Show simple item record

dc.contributor.authorGóralczyk-Mowczan, Paula
dc.date.accessioned2015-05-13T08:30:36Z
dc.date.available2015-05-13T08:30:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8759
dc.description.abstractW artykule zwrócono uwagę na zjawisko negocjowania znaczeń podczas nauczania języka obcego. Zaakcentowana została rola podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego w procesie glottodydaktycznym. Omówiono trudności wynikające z analizowania językowego obrazu Polaków na podstawie tekstów podręcznikowych. Podkreślone zostały korzyści, jakie niesie za sobą negocjowanie znaczeń na lekcji języka obcego. Scharakteryzowano korelację wyników negocjacji ze społeczno-kulturowo-psychicznym uwarunkowaniem interlokutorów.pl_PL
dc.description.abstractIn the article, the author describes the negotiation of meaning in teaching the Polish language. She emphasizes the role of textbooks in the teaching process and discusses the difficulties arising from the analysis of the image of Poles in these textbooks. She also stresses the advantages of the negotiation of meaning in a foreign language classroom and characterizes the relation between the outcome of the negotiations and the interlocutors’ social, cultural and psychological background.en
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectjęzykowy obrazpl_PL
dc.subjectjęzyk polski jako obcypl_PL
dc.subjectnegocjowanie znaczeńpl_PL
dc.subjectpodręcznikipl_PL
dc.subjectlinguistic worldviewen
dc.subjectPolish as a foreign languageen
dc.subjectthe negotiation of meaningen
dc.subjecttextbooksen
dc.titleOkropni czy wspaniali? Nauczanie języka polskiego jako obcego a negocjowanie znaczeń (na podstawie tekstów podręcznikowych)pl_PL
dc.title.alternativeHorrible or wonderful? teaching polish as a foreign language and the negotiation of meaning (based on texts from polish language course books)en
dc.typeArticleen
dc.page.number137-144pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódźpl_PL
dc.referencesBartmiński J., 2007, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin.pl_PL
dc.referencesBłeszyńska K., 2013, Komunikacja międzykulturowa jako negocjowanie znaczeń, http://hdl.handle. net/11320/668 [19.04.2014].pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., 1998, Czy istnieje w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców obraz Polski i Polaków? (Próba znalezienia stereotypów), http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/spis12. htm [06.12.2012].pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Pasieka M., 2008, Obraz rodziny w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego. Ujęcie diachroniczne, [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. W. Miodunka, A. Seretny, Kraków, s. 347–363.pl_PL
dc.referencesJelonkiewicz M., 2004, Wiedza o Polsce jako element nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego. Przegląd wybranych materiałów dydaktycznych i pomocniczych, [w:] Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, red. W. Miodunka, Kraków, s. 37–52.pl_PL
dc.referencesKomorowska H., 2009, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMały słownik terminologiczny z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej, 2000, red. A. Skudrzykowa i K. Urban, Kraków–Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiegzik W., 2006, Układ glottodydaktyczny jako przedmiot badań glottodydaktyki, „Języki Obce w Szkole”, nr 5, s. 16–21.pl_PL
dc.referencesPiekot T., Zarzeczny G., 2010, Między zdrowym rozsądkiem a polityczną poprawnością – polskie podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego oczami cudzoziemców, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 17, red. G. Zarzycka, G. Rudziński, Łódź, 517–528.pl_PL
dc.referencesStankiewicz K., 2008, Przekaz kulturowy w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. W. Miodunka, A. Seretny, Kraków, 337–345.pl_PL
dc.referencesStankiewicz K., Żurek A., 2010, Obraz Polki/Polaka w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego „Hurra!!! Po polsku”, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 17, red. G. Zarzycka, G. Rudziński, Łódź, s. 495–505.pl_PL
dc.referencesStrzelecka A., 2011, Obraz polskiej rodziny w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 18, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, Łódź, s. 327–333.pl_PL
dc.referencesStrzelecka, A., Sztabnicka, E., 2012, Obraz kobiety w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Kobieta w przestrzeni wizualnej, red. A. Barska, K. Biskupska, Opole, s. 245–257.pl_PL
dc.referencesSzymankiewicz K., 2002, Negocjowanie znaczenia w dyskursie szkolnym na lekcji języka obcego, http://frantice.interklasa.pl/frantice/index/dokumenty/languages/2002_04_2.pdf?page=info& action=shwdoc&oid=3458 [19.04.2014].pl_PL
dc.contributor.authorEmailpaulagoralczyk@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record