Show simple item record

dc.contributor.authorBanaszak, Ewa
dc.contributor.authorFlorkowski, Robert
dc.date.accessioned2015-04-30T07:52:59Z
dc.date.available2015-04-30T07:52:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8564
dc.descriptionThe authors would like to thank Patrycja Karpińska for the translation of the article.pl_PL
dc.description.abstractThe article takes up an issue that is currently part of a subject matter which is very sensitive and complicated in social terms. It is also an attempt to comprehend the bewilderment that we, not only sociologists, feel when we observe how the ‒ familiar to us ‒ social world is constructed with its allowed, restricted, or forbidden meanings and actions, with the necessities and sanctions, with the transgressions and anomalies. During the lifetime of the generation that the authors belong to, there has been an essential change in the attitude towards sex and sexuality. Taboos surrounding private life and sex has been debunked. The seal of silence has been opened. We have decided that “the lips are for speaking”. However, as some of the previous prohibitions have been abolished, the new ones have been created and some of the already existing have been strengthened. Among the latter, there is a children’s sexuality taboo and the prolongation of the sexual neutrality of a child even beyond the period of sexual maturation and in the situation of sexual acceleration. Sexual activity of certain age categories is a subject of specific perception and interpretation. This matrix results in an exclusion of this sphere of life. It reserves all forms of sexual activity only for those who are thought to be adults in social terms. We have made an attempt to show the assumptions which are the fundaments of this matrix and to show some of its consequences. We are joining to the voices of those who see a threat not in the exclusion but in the uncritical use of the negative matrix of perception and interpretation of sexual activity before the age of consent and in the consequences that follow.pl_PL
dc.description.abstractW artykule opisano zagadnienie, które obecnie jest tematem społecznie bardzo „wrażliwym” i trudnym. Niniejszy tekst jest też próbą poradzenia sobie z często odczuwanym nie tylko przez socjologów doznawaniem społecznego świata, z jego dozwolonymi, ograniczonymi lub zakazanymi znaczeniami i działaniami, z koniecznościami i sankcjami, z przekroczeniami i anomaliami. W trakcie życia pokolenia, którego autorzy są częścią, uległ zasadniczej zmianie stosunek do seksu i seksualności. Zostały obalone niektóre tabu otaczające życie prywatne i seks. Zdjęto z tych sfer pieczęć milczenia. Uznano, że usta są do mówienia. Tyle tylko, że wraz ze zniesieniem poprzednich zakazów zostały utworzone nowe i wzmocnione niektóre już istniejące. Do nich należy tabu seksualności dzieci i prolongacja seksualnej neutralności dziecka, aż poza okres dojrzewania seksualnego w sytuacji seksualnej akceleracji. Seksualna aktywność określonych kategorii wiekowych jest objęta specyficznym postrzeganiem i interpretowaniem. Jest to matryca negatywnej percepcji i interpretacji, za pomocą której dokonywana jest ekskluzja z tej sfery życia. Wszelkie formy aktywności seksualnej zarezerwowane są tylko dla tych, którzy zostali społecznie uznani za dorosłych. Podjęto próbę wskazania założeń, na jakich jest ufundowana wspomniana wcześniej matryca, i niektórych jej konsekwencji. Autorzy artykułu przyłączyli się do tych głosów, które dostrzegają zagrożenie nie w samym wykluczeniu, ale w bezkrytycznym używaniu negatywnej matrycy postrzegania i interpretowania aktywności seksualnej przed wiekiem przyzwolenia i w konsekwencjach, jakie to za sobą pociąga.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 49
dc.subjectexclusionpl_PL
dc.subjectnegative matrix of perception and interpretationpl_PL
dc.subjectsexual neutrality of a childpl_PL
dc.subjecttaboopl_PL
dc.subjectekskluzjapl_PL
dc.subjectnegatywna matryca postrzegania i interpretowaniapl_PL
dc.subjectseksualna neutralność dzieckapl_PL
dc.subjecttabupl_PL
dc.titleAre the Lips for Speaking? Modus Operandi of Exclusion of Underage Sex Encounterspl_PL
dc.title.alternativeCzy usta są do mówienia? Modus operandi seksualnej ekskluzji osób poniżej wieku przyzwoleniapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[113]-126pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationEwa Banaszak - Department of Sociology of Science, Knowledge and Culture, Institute of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Wrocławpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationRobert Florkowski - Faculty of Tourism and Recreation, Chair of Pedagogy of Leisure and Recreation, Department of Theory of Leisure and Recreation, University School of Physical Education in Poznańpl_PL
dc.referencesAries Ph. (1995), Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych czasach, Marabut, Gdańskpl_PL
dc.referencesBanaszak E., Florkowski R. (2010), Medykalizacja jako forma dyskursu o ciele [Medicalization as form of the body discourse], “Fizjoterapia”, vol. 18, nr 3, pp. 25‒33pl_PL
dc.referencesBauman Z. (1998), Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesBreggin P. R. (1993), Toxic Psychiatry, Harper Collins Publishers, Londonpl_PL
dc.referencesBreggin P. R. (1998), Talking Back to Ritalin. What doctors aren’t telling you about stimulants for children, Common Courage Press, Monroepl_PL
dc.referencesCohen S. (2002), Folk Devils and Moral Panics. The creation of the Mods and Rockers, Routledge Classics, London ‒ New Yorkpl_PL
dc.referencesCritcher Ch. (ed.) (2006), Critical Reading: moral panics and the media, Open University Press, Maidenheadpl_PL
dc.referencesDouglas M. (2007), Czystość i zmaza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawapl_PL
dc.referencesDraheim S. E. (2003), O wszczepianiu dzieciom pseudopamięci, czyli o manipulacji w dobrej wierze, [in:] E. Zdankiewicz-Ścigała, T. Maruszewski (red.), Wokół psychomanipulacji, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa, pp. 45‒55pl_PL
dc.referencesElias N. (2001), The society of individuals, Continuum, New Yorkpl_PL
dc.referencesElias N. (2008), Społeczeństwo jednostek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesFoucault M. (1978), The history of sexuality, Pantheon Books, New Yorkpl_PL
dc.referencesFoucault M. (2000), Historia seksualności, Czytelnik, Warszawapl_PL
dc.referencesFreud S. (1933), Introductory lectures on psycho-analysis. A course of twenty-eight lectures delivered at the University of Vienna, George Allen & Unwin, Londonpl_PL
dc.referencesFriday N. (1992), Woman on top, Arrow, Westville (South Africa)pl_PL
dc.referencesGiddens A. (1992), The transformation of intimacy. Sexuality, love and erotism in modern societies, Blackwell, Oxfordpl_PL
dc.referencesGiddens A. (2006), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesGoffman E. (2005), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości [Stigma], Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańskpl_PL
dc.referencesGood E., Ben-Yehuda N. (1999), Moral panics. The social constructions of deviance, Blackwell, Oxfordpl_PL
dc.referencesGujska B. B. (2008), Molestowanie pamięci. Rzecz o nowym fenomenie psychologicznym i jego skutkach społecznych, FRONDA PL, Warszawapl_PL
dc.referencesImieliński K. (1995), Seksuologia: zarys encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesJenkins Ph. (1992), Intimate enemies. Moral panics in contemporary Great Britain, Aldine de Gruyter, New Yorkpl_PL
dc.referencesKelly Wallace CNN, Student suspended for sexual harassment after hugging teacher (2013), http:// edition.cnn.com/2013/12/17/living/parents-student-suspended-sexual-harassment-hugging-teacher/, 20.01.2014pl_PL
dc.referencesLevine J. (2002), Harmful to minors: the perils of protecting children from sex, University of Minnesota Press, Minneapolispl_PL
dc.referencesMcNair B. (2004), Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawapl_PL
dc.referencesParis J. (1998), Does Childhood Trauma Cause Personality Disorders in Adults?, “Canadian Journal of Psychiatry”, March, Vol. 43, http://ww1.cpa-apc.org/Publications/Archives/CJP/ 1998/Mar/mar98_rev2.htm, 16.06.2014pl_PL
dc.referencesPospiszyl K. (2009), Przestępstwa seksualne: geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością, Wydawnictwo ASP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesRubin L. (1990), Erotic Wars, Farrar, Straus and Giroux, New Yorkpl_PL
dc.referencesSalter A. C. (2005), Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni, Media Rodzina, Poznańpl_PL
dc.referencesSiemaszko A. (1993), Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesSzasz T. (1970), The Manufacture of Madness: A Comparative Study of the Inquisition and the Mental Heath Movement, Harper & Row, New Yorkpl_PL
dc.referencesSzasz T. (1974), The Myth of Mental Illness. Foundations of a Theory of Personal Conduct, Harper & Row, New Yorkpl_PL
dc.referencesTokarska-Bakir J. (2007), Energia odpadków, [in:] M. Douglas, Czystość i zmaza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, pp. 7‒49pl_PL
dc.referencesTripp C. A. (1977), The Homosexual Matrix, Quartet Books, Londonpl_PL
dc.contributor.authorEmailebanaszak@wns.uni.wroc.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record