Odnowy Wsi pełnią na rzecz tego rozwoju. Część teoretyczna pracy została poświęcona z jednej strony, różnym ujęciom rozwoju społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju (wraz z przeglądem sposobów jego pomiaru przy pomocy skonstruowanych wskaźników), a z drugiej rozwojowi idei Odnowa Wsi, jej źródłom, ujęciom definicyjnym oraz procedurom wdrażania. W części empirycznej pracy, na wstępie zaprezentowano założenia metodologiczne badań własnych. Ze sformułowanych celów pracy, wynikał podstawowy problem badawczy, tj. jakie są cechy charakterystyczne programu Odnowa Wsi realizowanego w gminach województwa łódzkiego (w ramach SPO 2004 – 2006) w kontekście rozwoju zrównoważonego? Jakie funkcje na rzecz zrównoważonego rozwoju pełnią projekty Odnowy Wsi tych terenów i które jego komponenty wzmacniają? Postawiono cztery hipotezy badawcze. W celu weryfikacji hipotez posłużono się metodą ilościową oraz jakościową. W ramach tej pierwszej dokonano analizy statystycznej źródeł zastanych z wykorzystaniem programu SPSS. Pozyskane dane statystyczne dla wszystkich 132 gmin województwa łódzkiego dotyczyły roku 2011 (dane dla pięciu najaktywniejszych jednostek w działaniach Odnowy Wsi (Nowosolna, Lipce Reymontowskie, Budziszewice, Maków, Wola Krzysztoporska) zostały one poszerzone o informacje dotyczące roku 2006). Metodą jakościową zaś posłużono się przy dokonywaniu monografii problemu gminy Nowosolna. Zrealizowano również dziesięć wywiadów swobodnych z przedstawicielami władzy lokalnej. Ponadto dokonano analizy danych zastanych: dokumentów programowych, projektowych oraz tych udostępnionych przez Urząd Gminy Nowosolna. Na część empiryczną pracy składało się także nakreślenie założeń programu Odnowa Wsi oraz sposobów jego wdrażania w ramach SPO 2004 – 2006 na obszarach wiejskich województwa łódzkiego, oraz dokonanie typologii zrealizowanych projektów w odniesieniu do trzech sfer zrównoważonego rozwoju: społecznej, gospodarczej i przyrodniczej. Wskazano również poziomy tego rozwoju oraz jego czynniki, z uwzględnieniem ich opisów. W pracy pokazano zatem program Odnowa Wsi, najpierw z perspektywy całego województwa łódzkiego, potem wybranych pięciu gmin, i szczegółowo opisanych projektów realizowanych w gminie Nowosolna. Ta trójwymiarowa perspektywa potwierdza wzmacnianie głównie sfery społecznej zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa łódzkiego poprzez program Odnowa Wsi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectOdnowa Wsipl_PL
dc.subjectzrównoważony rozwójpl_PL
dc.subjectmonografia problemupl_PL
dc.titleRealizacja programu "Odnowa Wsi" a poziom zrównoważonego rozwoju gmin województwa łódzkiegopl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number1-259pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Socjologii Wsi i Miastapl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnotePamela Jeziorska–Biel jest związana z Katedrą Socjologii Wsi i Miasta w Uniwersytecie Łódzkim. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z rozwojem obszarów wiejskich, aktywizacją społeczności lokalnych, odnową wsi. W latach 2009-2011 stypendystka programu: „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców – Akronim D– RIM”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 i 2015 roku brała udział w realizacji dwóch projektów badawczych zespołu w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta UŁ: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego”, oraz „Postawy młodzieży wiejskiej w Polsce w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz możliwości ich wykorzystania dla rozwoju lokalnego” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ostatnim, z zrealizowanych projektów naukowo – badawczych „Tworzenie sieci najciekawszych wsi w Polsce”, we współpracy z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA występowała w roli eksperta wiodącego.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpamela.jeziorska@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorPsyk-Piotrowska, Elżbieta
dc.dissertation.reviewerWalczak-Duraj, Danuta
dc.dissertation.reviewerPodedworna, Hanna
dc.date.defence2015-06-08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record