Show simple item record

dc.contributor.authorSeretny, Anna
dc.date.accessioned2015-04-30T07:59:42Z
dc.date.available2015-04-30T07:59:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8566
dc.description.abstractInteractive discourse, a natural source of meaningful language input, plays an important role in the process of developing learners’ communicative competence. Negative and/ or corrective feedback which they get from their interlocutors allows them not only to notice gaps in their linguistic/ cultural knowledge but also to take steps to modify their production so as to make it more adequate. The research shows that a focus on negative/ corrective feedback results in significant learning as the successful modification stimulates the development of learners’ interlanguage which thus becomes a more satisfactory means of communication. The purpose of this article is to present and analyze factors stimulating the process of changing the data from meaningful input, modified on the basis of negative/ corrective feedback into learners’ linguistic knowledge manifesting itself in their more fortunate and more adequate language output.en
dc.description.abstractDyskurs interakcyjny, będący naturalnym źródłem zrozumiałego materiału wyjściowego, jest czynnikiem odgrywającym istotną rolę w procesie kształtowania kompetencji komunikacyjnej. Uzyskiwane w trakcie interakcji informacje zwrotne umożliwiają bowiem uczącym się podjęcie działań naprawczych, dzięki którym dochodzi do modyfikowania produkcji językowej i dostosowania jej do konsytuacji. Działania takie stymulują rozwój ich interjęzyka, dzięki czemu staje się on coraz sprawniejszym narzędziem komunikacji. Celem niniejszego artykułu jest próba analizy czynników wspomagających proces zamiany danych językowych, otrzymywanych przez uczących się w trakcie instruktażowych działań nauczyciela (meaningful input), a modyfikowanych na podstawie negatywnych informacji zwrotnych (negative feedback) na przyswojoną wiedzę językową, przejawiającą się w poprawniejszych i/ lub bardziej fortunnych działaniach komunikacyjnych (meaningful modified output).pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectdyskurs interakcyjnypl_PL
dc.subjectmateriał wyjściowy (input)pl_PL
dc.subjectprodukcja językowa (output)pl_PL
dc.subjectinterjęzyk — działania naprawczepl_PL
dc.subjectnegocjowanie znaczeń/ negocjowanie formpl_PL
dc.subjectinteractive discourseen
dc.subjectinputen
dc.subjectoutputen
dc.subjectinterlanguageen
dc.subjectcorrective actionsen
dc.subjectnegotiation of meaning/ negotiation of formen
dc.titleRola efektu zwrotnego w dydaktycznym dyskursie interakcyjnympl_PL
dc.title.alternativeThe role of negative feedback in classroom interactive discourseen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number37-50pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, ul. Grodzka 64, Kraków 31-044pl_PL
dc.referencesAllwright R.L., 1984, The Importance of Interaction in Classroom Language Learning, „Applied Linguistics”, vol. 5, nr 2, s. 156–171.pl_PL
dc.referencesBorkowski J., 2003, Podstawy psychologii społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBower J., Kawaguchi S., 2011, Negotiation of meaning and corrective feedback in Japanese/English e-tandems, „Language Learning & Technology”, vol. 15, nr 1.pl_PL
dc.referencesBygate M., 2002, Speaking, [w:] The Oxford Handbook of Applied Linguistics, red. R. Kaplan, Oxford, s. 27–38.pl_PL
dc.referencesCraik F.I.M., Lockhart R., 1972, Levels of processing: A framework for memory research, „Journal of Verbal Learning”, nr 11, s. 671–684pl_PL
dc.referencesEllis R., 1995, Modified oral input and the acquisition of word meanings, „Applied Linguistics", vol. 16, nr 4, s. 409–435.pl_PL
dc.referencesFernández-García M., Martínez-Arbelaiz A., 2002, Negotiation of meaning in non-native speaker – non-native speaker synchronous discussions, „CALICO Journal”, vol. 19, nr 2, s. 279–294.pl_PL
dc.referencesFicek E., 2012, Dyskurs terapeutyczny i jego uwarunkowania – rekonesans badawczy, „Tekst i dyskurs”, nr 5, s. 249–259.pl_PL
dc.referencesFoster P., Snyder Ohta A., 2005, Negotiation for meaning and peer assistance in second language classrooms, „Applied Linguistics”, vol. 26, nr 4, s. 402–430.pl_PL
dc.referencesFuente de la M. J., 2002, Negotiation and oral acquisition of L2 vocabulary. The roles of input and output in the receptive and productive acquisition of words, „SSLA”, vol. 24, s. 81–112.pl_PL
dc.referencesGass S., Varonis M., 1994, Input, interaction, and second language production, „SSLA”, vol. 16, s. 283–302.pl_PL
dc.referencesHatch E., 1978a, Acquisition of syntax in a second language, [w:] Understanding Second and Foreign Language Learning: Issues and approaches, red. J.C. Richards, Rowley, MA, s. 34–69.pl_PL
dc.referencesHatch E., 1978b, Discourse analysis and second language acquisition, [w:] Second Language Acquisition: A Book of Readings, red. E. Hatch, Rowley, MA, s. 401–435.pl_PL
dc.referencesHymes D., 1972, On communicative competence, [w:] Sociolinguistics, red. J.B. Pride, J. Holmes, Harmondsworth, s. 269–293.pl_PL
dc.referencesKrashen S., 1981, Second Language Acquisition and Second Language Learning, Oxford.pl_PL
dc.referencesKrashen S., 1985, The Input Hypothesis: Issues and Implications, London.pl_PL
dc.referencesLizoń B., 2012, Strategie negocjacji znaczeń stosowane podczas rozmów na czacie przez osoby uczące się języka polskiego jako obcego/ drugiego, niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.pl_PL
dc.referencesLong M., 1983, Native speaker/non-native speaker conversation and the negotiation of comprehensible input, „Applied Linguistics”, vol. 4, nr 2, s. 126–141.pl_PL
dc.referencesLong M., 1996, The role of the linguistic environment in second language acquisition, [w:] Handbook of Second Language Acquisition, red. W. Ritchie, R. Bhatia, New York, s. 413–468.pl_PL
dc.referencesLyster R., Ranta L., 1997, Corrective feedback and learner uptake. Negotiation of form in communicative classrooms, „SSLA”, vol. 20, s. 37–66.pl_PL
dc.referencesMackey A., Gass S., McDonough K., 2000, How do learners perceive interactional feedback?, „SSLA”, vol. 22, s. 471–497.pl_PL
dc.referencesNiżegorodcew A., 1991, Dyskurs interakcyjny a kompetencja komunikacyjna w języku obcym, Kraków.pl_PL
dc.referencesPałuszyńska E., 2011, Tekst, sytuacja, kontekst w dyskusji, [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3, „Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t.18, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, s. 43–53.pl_PL
dc.referencesPałuszyńska E., 2012, Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym, Łódź.pl_PL
dc.referencesPica T., 1994, Research on negotiation: what does it reveal about second language learning conditions, processes, and outcomes?, „Language Learning”, vol. 44, s. 493–527.pl_PL
dc.referencesSeretny A., w druku, Ku mediacji – teksty równoległe i wariantywne w procesie glottodydaktycznym, Kraków.pl_PL
dc.referencesSheen Y., 2006, Exploring the relationship between characteristics of recasts and learner uptake, „Language Teaching Research”, vol. 10, s. 361–392.pl_PL
dc.referencesSwain M., 1985, Communicative competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development, [w:] Input in Second Language Acquisition, red. S. Gass, C. Madden, Rowley, MA, s. 235–253.pl_PL
dc.referencesSwain M., 1995, Three functions of output in second language learning, [w:] Principle and Practice in Applied Linguistics: Studies in Honor of William E. Rutherford, red. G. Cook, B. Seidlhofer, Oxford, s. 125–144.pl_PL
dc.referencesSzymankiewicz K., 2005, Komunikacja na lekcji języka obcego jako proces negocjowania znaczenia, [w:] Język trzeciego tysiąclecia, t. 3, red. M. Dąbrowska, Kraków, s. 313–322.pl_PL
dc.referencesTomaszkiewicz T., 2006, Przekład audiowizualny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVygotsky L., 1978, Thought and Language, Cambridge, MA.pl_PL
dc.referencesZarzycka G., 2006, Moc dialogu, [w:] Sprawności przede wszystkim, red. A. Seretny, E. Lipińska, Kraków, s. 129–148.pl_PL
dc.referencesZarzycka G., 2014, Zarządzanie dyskursem w rozmowie toczącej się na lekcji języka polskiego jako obcego, [w:] Teksty, podteksty i konteksty. O współczesnej polszczyźnie i jej kontaktach z innymi językami słowiańskimi, red. B. Grochala, E. Pałuszyńska, Łask.pl_PL
dc.contributor.authorEmailasereteny@poczta.onet.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record