Show simple item record

dc.contributor.authorStefańczyk, Wiesław T.
dc.date.accessioned2015-05-13T08:38:18Z
dc.date.available2015-05-13T08:38:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8763
dc.description.abstractArtykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy istnieje korelacja pomiędzy postacią bezokolicznika a odmianą czasownika w czasie teraźniejszym. Podstawę analizy stanowią dwa źródła leksykograficzne: Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego oraz Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. S. Dubisza, skąd wyekscerpowano łącznie około 23 000 leksemów werbalnych, w tym ponad 7000 zakończonych w bezokoliczniku na -ać. Z badań wynika, że zdecydowana większość czasowników z analizowanej grupy ma obecnie typ koniugacji -m, -sz. Odmianę -ę, -esz utrzymują jedynie czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -bać, -pać, -otać. W języku potocznym leksemy te podlegają dalszym procesom wyrównawczym.pl_PL
dc.description.abstractThe paper attempts to find the answer to the question to what extent the inflection of the verb in the present tense is predictable on the basis of the form of its infinitive. The conducted research demonstrates that there exists a very high degree of correlation between the form of the infinitive and the conjugational paradigm. The verbs which end in –ać in the infinitive have an almost 98 percent predictable conjugational type.en
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectczasownikpl_PL
dc.subjectbezokolicznikpl_PL
dc.subjectkoniugacjapl_PL
dc.subjectparadygmat odmianypl_PL
dc.subjectconjugational paradigmen
dc.subjectconjugationen
dc.subjectthe infinitiveen
dc.subjectthe verben
dc.titleTendencje w polskiej fleksji werbalnej (na przykładzie form czasu teraźniejszego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ać)pl_PL
dc.title.alternativeTendencies in the polish verbal inflection (based on the example of the present tense forms of verbs ending in -ać in the infinitive)en
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number251-258pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Języka Polskiego jako Obcego, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków.pl_PL
dc.referencesFellerer J., 2008, Kilka uwag o płaskiej koncepcji gramatyki języka polskiego jako obcego, [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego u progu XXI wieku, red. W. Miodunka, A. Seretny, Kraków, s. 91–101.pl_PL
dc.referencesGladney F.Y., 1963, Próba ekonomicznego opisu morfologii czasowników w języku polskim, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, nr 22, s. 55–61.pl_PL
dc.referencesKlemensiewicz Z., 1984, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKreja B., 1956, Czasowniki z sufiksem -nąć, „Język Polski”, nr 34, s. 285–289.pl_PL
dc.referencesLaskowski R., 1998, Czasownik, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa, s. 225–269.pl_PL
dc.referencesMędak S., 1997, Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Kraków.pl_PL
dc.referencesSaloni Z., 2001, Czasownik polski. Odmiana. Słownik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej PAN, 1990, pod red. I. Kurcz i in., Kraków.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN, 1958–1969, pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚmiech W., 1967, Rozwój form czasu teraźniejszego czasowników w języku polskim, Łódź.pl_PL
dc.referencesUniwersalny słownik języka polskiego PWN, 2003, pod red. S. Dubisza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTokarski J., 1951, Czasowniki polskie. Formy, typy, wyjątki. Słownik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTokarski J., 1958, Czasownik, [w:] Słownik języka polskiego PWN, pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailreinhold5@interia.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record